hem anmälan program praktiskt pressrum kontakt tidigare mässor länkar

Program

Ändringar

Invigningsprogram

Kvällsprogram

Politikersamtal

Seminarier torsdag

Seminarier fredag

Seminarier lördag

Programöversikt

Medverkande

Utställare

FÖRELÄSNINGAR/SEMINARIER
Lördag den 12 april kl 09.00–10.15

300 [282] Stockholms Institut för psykodrama, sociometri och gruppterapi - SIPS

Psykodramaintroduktion

Psykodrama är en metod, där du använder alla sinnen. Med utgångspunkt i barns lek, som upphovsmannen Jacob Levi Moreno var fascinerad av, gestaltas människors problem och frågeställningar på en scen med hjälp av gruppen. Psykodrama kan integreras med olika terapeutiska inriktningar; systemiskt, lösningsfokuserat, psykoanalytiskt, kognitivt. När det används terapeutiskt hör det hemma i den experentiella skolan. Gestaltterapi kan bl a ses som en utlöpare från psykodrama. Virginia Satir var inspirerad av psykodrama. I denna presentation kommer jag att berätta om bakgrund och belysa olika tekniker med enkla övningar.
Cecilia Berge, leg psykolog, leg psykoterapeut

301 [K2] Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade terapier - sfKBT

Från ögonkast till varaktig relation

Många av oss moderna människor har svårt för att skapa varaktiga kärleksrelationer. Detta trots att vi gärna vill leva våra liv i just en sådan relation. Föreläsningen behandlar de psykologiska mekanismerna bakom relationsskapande och vad man kan göra för att skapa varaktiga relationer. Föreläsaren är författare till boken Från ögonkast
till varaktig relation, baserad på attachmentteori, kognitiv terapi och Acceptance and Commitment Th erapy (ACT). Föreläsningen kommer att presentera en unik trappstegsmodell som är kliniskt användningsbar genom att den konceptualiserar klientens problematik i relationer, samt ger patienten redskap att komma vidare.
Egil Linge, leg psykolog, leg psykoterapeut

302 [K12] Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade terapier - sfKBT

Kognitiv psykoterapi, counselling, och coaching

Kognitiv psykoterapi kom till Sverige i slutet av 70-talet, och intresset för denna terapiform har ökat sedan dess. Forskning har visat att kognitiv psykoterapi är effektivt vid olika psykiatriska tillstånd. Teorier och tekniker från kognitiv psykoterapi har utvecklats och används även för att hjälpa människor som inte lider av ett psykiatriskt tillstånd men som vill må bättre, arbeta med ett problem, eller förbättra något i sitt liv. Denna föreläsning kommer att diskutera kognitiv psykoterapi, kognitiv counselling och kognitiv coaching.
Kristina Gyllensten, Annika Selstam, Gunilla Westling

303 [K23] Beteendeterapeutiska Föreningen – BTF

Kognitiv beteendeterapi för barn och ungdomar – Vad & När?

KBT för barn och ungdomar är ett växande område, forskarvärlden riktar det allt större intresse och allt fler böcker ges ut. Under denna föreläsning ges en presentation av KBT som behandlingsmetod för barn och ungdomar som lider av ångeststörningar eller depression. Dessutom ges en genomgång av när KBT är att rekommendera.
Ulrika Thulin, leg psykolog, leg psykoterapeut, Liv Svirsky, leg psykoterapeut, leg psykolog

304 [K15] Föreningen EMDR Sverige

PTSD - Varför behandla små barn? Och varför behandla föräldrar med PTSD?

