PROGRAM 2018

Program dag 2 – Tisdag 25 september 2018

08:00
Morgonkaffe och tid att besöka utställarna


08:30

VALBART PASS 6 (välj ett pass)

6A – Närmare varandra – nio veckor till en starkare parrelation

Relationsproblem är vanliga och påverkar både terapeuter och dess patienter på många plan. Föreläsningen bygger på den i augusti utgivna svenska KBT-manualen Närmare varandra (Natur och Kultur) och den vetenskapliga prövningen. Majoriteten av de par som gick igenom bokens övningar blev mer nöjda med sin relation och lyckades bryta prestigekamper och andra låsningar som förgiftar relationer. Syftet är att paren får lära sig hur de kan förbättra sitt samspel, hantera konflikter på ett konstruktivt sätt, öka acceptansen för olikheter och skapa mer närhet i sin relation.

I denna föreläsning varvar professor Per Carlbring (Stockholms Universitet) och Maria Burman (kliniskt verksam leg. psykolog i Malmö) egna forskningsfynd med tips på praktiska övningar.

6B – Rehabilitering vid utmattningssyndrom

 • Hur kan Acceptance and Commitment Therapy (ACT) användas i behandlingen av utmattningssyndrom?
 • Exempel på behandlingsupplägg
 • Hur kan ACT kombineras med andra interventioner
 • Erfarenheter från specialistvården

Under föreläsningens gång får du höra mer om hur ACT, kombinerad med arbets- och fysioterapeutiska interventioner, kan användas i behandling och rehabilitering av patienter med utmattningssyndrom. Du kommer att få ta del av exempel på behandlingsupplägg samt av iakttagelser från den kliniska vardagen.

Giorgio Grossi är docent i biologisk psykologi och leg psykoterapeut med KBT-inriktning. Sedan år 2000 är han verksam som forskare och kliniker vid Stressmottagningen i Stockholm. Giorgio är författare till boken ”Hantera din stress med kognitiv beteendeterapi” (VIVA, 2008) och, tillsammans med Kerstin Jeding, medförfattare till ”Vägen ur utmattningssyndrom” (Natur och Kultur, 2018).

6C – Självstärkande inre dialoger – att kunna lyssna in och vägleda oss själva i våra känslomässiga behov. Ett schematerapeutiskt perspektiv på självhjälp

Ett schematerapeutiskt perspektiv på självhjälp. Känslor ger vårt förnuft olika problem att lösa. Men ibland är det svårt att lyssna in och sortera bland våra känslor och behov. En hållning präglad av mindfulness, acceptans och självmedkänsla är viktiga komponenter i mötet med oss själva. Men ibland behöver vi behovsmässigt mer än att vara närvarande, accepterande och självbekräftande. Vi behöver även kunna få till en fungerande vardag i samspel med andra och sätta gränser för oss själva osv. Poul Perris illustrerar hur man utifrån den schematerapeutiska modellen kan lära sig tillämpa hållbar självhjälp.

Poul Perris, läkare, leg. Psykoterapeut och handledare, Svenska institutet för Kognitiv psykoterapi.

6D – Vem är jag och vem kan jag bli? Personlighetsförändring hos patienter med ätstörning

Vuxna patienter med ätstörning har ofta varit sjuka i många år innan de söker hjälp. De kan också gå igenom flera behandlingar innan de blir friska. Genom fyra olika studier har vi studerat personlighetens roll för sjukdomsförlopp och tillfrisknande hos över 200 patienter som behandlats genom internetbaserad KBT eller psykodynamisk gruppbehandling.

Johanna Levallius, psykolog, forskare och föreläsare vid Karolinska Institutet, Centrum för psykiatriforskning. Mångårig erfarenhet av att behandla patienter med ätstörningar och/eller personlighetsstörning. Nyligen disputerat med avhandlingen: Personality and Eating Disorder.


