PsykoterapiStiftelsen PsykoterapiMässan 2004 RPC Samrådsforum Snabbsökning
 Nyheter
 Praktisk information
 Seminarier
 Kvällsprogram
 Miniseminarier
 Panelsamtal
 Medverkande föreläsare
 Programkatalogen i pdf-format 
 Programöversikt i pdf-format
 Om PsykoterapiMässorna

PsykoterapiMässan 2004: Allmän praktisk information
 

MINISEMINARIER

OBS! Tillträdeskortet gäller till miniseminarierna

Torsdag den 13 maj

Kl 9.00–9.30
Specialistkliniken för Narkos och behandling av Tandvårdsrädsla
Tandvårdsrädsla – ett glömt/gömt lidande
Tandvårdsrädsla/tandläkarskräck är ett förvånansvärt vanligt problem och de flesta människor känner någon person med detta problem – oftast utan att veta om det. Föreläsningen presenterar olika faktorer som kan leda till utveckling av tandvårdsrädsla, liksom vanliga beteenden och upplevelser hos tandvårdsrädda personer. Olika behandlingsalternativ presenteras kortfattat.
Sven-Erik Levin, leg psykolog, leg psykoterapeut

Kl 9.30–10.00
Specialistkliniken för Narkos och behandling av Tandvårdsrädsla
Kognitiv Beteendeterapi vid behandling av tandvårdsrädsla
Föreläsningen kommer att handla om de processer som aktiveras när människor blir otrygga och känner sig hotade i samband med tandvård. Med hjälp av konkreta exempel presenteras de olika kognitiva beteendeterapeutiska tekniker som används för att hjälpa patienter hantera rädslan och skydda sig mot tankeblockeringar och destruktiva processer vid tandvårdsfobi. Dessutom beskrivs det nära samarbetet mellan psykologer/ psykoterapeuter och tandläkare, tandsköterskor och tandhygienister som är nyckeln till en framgångsrik behandling.
Shervin Shahnavaz, leg psykolog

kl 10.00–10.30
Specialistkliniken för Narkos och behandling av Tandvårdsrädsla
EMDR, hypnos och bio-feedback vid behandling av tandvårdsrädsla
Föreläsningen presenterar hur EMDR, hypnos och biofeedback kan användas vid behandling av tandvårdsrädsla.
Sven-Erik Levin, leg psykolog, leg psykoterapeut

Kl 10.30–11.00
Bokförlaget Natur och Kultur
Leva tillsammans Om parrelationer
Långvariga, om än inte alltid livslånga, parrelationer är en viktig del av vad vi uppfattar som ett känslomässigt rikt och meningsfullt liv och bidrar till vår utveckling och mognad: genom att lära känna den man valt att leva med, lär man känna sig själv. Läkaren och docenten i barn- och ungdomspsykiatri Björn Wrangsjö om ett antal komponenter som ingår i ett långvarigt parförhållande: vänskap, romantik, sexualitet, villkorslös kärlek, samarbetsförmåga och – ofta – föräldraskap. Men även andra teman som svek och försoning, skilsmässa, hur man reglerar avstånd och närhet i relationen, känslomässigt samspel, lek, själslig fördjupning av relationen ingår.
Björn Wrangsjö, leg läkare, docent i barn- och ungdomspsykiatri, författare

Kl 11.00–11.30
Sveriges auktoriserade gestaltterapeuter – SAG
Presentation av SAG, gestaltterapi och dess arbetssätt
Här blir det ett fint tillfälle att få ta del av den unika helhet som gestaltterapi utgör. Man kommer att presentera hur man arbetar med gestaltterapi samt de studier som gjorts inom denna inriktning.
Åke Persson, gestaltterapeut

Kl 12.00–12.30
Svenska Nätverket för Existentiell Terapi
Existentiell terapi? Vad vill du veta?
Här ges en mycket kort introduktion till den existentiella terapin varefter intresserade kan fråga och debattera. Alla välkomna.
Dan Stiwne, docent, leg psykoterapeut

Kl 11.30–12.00
Riksföreningen PsykoterapiCentrum
Presentation av Riksföreningen PsykoterapiCentrum
Historia, utveckling och nuvarande verksamhet. Aktuella frågor, internationella kontakter. Tidningen INSIKTEN.
Ingrid Skinner, ordförande, leg psykoterapeut
m fl