Reflexioner över betydelsen av att identifiera, behandla och/ eller förebygga traumatisering av barn utifrån ett traumatologiskt, utvecklingsneurologiskt och samhällsekonomiskt perspektiv. Vad kan vara traumatiserande för ett barn? Vet föräldrar alltid att barnet traumatiserats? Hur kan vi se på kostnaderna för behandling/icke-behandling och hur kan EMDR-metoden vara till hjälp i detta?
Margareta Friberg, leg psykolog, leg psykoterapeut

305 [K21] Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade terapier - sfKBT

KBT vid stress- och utmattningsproblem

Stress- och utmattningsproblem är ett stort samhällsproblem. Många får ingen eller inadekvat hjälp. Personer sjukskrivs, ofta under många år, och en del sjukpensioneras. KBT-perspektivet erbjuder något annat! Föreläsaren kommer dels att redogöra för teoretiska modeller och kliniska erfarenheter, och dels för en intressant interventionsstudie där personer med utmattningsbesvär genomgick ett beteendeterapiinriktat livsstilsförändringsprogram. Frågan var huruvida de klarade av att göra och vidmakthålla en omfattande livsstilsförändring, samt vilka hälsoeffekter som i så fall kunde uppnås?
Niclas Almén, leg psykolog

306 [K22] Riksföreningen PsykoterapiCentrum - RPC

Att bedriva psykoterapi som humanvetenskap

I dagsläget negligeras att psykoterapi är en humanvetenskap. En naturvetenskaplig uppfattning om psykoterapins metodologi och teori har alltmer befäst sina positioner. I föredraget kommer jag att formulera mig kring kriterier och förutsättningar för psykoterapi som en humanvetenskap.
Åke Lantz, psykoanalytiker, leg psykolog

307 [K24] Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa - NSPH

Låt himlen vänta – suicidpreventivt arbete. Inriktning på unga, äldre och internationellt adopterade

Suicid uppmärksammas brett och suicidpreventionen har fått nya förutsättningar. Kraven är: Nollvision för självmord. Samma kvalitet på vården av suicidala personer som akut hjärtsjuka. Händelseanalyser och katastrofkommissioner. Ge ungdomarna utbildning i livskunskap. Ökad allmän medvetenhet: Alla skall kunna tala om liv, död och självmord. Vi behöver en ny Första hjälpen! Margit Ferm, socionom, Steg 1 kognitiv psykoterapi, språkrör för SPES, Riksförbundet för Suicid Prevention och Efterlevandes Stöd  308 Psykologpartners Varför i hela världen ska psykoterapeuter och psykologer göra det? – om behandling i psykiatrisk öppenvård Kan sjuksköterskor och mentalskötare utföra effektiva ”samtalsterapier” i psykiatrisk öppenvård? Ja! Via utbildning och handledning har Integrerad Närsjukvård i Malmö (INM) skapat en organisation där psykologer kan använda sin specialistkunskap där den behövs. Psykologpartners har sedan 2003 haft ett uppdrag att utbilda/handleda personalen inom tre beteendeterapeutiska metoder: exponering, beteendeaktivering och beteendeanalys. Vad har vi gjort, hur har det gått och vad har vi lärt oss?
Thomas Gustavsson, leg psykolog, regionchef Skåne, Ulrika Nilsson, leg sjuksköterska

308 [265] Psykologpartners

Kan psykologisk kunskap öka förståelse för hur vi kan förebygga arbetsplatsolyckor?

I och med den tredje vågens KBT erbjuds flera nya verktyg som skulle kunna användas för att bättre förstå den s.k. mänskliga faktorn i olyckor och katastrofer, men även väcka nya tankar kring begreppet säkerhetskultur. Med hjälp av kontextuell beteendeanalys diskuteras bl.a. Estoniakatastrofen. Relational Frame Theory (RFT), grunden för ACT, diskuteras med fokus på hur den historiska kontexten, berättelser, myter, storytelling, symboler och metaforer spelar en viktig roll i händelseförloppet mot olyckan.
Tomas Tegethoff, leg psykolog

309 [K1] Svenska psykoanalytiska sällskapet - Spas

Om att tänka och att inte kunna tänka

Psykoanalysen har en rik och komplex teori om utvecklingen av tänkande och symboliseringsförmåga. Utifrån framför allt Bions och Winnicotts teorier kommer jag beskriva den tidiga utvecklingen av tanke- och symboliseringsförmåga, dess beroende av ett lyhört samspel med omgivningen och hur brister i denna utveckling kan förstås. Teoretiska resonemang interfolieras med kliniska vinjetter.
Arne Jemstedt, leg. läkare, psykoanalytiker