09:30
Förmiddagskaffe och tid att besöka utställarna


10:00

VALBART PASS 7 (välj ett pass)

7A – Att arbeta med komplex traumatisering – vikten av att lugna och reglera för att möjliggöra bearbetning

Det är viktigt att vi blir bättre på att lugna och stabilisera våra patienter. Värdet av trygg-plats-induktioner som möjliggörare för mer reglerade förändrade medvetandetillstånd, FMT, poängteras liksom vikten av att (åter)installera trygghet i traumainformerad psykoterapi. Samreglering som syftar till förändrad implicit relationell kunskap och ökad integration och koherens betonas. Kliniska exempel ges på det integrativa arbetssättet som syftar till förändrade (lugnare och tryggare) inre världar och i förlängningen nya möjligheter att leva ett gott liv.

Anna Gerge, PhD-student, fil. mag., leg. psykoterapeut, hypnosterapeut, dipl. Expr Art therapist, EMDR- handledare, lärare och handledare i psykoterapeutiskt arbete. Anna arbetar i egen praktik och handleder i flera landsting kring diagnostik och behandling av traumarelaterade störningar. Relationell psykodynamisk psykoterapi, klinisk hypnos och EMDR är viktiga inslag i det arbetet. Hon har även gett ut böcker för att öka kunskapen och förståelsen kring hur anknytningsskador och psykisk traumatisering kan behandlas.

6B – Traumatisering hos barn – väck den björn som sover!

Föreläsningen som bygger på Traumatisering hos barn – en handbok (Natur & Kultur, 2018)

 • ger smakprov på användbara verktyg och verksamma insatser till barn och deras föräldrar vid traumatisering, vilka bygger på evidensbaserad praktik och forskning
 • ger en bred introduktion i ämnet till professionella i barnpsykiatri, primärvård, socialtjänst, skola samt boenden för unga

Poa Samuelberg, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi. Verksam som certifierad utbildare och handledare i traumafokuserad kognitiv beteendeterapi /TF-KBT Linköpings Universitet.

Sofia Bidö, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi. Verksam som Verksamhetsledare vid Rädda Barnens centrum för stöd och behandling.

Moa Mannheimer, leg psykolog. Verksam som Centrumchef vid Barnafrid Nationellt kunskapscentrum om barn och våld, Linköpings Universitet

7C – ACT with selfcare – att öka egenomsorg via tekniker från Acceptance and Commitment Therapy

Under detta pass sätts fokus på egenomsorg och medkänsla genom ett ACT perspektiv. Deltagarna inbjuds till att träna på tekniker för egenomsorg som de sedan kan använda både i och utanför terapirummet.

Rikke Kjelgaard är Leg. Psykolog (KBT) och internationelt godkänd ACT Trainer. Driver företaget Human ACT. Rikke är en erfaren och populär föreläsare/talare på den svenska såväl som på den internationella scenen.

7D – Från kroppskännedom till självkännedom– hur man kan arbeta med kroppen som fokus i en psykoterapi

Är det möjligt att affektreglera utan kontakt med kroppen? Är det möjligt att mentalisera utan kontakt med kroppen? Detta är frågor som föreläsarna kommer att diskutera utifrån sina erfarenheter i sitt eget behandlingsarbete med patienter som söker med fysiska symptom orsakade av en grundläggande psykisk problematik.

Eva Henriques, Legitimerad sjukgymnast och legitimerad psykoterapeut, utbildad vid Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning (SAPU)

Jan Johansson, Legitimerad sjukgymnast och legitimerad psykoterapeut, utbildad vid Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning (SAPU). Jan har även gått Karolinska Institutets handledar-/lärarutbildning i psykoterapi. Både Jan och Eva arbetar på Tavastkliniken i Stockholm. Båda har en lång erfarenhet av att arbeta med kroppsliga interventioner vid olika tillstånd orsakade av psykisk ohälsa. Båda har gått en affektfokuserad och kroppsinriktad grundläggande psykoterapiutbildning vid Karolinska Institutet.


11:10

VALBART PASS 8 (välj ett pass)

Lunchpaus för dig som valt första lunchpass dag 2. Lunch serveras i utställarsalen.