Kl 12.30–13.00
Bokförlaget Natur och Kultur
Tampas med tonåringar
Tonåringar är inte barn längre, men inte heller vuxna. Vanligt är att de är angelägna om sin självständighet men söker ibland stöd på ett barnsligt sätt. Många tonårsföräldrar tycker det är svårt att förstå sig på sina ungdomar. Viss kunskap om vad som kan röra sig inom tonåringar i allmänhet och hur tonåringar kan se på vuxenvärlden kan dock underlätta, även om varje tonåring är unik. Björn Wrangsjö tar upp om tonåringarnas inre och yttre frigörelse, med inriktning på den känsliga kommunikationen mellan dem och de vuxna, men även frågor som sexualitet, kulturskillnader och kamratrelationer.
Björn Wrangsjö, läkare, docent i barn- och ungdomspsykiatri, författare

Kl 13.00–13.30
Svenska föreningen för psykisk hälsa – Sfph
Rätten till psykoterapi och annat psykologiskt stöd
Svenska föreningen för psykisk hälsa (Sfph) och Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) driver tillsammans en kampanj för att öka tillgängligheten till psykoterapi. Information om kampanjen och varför den behövs.
Representanter fån Sfph och RSMH

Kl 13.30–14.00
Anorexia-bulimia föreningen
Hur och vad innebär det att bli frisk från en ätstörning, anorexi/bulimi
Nya metoder, behandlingsformer och terapier ger idag möjligheter att behandla anorexi och bulimi. Miniseminariet tar upp orsaken till dessa beteenden samt hur individen med rätt stöd och förståelse får redskap för att förändra en negativ livsstil till en mer positiv.
Carina Nimmersjö, friskvårdsterapeut

Kl 14.00–14.30
Beteendeterapeutiska föreningen – BTE
Tvångssyndrom och KBT-behandling
Tvångssyndrom ansågs tidigare vara ovanligt, omöjligt att behandla och ett resultat av olämplig uppfostran. Idag vet vi bättre. Tvånget medför starkt lidande och sänkt livskvalitet. Tvångstankar medför stark ångest/obehag som den drabbade försöker minska genom att utföra tvångshandlingar. Exempelvis kan tankar kring "smitta" resultera i timmar av tvätt. Behandlingen innebär att klienten ges möjlighet att förstå sitt tvång, lär sig känna igen olika signaler och att hitta mer konstruktiva sätt att bemöta tvånget (exponering med responsprevention).
Nadeschda Grimnell Blank, behandlingssamordnare OCD-centret, Uppsala

Kl 14.30–15.00
PsykoterapiStiftelsen
Mediernas spegling av de "psykiskt sjuka"
Den allra första artikeln på Svenska Dagbladets Idagsida hade rubriken "Ont i själen" och handlade om hur svårt vi har att tala om psykiska problem. Året var 1974. Artikeln orsakade ett ramaskri: äntligen skrivs det om detta, tyckte en del. Om detta kan man väl inte skriva i en dagstidning, tyckte andra. Om man i dag tar del av mediernas rapportering om människors störda inre kan man se att det skett en utveckling, och samtidigt tycks tiden ha stått stilla. De "psykiskt sjuka" är fortfarande "de andra", en grupp som man vill hålla på avstånd. Om hur det är att som journalist försöka spegla det som sker inom psykiatrin och psykologin ska Anders Haag, redaktör för Svenska Dagbladets Idagsida, tala om.
Anders Haag, redaktör Idagredaktionen, Svenska Dagbladet 

Kl 15.00–15.30
Sektionen för psykoterapi, Karolinska Institutet
Vad lär man sig på våra utbildningar och vad tycker studenterna?
Vid Karolinska Institutet bedrivs såväl basutbildning i psykoterapeutisk teori och metod (2 år på halvtid) som påbyggnadsutbildning i psykodynamisk psykoterapi (3 år på halvtid). Efter godkänd påbyggnadsutbildning kan man söka psykoterapeutlegitimation.
Gerd Sundblad, leg psykolog, fil dr, leg psykoterapeut
Alexander Wilczek, leg läkare, fil dr, leg psykoterapeut
och studenter