310 [K13] Ericastiftelsen

Bordshockey – attack eller kontakt? Psykoterapi med en autistisk pojke

Går det att använda ett bordshockeyspel i barnpsykoterapi? En femårig autistisk pojkes terapi beskrivs. Ett ishockeyspel blir ett betydelsefullt redskap för hans positiva utveckling. Terapeuten och spelet blir verktyg för att kunna arbeta med separation, aggressivitet och kroppsuppfattning. Genom terapin öppnar pojken sig mot omvärlden. Hur bordshockeyspel uppfattas av barn i allmänhet belysas även.
May Nilsson, socionom, leg psykoterapeut

311 [K14] Psykoterapiinstitutet - PI

Vem går var och hur går det?

Internationellt har det gjorts flera försök att tillskapa enhetliga system för dokumentation och uppföljning av psykoterapi. Ett sådant svenskt försök är Projektet Kvalitetssäkring av psykoterapi (QAPS). Syftet är att följa upp psykoterapi oberoende av form och inriktning med ett standardbatteri av frågeformulär som fylls i av terapeuter och patienter. Vi kommer att presentera bakgrunden till projektet, våra erfarenheter hittills samt framtida planer.
Alexandra Billinghurst, koordinator, Johan Schubert, professor, Andrzej Werbart, projektledare

312 [K16/17] Institutet för Kroppsinriktad Psykoterapi - IfKP

Kropp eller psyke eller psykisk kropp

Den västerländska människans förhållande till kropp och psyke följs genom tiderna fram till dagens avancerade hjärnforskning och mindbodybegreppet. Hjärnforskningen och den moderna spädbarnsforskningen kompletterar varandra i att ge oss nya, spännande insikter. Föreläsningen kombineras med egen upplevelse och refl ektion över kroppens roll i psykoterapeutiska processer. Teresa Allzén, leg psykolog, leg psykoterapeut

313 [278] Beroendecentrum Stockholm

Psykoterapi i behandling av opiatberoende

Projektet ”Utökad behandling för opiatberoende patienter – kombinerad underhållsbehandling med Subutex och psykoterapi” inom Beroendecentrum Stockholm, projektet har drivits med hjälp av bidrag från Mobilisering Mot Narkotika. Under projekttiden 050320–070831 har 19 pat deltagit, när projektet avslutas är 16 pat kvar i behandling, dessa har alla behandlingstid 18 mån eller mer och fortsätter i underhållsbehandling på lokal beroendemottagning. Psykodynamisk psykoterapi 1–2ggr/v. I och med behandlingen har gruppen ringa opiatmissbruk.
Ulla Kahn, överläkare, leg psykoterapeut

314 [K11] Psykoterapisällskapet i Stockholm AB

Psykodynamisk fokuserad korttidsterapi i vår tid

Den psykodynamiska fokuserade korttidspsykoterapin har under de senaste åren kommit i skymundan av den kognitiva terapins korta behandlingsinsatser. Vår utbildningsinstitution har under många år utbildat psykoterapeuter i psykodynamisk korttidspsykoterapi och vi vill lyfta fram metoden. Denna presentation är ett samtal mellan lärare och kursdeltagare/behandlare kring modern fokuserad korttidspsykoterapi och hur metoden på ett framgångsrikt sätt kan användas i arbetet med unga vuxna i en kommunal verksamhet.
Barbro Åkerstedt-Nelehag, leg psykoterapeut, Peter Bergman, familjeterapeut, Magnus Gisslandi, familjeterapeut, Anna Heinerud, familjeterapeut, Lena Olsson, familjeterapeut

Lördag den 12 april kl 11.00–12.15

320 [K15] Barn- och ungdomspsykiatrin, Stockholms läns landsting – BUP:s specialenheter