8A – Den oväntade gläntan emellan oss – om integrativa ingredienser i psykoterapi

 • integrativa krafter i terapeut-nätverk, rapport fr en SEPI konferens
 • integrativa ingredienser i terapirelationen
 • implicita gläntor oss emellan

Katarina Mårtenson Blom, Fil Dr, leg psykolog, leg psykoterapeut, psykoterapihandledare och lärare, GIM musikterapeut

8B – Strukturerad Klinisk Behandling (SKB)

Vad innebär det att arbeta med en generalistbehandling och vad betyder generalist i sammanhanget? En beskrivning av psykoterapi och arbetsmetoden SKB. Hur behandlingsupplägget ser ut och hur en behandling går till. Vad är tanken bakom innehållet och hur det är strukturerat Hur är det att arbeta i ett SKB-team med den speciella typen av samarbete som det innebär? Erfarenheter från att starta ett SKB-team.

Psykolog Dan Bengtsson, psykolog Jaanus Teose, mentalskötare Raija Känsälä  är verksamma vid Personlighetsprogrammet Psykiatri Sydväst. De arbetar med personlighetssyndrom.

8C – Stress och utmattning

Stressrelaterad psykisk ohälsa är den största orsaken till sjukskrivning för psykisk ohälsa med fler än 40 000 drabbade i Sverige. Bland de olika stressrelaterade tillstånden är utmattningssyndromet som leder till mest långvarig ohälsa. I föreläsningen diskuteras bakgrund, sjukdomsbild, behandling och prevention.

Marie Åsberg är senior professor i psykiatri vid Karolinska institutet/Danderyds sjukhus och har forskat kring stress och utmattning de senaste 20 åren efter att tidigare ha arbetat mest med depression och suicidalitet. Hon ligger bakom skattningsskalan MADRS och en ny skala för utmattningssyndrom, KEDS.

8D – HBTQ+ – kompetens i terapirummet: En självklarhet med fallgropar

Personer som avviker från majoritetsnormen upplever minoritetsstress som kan leda till högre förekomst av ohälsa. Med tanke på detta samt generella terapeutfärdigheter, etiska riktlinjer och lagar borde HBTQ+ – kompetens vara en självklarhet. Samtidigt finns det risker med att lära ut ytlig kunskap. Hur kan vi säkerställa att minoritetsstress, exempelvis i form av mikroaggressioner, inte förekommer i terapirummet?

Matilda Wurm tog examen som psykolog vid Örebro universitet 2011 och doktorerade på Center for Health and Medical Psychology (CHAMP) 2018. Hon är en av redaktörerna av boken HBTQ+ Psykologiska perspektiv och bemötande.


12:20

VALBART PASS 9 (välj ett pass)

Lunchpaus för dig som valt andra lunchpass dag 2. Lunch serveras i utställarsalen.

9A – Ungas psykiska ohälsa – aktuella studier från Stockholm Stadsmissions psykoterapiverksamhet

”Det var tillåtet att få känna – oavsett vilken känsla det handlade om. Det har varit livsavgörande för mig”

Erfarenheter och rekommendationer från Stockholms Stadsmissions terapimottagningar. Mottagningar som erbjuder ungdomarpsykodynamisk terapi individuellt och i grupp.

Inger Ekbom, socionom/leg psykoterapeut/verksamhetsutvecklare

Moments of meaning

skydds- och riskfaktorer för existentiell sårbarhet hos unga kvinnor med psykisk ohälsa

Aktuell forskning från Stockholm Stadsmissions Terapicenter för Unga presenteras tillsammans med reflektioner kring gruppterapi med unga vuxna.

Christina Lloyd, leg. psykoterapeut, gruppsykoterapeut, ThD, MA, (religionspsykologi & existentiell hälsa), spec. traumabehandling

9B – Barn till anhöriga med psykisk ohälsa/sjukdom

Vi har lagar som säger att barn skall bli lyssnade på, få information, råd och stöd. All forskning visar att barn till anhöriga med psykisk ohälsa är en riskgrupp.

Tar vi hänsyn till lagarna och forskningen, prioriteras barnen eller skall vi vänta att göra något tills de som vuxna knackar på vuxenpsykiatrins dörr?

Ser vi, samtalar vi och lyssnar på barnen, ger vi dem information, råd, stöd, strategier och framtidstro, följer vi upp?