Kl 15.30–16.00
Svenska föreningen för Dansterapi
Dansterapi och Dansterapeututbildningen på DH
Dansterapi utgår från att den kreativa processen i dansen har en läkande verkan. Dansterapeuten använder sig av kunskapen om att kropp och psyke ständigt samverkar och att en förändring i rörelseuttrycket också medför en inre förändring. Dansterapeututbildningen ger GPU-kompetens och är förlagd till Danshögskolan i Stockholm
Birgitta Härkönen, utbildningsledare för dansutbildningen

Kl 16.00–16.30
PsykoterapiStiftelsen
Vad är PsykoterapiStiftelsen förutom arrangör av denna mässa?
År 2003 bildades PsykoterapiStiftelsen – en stiftelse för främjande av psykisk hälsa genom psykoterapi – på initiativ av Riksföreningen PsykoterapiCentrum och fick bl a i uppgift att arrangera framtida Psykoterapimässor. Stiftelsens uppgifter och visioner förutom detta är att befrämja psykisk hälsa hos barn, ungdomar, vuxna och äldre genom att verka för att psykoterapi utan särskilt angiven inriktning finns tillgänglig samt att även skapa ett aktivt forum idémässigt och ekonomiskt för psykoterapins fortlevnads-, utvecklings- och forskningsmöjligheter. Ett 90 000 konto anskaffas nu – men vad händer sedan?
Ulla Grebo, ordförande
Margareta Mörner, vice ordförande
m fl styrelseledamöter 

Kl 16.30–17.00
Bokförlaget Natur och Kultur
Bearbetande samtal och stresshantering
"Det är min övertygelse att det viktigaste för att människan skall få kraft att leva är att hon blir bekräftad av andra människor samtidigt som hon själv får formulera sin egen verklighet". Så inleder Claes-Otto Hammarlund sin bok Bearbetande samtal. Utifrån egna erfarenheter som präst och psykoterapeut presenterar han olika modeller och metoder för att bemästra, hantera och behandla psykisk stress. Kristerapi och konflikthantering är också områden som Claes-Otto Hammarlund kommer in på i sin föreläsning. 
Claes-Otto Hammarlund, sjukhuspräst, leg psykoterapeut, gruppanalytiker

Fredag den 14 maj

Kl 9.00–9.30
Svenska Föreningen för Dansterapi
Dansterapi – presentation av en konstnärlig terapiform
Dansterapi utgår från att den kreativa processen i dansen har en läkande verkan. Dansterapeuten använder sig av kunskapen om att kropp och psyke ständigt samverkar och att en förändring i rörelseuttrycket medför en inre förändring. Här beskrivs hur den dansterapeutiska processen kan användas i arbetet med egna upplevda, eller överförda, massiva trauman. Utgångspunkt är erfarenheter från barn (idag vuxna) till överlevande från förintelsen.
Mirjam Grocher Schildt, socionom, dansterapeut

Kl 9.30–10.00
Sveriges auktoriserade gestaltterapeuter – SAG
Andligheten tar gestalt
En fenomenologisk studie av det andliga perspektivet utifrån en gestaltterapeutisk synvinkel.
Mari Hjelm, gestaltterapeut

KL 10.00–10.30
Svenska föreningen för symboldrama
Kan symboldrama förstärka psykoterapeutisk behandling?
En presentation av en undersökning där 11 patienter intervjuats med hjälp av CHAP (Change After Therapy). Sex av patienterna har gått i verbal psykoterapi och fem av patienterna i psykoterapi med symboldrama. Därefter har grounded theory använts på det skriftliga materialet. En rad teman var gemensamma för de båda grupperna, men överföringen till psykoterapeuten var starkare i gruppen med verbal terapi. Karin Hemlin Bjerkehag, socionom, leg psykoterapeut

Kl 10.30–11.00
ILAB AB
ILAB AB IT-system som stöd för hälso- och sjukvård
ILAB AB utvecklar i första hand IT-system som stöd för den administrativa verksamheten inom hälso- och sjukvård, samt för kommunal verksamhet såsom ekonomiskt bistånd, äldrevård, diarie- och dokumenthantering, samt IT-system för kvalitetsuppföljning enligt Balanced Scorecard. ILAB har bl a utvecklat en speciell systemmodul för psykologmottagningar med t ex integrerade tester. En viktig faktor vid utveckling av systemstlöd för ILAB är att "lyssna" på verksamheten så att systemet stöder det sätt man vill arbeta på med bibehållen kvalitet samtidigt som man får god struktur och skapar mera tid till det direkta patientarbetet.
Hans Oswaldson, it-konsult