BUP Bågen – Barn i skuggan av våldet

Att som barn uppleva våld inom familjen är en skrämmande erfarenhet som får djupa konsekvenser för barnets utveckling. Den grundläggande tilliten till vuxna störs och tryggheten i vardagen skakas i grunden. Många drabbade barn utvecklar symtom på traumatisk stress som exempelvis oro, aggressivitet, nedstämdhet och svåra mardrömmar. På BUP Bågen erbjuds barnen traumafokuserad behandling i grupp. De grundläggande principerna i behandlingen presenteras och problematiken kring våld i familjen illustreras med film.
Anna Norlén, enhetschef, psykolog

321 [K11] PsykoterapiStiftelsen

Om mina 8 år inom heldygnsvården och om vägen ut

Som 16-åring skrivs jag in på BUP:s slutenvård för anorexi och självdestruktivitet. Utredningen uppskattas ta ca 6 veckor, men jag stannar inom dygnetrunt vården i 8 år och flyttas mellan 13 olika instanser. Jag äter alla preparat vården kan uppbära, men inget verkar hjälpa. 21 år gammal sjukpensioneras jag, läkarna säger att jag nog alltid kommer behöva institutionsvård. Men i dagsläget har jag varken diagnos eller mediciner. Min sjukpensionering är avskriven och jag går på socialhögskolan, studerar till socionom. Vad det var som egentligen hände, berättar jag om i mitt föredrag.
Åsa Pehrsson, föreläsare

322 [K13] Svenska psykoanalytiska sällskapet - Spas

Betydelsen av det autentiska mötet i psykoanalytisk terapi

Ett ledigt och autentiskt bemötande hos terapeuten är gynnsamt för den terapeutiska processen. Den psykoanalytiska terapins ganska överlastade regelverk tenderar emellertid att begränsa eller hämma denna aspekt. I föredraget kommer dessa frågor att diskuteras med utgångspunkt i intersubjektiva perspektiv.
Åke Lantz, leg psykolog, psykoanalytiker

323 [K21] Bokförlaget Natur & Kultur

Tillsammans – om medkänsla och bekräftelse

En utmaning i våra liv är att fungera tillsammans – med vår livspartner, barn och föräldrar, släktingar och vänner och arbetskamrater. Vi vill utveckla och bevara goda relationer, men ofta misslyckas vi. Genom att utveckla sin medkänsla kan man fatta kloka beslut. Genom att bekräfta andra och sig själv kan man både visa och få respekt. En relation som präglas av medkänsla och respekt ger glädje och utrymme för utveckling. Men vad händer om detta misslyckas? Anna Kåver och Åsa Nilsonne samtalar utifrån sin bok ”Tillsammans”.
Anna Kåver, leg psykolog, leg psykoterapeut, Åsa Nilsonne, psykiater, professor

324 [K23] Riksföreningen PsykoterapiCentrum - RPC

Biologi eller psykologi: Vad betyder mest för en bra behandling av depression med antidepressiva läkemedel?

En evidensbaserad genomgång av forskning kring behandling av depression med antidepressiva visar att merparten av effekten beror på i vilket psykologiskt sammanhang medicineringen sker. Konsekvenser för behandling med antidepressiva i sedvanlig vård och för vad som kan sägas vara en evidensbaserad behandling med antidepressiva läkemedel belyses särskilt.
Peter Ankarberg, leg psykolog, leg psykoterapeut, Fredrik Falkenström, leg psykolog, leg psykoterapeut

325 [K16/17] Svenska Föreningen för Dansterapi

NuÖgonblick i Dans/En upplevelse i tiden/Fem kvinnor i rörelse/från Då till Nu/och allt där/emellan

Vad bär vi som terapeuter med oss i våra kroppar efter möten i den intersubjektiva väven? En presentation i föreläsningsform med ord och rörelse samt efterföljande diskussion.
Monica Thelin, leg psykoterapeut, dansterapeut, Petra Frank, koreograf, dansterapeut, Nita Gyllander-Vabö, dansterapeut, Karin Erika Johansson, dansterapeut, Madeleine Karlsson, dansare, Gizella Pethö, dansare

326 [K]22 Beteendeterapeutiska Föreningen - BTF

Sömn!