Agneta Rönn har arbetat 30 år med barn och unga som har levt i svåra livssituationer. Tillsammans med specialistsjuksköterska/psykiatrin Karin Ward har hon tagit fram metodhandböcker för stödgruppsverksamheter bl a för barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Agneta Rönn har en Fil mag/handl och är ordförande i Sglf Stödgruppsledarnas Förening Sverige.

9C – EMDR-terapi, hur fungerar det?

Presentationen kommer att innehålla en beskrivning av metoden och den modell som metoden utgår från samt möjliga verkningsmekanismer. Betydelsen av ögonrörelser kommer att diskuteras. Vidare beskrivs hur metoden kan tillämpas för andra målgrupper, inte enbart för PTSD. Aktuell forskning kommer att beröras.

Kerstin Bergh Johannesson är specialist i klinisk psykologi, legitimerad psykolog och psykoterapeut med handledarkompetens I psykoterapi. Hon har arbetat med EMDR-terapi i över 20 år och är ackrediterad som EMDR-lärare och den som driver utbildningen i Sverige. Hon är även vice president i styrelsen för EMDR Europa, med över 20 000 medlemmar.

9D – Paneldebatt med Tidskriften Socionomen: Hur förhindrar vi psykisk ohälsa hos unga?

Den psykiska ohälsan accelererar bland barn och unga. Sedan 2004 har även självmorden ökat bland unga vuxna, 20-24 år. Hur kan vi hjälpa dem ur ett socialt och psykoterapeutiskt perspektiv?
Här är dina synpunkter viktiga! Ställ frågor till panelen som består av representanter från socialt arbete och psykoterapi.

Hör gärna av dig till lena.engelmark@akademssr.se redan nu med frågeställningar du vill att vi tar upp under debatten!

Debattledare: Lena Engelmark, chefredaktör för Socionomen

Debattdeltagare:

Åsa Wiklund, socionom och skolkurator på Blackebergs gymnasium

Ann-Catherine Biverstrand, leg psykolog och psykoterapeut i KBT samt specialist i klinisk barn- och ungdomspsykologi

May Nilsson, socionom och leg psykoterapeut med psykodynamisk inriktning, privatpraktiserande

Pia Litzell Berg, socionom, leg psykoterapeut med egen mottagning, handledare och lärare i psykoterapi, redaktör för psykoterapidelen i Socionomen


13:30

VALBART PASS 10 (välj ett pass)

Lunchpaus för dig som valt tredje lunchpass dag 2. Lunch serveras i utställarsalen.

10A – Philosophy as Therapy

 • Can philosophy help us in psychological care in the context of conversational therapy?
 • The example of Philosophical Counselling
 • How can philosophical dialogue be a complement to other forms of therapy
 • Some case studies from The Philosophical Parlour

Luis de Miranda, PhD, is a philosophical counsellor at the Philosophical Parlour, Stockholm. He is a certified practitioner and a member of the board of the SSFP (Svenska Sällskapet För Filosofisk Praxis). He is the author of several books translated into various languages. He is also a specialist of esprit de corps, and doing research at the Örebro University on wellbeing as Well-Belonging.

10B – Psykoterapirummet som tillväxtplats för unga på väg

Föreläsningen presenterar och beskriver hur psykoterapi med unga vuxna kan gestalta sig. Det är en betraktelse inifrån psykoterapirummet och det arbete som pågår där. Vilken sorts arbete? Vad sker i en psykoterapeutisk process? Vad befrämjar psykologisk tillväxt?

Eva Tillberg, dansterapeut (GPU), leg. Psykoterapeut med specialiserad inriktning barn och unga, handledare och lärare i psykoterapi.

10C – Mentaliseringsbaserad terapi (MBT)

Mentaliseringsbaserad terapi (MBT) är en av få behandlingar som har evidens för att hjälpa patienter med borderline personlighetssyndrom. Men mentalisering är viktigt för alla! God mentalisering behövs för att kunna förstå och fungera i sociala sammanhang, för våra relationer med andra, för vår förståelse av oss själva, för vår identitet, och för vår förmåga att differentiera oss från andra. Föredraget beskriver vad MBT är, hur vi kan använda oss av mentaliseringsbaserade tekniker i olika kliniska sammanhang och vad det är som gör att det är en så tacksam metod att arbeta med.