Kl 11.00–11.30
Stiftelsen RSMH:s behandlingshem
Att arbeta med unga vuxna borderlinepatienter på institution
Baggensuddens behandlingshem har funnits i snart 20 år. Vi har en behandlingsmodell som består av integrerad grupp- miljö- och individualterapi. Behandlingen är på c:a 2 år på behandlingshemmet och därefter upp till 2 år då patienten bor i eget boende.
Perry Widell, föreståndare, miljöterapeut

Kl 11.30–12.00
Svenska sjukgymnasters förening för Psykodynamisk kroppsterapi, Karolinska Institutet, sektionen för sjukgymnastik
Psykodynamisk kroppsterapi för patienter med generaliserad ångest
Den sjukgymnastiska behandlingsmetoden Psykodynamisk kroppsterapi (PDK) utgår från att det finns ett intimt samband mellan kropp och känslor. Personer med generaliserad ångest (GAD) karaktäriseras av en överdriven oro som inte går att kontrollera och som ofta tar sig uttryck i muskulära spänningar. Dessa atienters kroppsliga uttryck för oron gör det lämpligt att bemöta dem med ett kroppsterapeutiskt tillnärmelsesätt. Vi vill presentera effekten och upplevelsen av PDK för ett antal patienter med (GAD).
Signe Stryjan, leg sjukgymnast
Ingegerd Johansson, leg sjukgymnast
Adrienne Levy Berg, leg sjukgymnast

Kl 12.00–12.30
Motkraft AB
Motivationell behandling vid missbruksproblem
Beskrivning av 20 sessioners motivationell behandling vid alkoholproblem.
Kicki Andersson Herlitz, leg psykolog

Kl 12.30–13.00
Svenska föreningen för identitetsterapi
Identitetsterapi – en genomgripande gruppterapimetod
Identitetsterapi är en metod som bygger på vårt tidiga behov av närhet och hur våra anknytningsmönster grundläggs. Om tidiga upplevelser av närhet varit för bristfälliga och frustrerande utvecklas en otrygg anknytning. Genom emotionell bearbetning av tidiga känslor och attityder går detta att korrigera. Gruppen utgör den trygga bas där detta blir möjligt. Här ges en kort presentation av teori och metod.
Åsa Lööf, leg psykolog, leg psykoterapeut

Kl 13.00–13.30
Riksorganisationen för Suicidprevention och Efterlevandes stöd – SPES
När livet inte längre är värt att leva
Fyra unga utlandsadopterades liv. Förhöjd suicidrisk för adopterade. Den suicidala processen.
Margit Ferm, ordförande i SPES

Kl 13.30–14.00
Svenska föreningen för symboldrama
Information om symboldramautbildning
Svenska föreningen för symboldrama anordnar 7-terminers utbildning i metoden. Utbildningen leder fram till föreningens diplom.
Gun Mälhammar, leg psykolog, leg psykoterapeut

Kl 14.00–14.30
Svenska psykoanalytiska sällskapet
Presentation av Svenska psykoanalytiska sällskapets psykoanalytikerutbildning
Svenska psykoanalytiska sällskapet, som tidigare hette Svenska föreningen för Holistisk Psykoterapi och Psykoanalys har bedrivit psykoanalytikerutbildning sedan sedan slutet av 60-talet. Utbildningen är 5-årig och innefattar sedan några år en 3-årig del, som är legitimationsgrundande. Utbildningens teoretiska inriktning är utgående från mainstream-tradition med tonvikt på brittisk psykoanalys och objektrelationsteori.
Barbro Nordlund, leg läkare, psykoanalytiker, rektor vid Svenska psykoanalytiska sällskapets institut

Kl 14.30–15.00
Sofiaängens behandlingsenhet
Sofiaängen – en psykoterapeutisk dagbehandlingsenhet
Sofiaängen erbjuder psykoterapeutisk dagbehandling för ungdomar mellan 14–20 år med psykiska och sociala problem, där polikliniska insatser visat sig otillräckliga. Vår grundidé är en långt gående integration av miljö- individual- grupp och familjeterapi. Inom en psykodynamisk grundsyn integreras såväl kognitiva som systemteoretiskt orienterade metoder.
Henrik Lennartsson, socionom, leg psykoterapeut