Allt fler upplever att sömnen störs på grund av stress och tankar på arbetet. Sömnbesvär är också en viktig faktor för utveckling av utmattningssyndrom. Seminariet bygger på de senaste rönen om sömn och stress och ger konkreta verktyg för hur man med hjälp av kognitiv beteendeterapi, KBT, på egen hand kan komma till rätta med sömnproblem. Marie Söderström är sömnforskare och KBT-psykolog och har under flera år arbetat med behandling för sömnbesvär vid Stiftelsen Stressmottagningen/Karolinska Institutet. Marie är författare till boken: Sömn – Sov bättre med kognitiv beteendeterapi.
Marie Söderström, leg psykolog, doktorand

327 [287] Psykoterapiinstitutet - PI

Tre psykoterapier – tre utmaningar, en ptp-psykolog och hennes handledare diskuterar

Det handlar om tre unga vuxna som söker terapi och om att vara ptp-psykolog med begränsad erfarenhet. Terapierna tar sig olika uttryck men ett gemensamt tema är patienternas rädsla för att psykologens engagemang skulle vara äkta och att de i den närhet som därmed uppstår måste våga möta sin smärta. Distansen upprätthålls med förakt, en motvilja mot terapin respektive att fl y och iscensätta ett avvisande. Ptp-psykologen utmanas att hantera negativa känslor samt att defi niera sin yrkesroll som professionell psykolog med ett genuint engagemang. En diskussion med ptp-psykologen och hennes handledare.
Vendela Palmstierna, leg psykolog, Andreas Murray, leg psykolog, leg psykoterapeut

328 [K1] Bokförlaget Natur & Kultur och Svenska Föreningen för Symboldrama

Från skam till självrespekt – arbete med negativa självbilder i symboldrama

Personer med negativ självbild skäms ofta över sig själva och tycker att de är värdelösa och inte värda att älska. Att reparera en skamlig självbild i en samtalsterapi kan vara en prövande uppgift, då patienten inte litar på terapeutens positiva utsagor. Marta Cullberg Weston visar med fallbeskrivningar hur effektivt arbetet med inre bilder är för att reparera negativa självbilder.
Marta Cullberg Weston, leg psykoterapeut, symboldramaterapeut

329 [265] Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade terapier - sfKBT

KBT-psykologer i Primärvården

Psykisk ohälsa har blivit vanligare i befolkningen de senaste 10 åren. Socialstyrelsen uppskattar att ca 20 % av besöken på vårdcentraler gäller psykiska besvär. Vanliga problem är depression, ångest, kris, stress och utmattning samt psykosomatik. För att möta dessa patienters behov har FoUU Primärvård i Skåne satsat på utbildning i Kognitivt förhållningssätt och Kognitiva behandlingsmodeller. Föreläsaren kommer att beskriva utbildnings- och psykologverksamheten samt presentera resultatet av stress behandling i grupp som utförts av en psykolog på vårdcentral.
Catharina Björk, leg psykolog, leg psykoterapeut

330 [K12] Svenska psykoanalytiska sällskapet - Spas

Hur hjälpa mammor och spädbarn med problem?

En resultatstudie av psykoanalytisk mor-barnbehandling. En nybliven mamma kan oroas av barnets utveckling, anknytning, amning, sömn, humör. Hon kan tycka att hon inte duger som mor och få skuld- och skamkänslor. Mor-spädbarn-psykoterapi behandlar mor och barn tillsammans. Man hoppas avhjälpa den akuta situationen och förbättra utvecklingen av mor-barn-kontakten. Mitt forskningsprojekt, från Enheten för Barn- och Ungdomspsykiatri, KBH, KI, fördelar mammor och spädbarn till gemensam psykoanalytisk behandling respektive sedvanlig BVC-behandling och följer upp resultaten. Projektet började 2005 och avslutas snart. Jag presenterar några preliminära data.
Björn Salomonsson, leg läkare