Niki Sundström, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, psykoterapihandledare och verksam vid MBT-teamet i Psykiatri Sydväst, Stockholm.

Fredrik Tysklind, leg. psykolog och verksam vid MBT-teamet på Beroendecentrum, Stockholm.

Christina Morberg Pain, leg.psykolog, arbetar med MBT inom kriminalvården i Storbritannien.

10D – Ungdomar och unga vuxna: Utveckling och livsvillkor

Tiden som ungdom och ung vuxen rymmer såväl hopp och framtidsdrömmar som oro och svårigheter. Under föredraget beskrivs hur tiden som ung har blivit allt längre i takt med samhällets utveckling samt beskriva den relativt nya åldersgruppen som benämns ung vuxen. Tanken är att de risker och svårigheter som uppträder under denna livsfas bör ses i ett utvecklingspsykologiskt perspektiv och om man kan upptäcka dessa i tid och sätta in hjälp och stöd så har man ofta möjlighet att hejda ett problematiskt förlopp.

Philip Hwang är professor i tillämpad psykologi vid Göteborgs universitet och leg. Psykolog och psykoterapeut. Hans forskning handlar i första hand om utvecklingspsykologi. Philip har på svenska gett ut ett drygt dussin böcker. Den senast publicerade boken är Gruppsykologi – för skola, arbetsliv och fritid (2014, Natur & Kultur).


14:30
Eftermiddagskaffe och tid att besöka utställarna


15:00
Felaktiga diagnoser och hafsiga utredningar får allvarliga konsekvenser!

En diskussion, analys och fördjupning kring vikten av kompetenta genomarbetade diagnosutredningar och de konsekvenserna ”hafsutredningar” får. Dokumentären Diagnosen av filmaren Marie Lundberg är en nära och drabbande film om och med 20 åriga Odette Crafoord som växte upp med en felaktig Aspergerdiagnos. I filmen utför psykologen Jenny Klefbom en ny diagnosutredning och konstaterar att den tidigare utredningen var bristfällig och undermåligt utförd.  Här möts filmens huvudperson Odette Crafoord, dokumentärfilmaren Marie Lundberg och psykologen Jenny Klefbom i ett samtal och en diskussion om vidden och konsekvenserna av felaktiga diagnoser.

Marie Lundberg är dokumentärfilmare och TV-producent främst för SVT. Hon ligger bakom ett flertal uppmärksammade dokumentärer bl a Diagnosen, Mozart och Mums Mums samt Jag är Ziggy. Marie driver produktionsbolaget Svenska barnprogram med särskild inriktning mot mångfald och barns rätt till sin egen unikitet.

Odette Crafoord representerar den som har upplevt och blivit utsatt för dålig vård.

Jenny Klefbom, Leg. psykolog.


15:45 – 16:30
En terapiskeptikers terapi – Om att nå ut till en ny målgrupp

Höjdhopparen Patrik Sjöberg är en av våra största idrottshjältar. Länge bar han på en mörk hemlighet, och först i vuxen ålder vågade han berätta att han under många år utsatts för sexuella övergrepp av sin tränare. I samband med inspelningen av SVT:s ”Patrik Sjöberg i terapi” sätter sig Patrik skeptiskt i terapifåtöljen, för att se om det går att bearbeta de relationsproblem han har. Nu vill han, tillsammans med psykologen Rebecka Malm, arbeta för att avdramatisera terapi och psykologi för de skeptiska, så att fler kan få hjälp.

Patrik Sjöberg har alltid varit frispråkig och aldrig rädd för att säga vad han tycker och tänker. Det har på gott och ont skapat ett rykte och en image. Men han har å andra sidan alltid stått för sina åsikter och handlingar. I dag står han upp för dem som behöver det som mest. I dag är Patrik föreläsare och författare, men framförallt en barnrättskämpe som strider för allas rätt till en trygg uppväxt.

Leg. Psykolog Rebecka Malm är behandlare, handledare och föreläsare. Hennes främsta intresse ligger inom känslofokuserade och transdiagnostiska metoder, samt att göra psykologi mer hands-on och lättillgängligt för alla. Hon har en bakgrund inom primär- och specialistvård, men arbetar nu privat.

#PSYKOTERAPIMASSAN