Kl 15.00–15.30
Institutet för Kroppsinriktad Psykoterapi – IfKP
Icke-verbala metoder vid utbrändhet och olika smärttillstånd
Föreläsningen tar upp några olika icke-verbala terapiformer (hypnos, EMDR och kroppsinriktade tekniker) som kan vara användbara vid bearbetning av utbrändhetstillstånd och olika smärttillstånd som t ex fibromyalgi och colon irritabile.
Sven-Erik Levin, leg psykolog, leg psykoterapeut

KL 15.30–16.00
Beteendeterapeutiska föreningen – BTE
Missbruksbehandling och samtidig psykisk eller somatisk sjukdom
En av fem patienter som söker vid akutkirurgisk mottagning bedöms ha problem med missbruk och för patienter med psykiatrisk sjukdom bedöms andelen vara dubbelt så stor. De allra flesta av dessa patienter med samtidiga missbruksproblem söker inte själva vård för detta. I föreläsningen presenteras en metod för att undersöka om patienter har problem med missbruk. Metoden har därutöver visat goda behandlingseffekter mot missbruket. För patienter som inte blir hjälpta föreslås en strategi med stegvis andra insatser mot missbruket. I modern missbruksvård finns ett 15-tal metoder, med bra forskningsstöd, de flesta utvecklade ur kognitiv beteendeterapi.
Lars Forsberg, leg psykolog, leg psykoterapeut, med dr

KL 16.00–16.30
Psykoterapiinstitutet – PI
Psykoterapiinstitutet i Stockholm – idag och i morgon
Kort beskrivning av Psykoterapiinstitutets verksamhet idag med forskning, utveckling och klinisk verksamhet. Tankar inför framtiden som universitetsklinik.
Johan Schubert, cheföverläkare, psykoanalytiker, docent

Lördag den 15 maj

Kl 9.30–10.00
Sofiaängens behandlingsenhet
Sofiaängen – en psykoterapeutisk dagbehandlingsenhet för ungdomar
Sofiaängen erbjuder psykoterapeutisk dagbehandling för ungdomar mellan 14–20 år med psykiska och sociala problem, där polikliniska insatser visat sig otillräckliga. Vår grundidé är en långt gående integration av miljö- individual- grupp och familjeterapi. Inom en psykodynamisk grundsyn integreras såväl kognitiva som systemorienterade metoder.
Pelle Callermo, socionom, psykoterapeutstuderande

Kl 10.00–10.30
Svenska Föreningen för Dansterapi
Skammens rörelser – affekter i dansterapi
Om varför dansterapi är ett så effektivt redskap i arbetet med att lära känna våra grundkänslor. Om hur man i den dansterapeutiska processen kan identifiera, lära sig tolerera och träna sig att uttrycka olika känslor. "Det finns ingen väg förbi sorgen. Man måste gå igenom den." (Marc Levengood)
Elisabet Rosén, leg psykolog, dansterapeut

Kl 10.30–11.00
Institutet för Kroppsinriktad Psykoterapi – IfKP
Behandling av farliga män – forensisk psykologi
Hur kan Sveriges utrikesminister mördas mitt på ljusan dag, mitt i folkvimlet, i en huvudstad i Västeuropa, frågar sig många. Frågan är mångfacetterad och rymmer olika svar beroende på förklaringsnivå. Två nivåer väljs här: den organisatoriska och den individualpsykologiska. Inom forensisk psykologi finns erfarenheter som kan utgöra grund för ett mera realistiskt–hoppfullt förhållningssätt till denna mycket svåra patientgrupp och som utgår ifrån båda dessa nivåer.
Stefan Andersson, leg psykolog

Kl 11.00–11.30
Sveriges auktoriserade gestaltterapeuter – SAG
Presentation av SAG, gestaltterapi och dess arbetssätt
Här ges tillfälle att få ta del av den unika helhet som gestaltterapi utgör. En presentation av hur man arbetar med gestaltterapi samt de studier som gjorts inom denna inriktning.
Louise Ydremark, gestaltterapeut

Kl 11.30–12.00
Mansmottagningen mot våld i Uppsala
Att som kvinna arbeta med våldsamma män
Möjligt – önskvärt – nödvändigt?