331 [K14] Expressive Arts Stockholm AB och Psykoterapisällskapet i Stockholm AB

Konstnärliga språk i handledning

Musik, bild, dans, drama, lyrik kan med fördel användas i handledning. Konsten rör sig på andra nivåer än det talade språket. De konstnärliga metoderna tar fram andra perspektiv och resurser hos den som söker handledning. Kreativiteten får näring av konstnärligt arbete och vitaliserar individen och förtätar och tydliggör det arbete man söker handledning för. Psykoterapisällskapet har i samarbete med Expressive Arts utarbetat en lärar- och handledarutbildning som bygger på tre teorifält: gruppanalys, systemteori och konstnärlig metodik. Metoden presenteras genom föreläsning och demonstrationer.
Pia Litzell Berg, leg psykoterapeut, gruppanalytiker, Margareta Wärja, leg psykoterapeut, uttryckande konstterapeut

332 [K24] Psykologpartners

Acceptans och intimitet i beteendeterapeutiskt arbete med relationsproblem

Beteendeterapin länge funnits med som en empiriskt validerad behandlingsmodell för relationsproblem. Sedan 1990-talets början har ny inlärningspsykologisk forskning bidragit till utvecklingen av en modernare form av beteendeanalysik parterapi IBCT (Integrative behavioural couples therapy). IBCT är en behandlingsform som är tydligt förankrad i den gren av kontextualistiska beteendeterapier som utvecklats under 1990-talet. Seminariet belyser specifikt begrepp som intimitet och acceptans i ett beteendeanalytiskt perspektiv. Begreppen illustreras kliniskt genom ett flertal fallexempel.
Magnus Stalby, leg psykolog, leg psykoterapeut (KBT), Johan Holmberg, leg psykolog, leg psykoterapeut (KBT) Sara Isling, leg psykolog, leg psykoterapeut (KBT)

333 [282] Stockholms Institut för psykodrama, sociometri och gruppterapi - SIPS

Psykodramaintroduktion

Du kan utforska din inre värld i den takt du själv vill. Genom att lyfta ut den och tillsammans med andra gestalta den i rummet får du ökat självförtroende att leva det liv du vill. I workshopen kan du pröva psykodrama som metod att upptäcka och möta dig själv i relation till andra. I rollbyten får du möjlighet att se dig själv genom andras ögon och erhålla nya perspektiv. Gruppen kan komma att bekräfta sidor av dig som skulle behöva lyftas fram och utvecklas. Välkommen!
Kate Bradshaw Tauvon, arbetsterapeut leg psykoterapeut

334 [K2] Bokförlaget Liber AB

Panel: Vad är verksamt i psykoterapi – generella och specifika faktorer

Vad är det som gör att olika former av psykoterapi fungerar och är till hjälp för patienten? Vilka är de verksamma principerna eller mekanismerna som driver på den positiva förändringen? I denna panel diskuterar vi vad teori, forskning och klinisk erfarenhet säger om detta inom olika psykoterapeutiska inriktningar och deras respektive behandlingsmetodik. Vi diskuterar också vad patienter själva tycker är till hjälp i deras terapier, samt i vilken utsträckning faktorer hos patienten, terapeuten och behandlingsrelationen bidrar till psykoterapins utfall. Panelen bygger på den nya boken Vad är verksamt i psykoterapi?

OBS! Tiden 11.00–12.30 Björn Philips, fi l dr, Gerhard Andersson, professor, Marianne Borgengren, leg psykolog, leg psykoterapeut Stephan Hau, docent, Rolf Holmqvist, Professor, Peter Lilliengren, leg psykolog, Ewa Mörtberg, Med dr, Christer Sandahl, docent, Rolf Sandell, professor em, Dan Stiwne, docent, Andrzej Werbart, docent

Lördag den 12 april kl 13.30–14.45

340 [265] Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos - SFKH

Att behandla utbrändhet med hypnospsykoterapi

Utbrända patienter har ofta symptom som ångest, traumatiseringssymptom, depression och psykosomatiska besvär. Ibland har de en somatisk diagnos. Hypnos ger ångestlindring och lockar fram patientens omedvetna (implicita) kunskap om sig själv och vad patienten behöver för att självläka. Krav på att återgå i arbete kan fördröja läkningsprocessen. Fallbeskrivning illustrerar insiktsorienterad och stärkande hypnos samt terapeutens respekterande hållning.
Susanna Carolusson leg psykolog, leg psykoterapeut, ordf SFKH