Tankar och erfarenheter från nästan 15 års arbete med män som på olika sätt är gränsöverskridande och använder olika former av våld, bl a sexuellt och/eller fysiskt. Inte alltför sällan har våldet riktats mot en kvinna. Att i behandlingen möta en kvinna – hur påverkar det det terapeutiska arbetet? Överföringar och motöverföringar blir viktiga att uppmärksamma för att inte dras med och på så sätt motverka förändring och cementera uppfattningen att det inte går att arbeta med mäns våld.
Ann-Sofie Hansson-Pourtaheri, leg psykolog, leg psykoterapeut

Kl 12.00–12.30
Axengrips förlag och utbildning
Pedagogiska strategier för individer med DAMP/ADHD
Jens Axengrip, författare, pedagog och förälder till barn med svår DAMP föreläser om vikten av ett helhetstänkande vid användandet av pedagogiska strategier. Genom helhetstänkande får individer med DAMP/ADHD möjligheter att utvecklas. Jens egen son utvecklades från IG till MVG och från svåra motoriska problem till norrlandsmästare i friidrott.
Jens Axengrip, beteendevetare, författare

KL 13.00–13.30
Sjukhuskyrkan, enheten för psykiatri, S:t Görans sjukhus, Stockholm
Själavård vid psykisk ohälsa
Religiösa föreställningar och vanföreställningar gör själavård med den psykiskt sjuke till ett utmanande möte för den psykoterapeutiskt erfarne själavårdaren.
Hans Gentzel, sjukhuspräst, leg psykoterapeut
Lars Blomgren, sjukhuspräst, diplomerad S:t Lukas

Kl 13.30–14.00
Svenska psykoanalytiska sällskapet
Svenska psykoanalytiska sällskapet
Madeleine Bachner, ordförande i Svenska psykoanalytiska sällskapet informerar om sällskapet samt svarar på frågor.
Madeleine Bachner, psykoanalytiker

Kl 14.00–14.30
Svenska sjukgymnasters förening för Psykodynamisk kroppsterapi,Karolinska Institutet, Neurotecinstitutionen, sektionen för sjukgymnastik
Psykodynamisk kroppsterapi (PDK) – en terapimodell som integrerar affektteori med självpsykologi
PDK inkluderar förhållandet till den egna kroppen, känslorna och relationen till betydelsefulla andra. Metoden bygger på självpsykologi där patientens resurser och kompetens betonas. Tillgången till känslor bearbetas genom en ”affektmedvetenhetsmodell” där fyra olika aspekter undersöks. Viktigt att kunna uppmärksamma, härbärgera och uttrycka känslan både verbalt och emotionellt. Fokus ligger på det känslomässiga innehållet i livsberättelserna och samtal integreras med kroppsliga interventioner. ”Kroppsjälen” måste betraktas som en odelbar enhet för att få varaktiga resultat oavsett om symtomet är i första hand psykiskt eller fysiskt.
Annelie Nilsson, socionom, leg sjukgymnast, utb i Psykodynamisk kroppsterapi

Kl 14.30–15.00
Runa Gustavsson Rolfing och psykoterapi
Rolfing och psykoterapi
Om kroppsterapimetoden rolfing och hur den kan verka i en psykoterapeutisk process.
Runa Gustavsson, leg psykolog, leg psykoterapeut, cert rolfer

Kl 15.00–15.30
Riksorganisationen för Suicidprevention och Efterlevandes stöd – SPES
Barn och unga skriver för livet
I projektet samlas kunskap om hur barn och unga tänker kring frågor om livet. Kunskapen används som underlag för förebyggande insatser och att öka medvetenheten hos vuxna om ungas självtillfogade skador, självmordsförsök och självmord.
Rigmor Stain, docent 

15.30–16.00 Svenska psykoanalytiska sällskapet Psykoanalys som lek. Att möta en annan människa Reflektioner kring reflekterande, psykoanalysens speciella form och det som där kan skapas.
Alexandra Billinghurst, leg psykolog, leg psykoterapeut

Kl 16.00–16.30
Ericastiftelsen
Ericastiftelsens Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning på barn och ungdom
Ericastiftelsens grundläggande psykoterapiutbildning "Steg 1". Omfattning, innehåll, förkunskapskrav.
May Nilsson, leg psykoterapeut

Med reservation för ändringar

  Utskriftsversion denna sida Sidansvarig: Webbmaster    Uppdaterad 2006-04-03
www.psykoterapimassan.se — www.psykoterapimassan.nu