341 [K1] Beteendeterapeutiska föreningen - BTF

Om tvångsbeteende och ältande – hur det fungerar och behandling med beteendeterapi (KBT)

Vad driver tvångsbeteendet? Varför är det så svårt att sluta älta? Såväl tvång som ältande, som uppvisar likheter, beskrivs med hjälp av beteendeanalys. Beteendeanalysen används sedan för att motivera och förklara hur beteendeterapeutisk behandling bör gå till. Ältandet, som är en del i tvångssyndrom, men som förekommer hos de flesta människor, ägnas särskild uppmärksamhet. Vänner och bekanta och ibland även terapeuter ger råd hur man ska få bukt med ältande, som ökar det istället för att minska det. Varför det oftast är fel att bekämpa ältandet med alternativa tankar och positivt tänkande får sin förklaring.
Olle Wadström, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi

342 [K22] PsykoterapiStiftelsen

Klinisk mötesplats

Ett möte mellan några kliniskt verksamma psykoterapeuter. Utifrån olika teoretiska perspektiv och infallsvinklar ger var och en av psykoterapeuterna sin syn på en patients problem. Vad förenar och vad är skillnaden mellan de olika psykoterapeuternas synsätt? Åhörarna inbjuds att tillsammans med panelen diskutera problemet.
Medverkande: Psykoterapeuter med olika inriktningar, namn meddelas på hemsidan.

343 [K16/17] Psykoterapienheterna City, Nordöst och Psykiatrin Södra, SLL

When I´m Sixty-four

Hur förhåller vi oss som psykoterapeuter till att vi blir äldre? Kan mognad hitta naturliga växtplatser i dagens vårdpolitiska verklighet? Jag har blivit allt mer intresserad inte enbart av de begränsningar men också av de möjligheter och den frihet som situationen skapar, och kommer att presentera mina erfarenheter från de senaste årens arbete. Med fascination har jag bevittnat framväxten av nya psykoterapeutiska skolriktningar; ett fält som kan fungera som ett teoriernas ”mellanområde”. Hur ser detta område ut, och kan det delas av olika generationer av psykoterapeuter?
Hanna Sitter Randén, leg psykoterapeut, Psykoterapienheten, Psykiatri Södra, Stockholm

344 [282] Beteendeterapeutiska föreningen – BTF

Första KBT-självhjälpsboken för depression!

Depression drabbar nästan var femte person någon gång i livet, och oftare kvinnor än män. Trots att det är den vanligaste formen av psykisk ohälsa och trots att kognitiv beteendeterapi (KBT) i forskning visat sig ha god effekt för depression, så har det inte funnits några evidensbaserade svenska självhjälpsböcker tillgängliga. ”Ut ur depression och nedstämdhet med kognitiv beteendeterapi” är den första svenska KBT-boken för depression och den bygger på ett vetenskapligt utprövat självhjälpsprogram framtaget i forskning kring internetbaserad KBT.
Jan Bergström, leg psykolog, doktorand

345 [K2] Sällskapet för Existentiell Psykoterapi - SEPT

Kärlekens Höga Visa – Existentiella perspektiv på konsten att leva

Amore betyder ”hemma”, ”att vara”. Kärleken innebär att du går tilliten till mötes – döden att tilliten går dig till mötes? Vad vill kärleken människan? Hur vill kärleken bli upptäckt och förverkligad av människan? Hur utmanar kärleken människan att bli autentisk? Där kärleken är – finns fruktan? Kärleken kräver äkta, nakna halvor – ej ”hela människor”? Motsatsen till tvång är inte frihet, utan relation? Hur förverkligar människan kärlekens innebörd? Ett seminarium om kärleken, som omsluter språket och aldrig låter sig fängslas av ord?!
Lance Cederström, leg psykoterapeut

346 [K21] Psykoterapiinstitutet - PI

Framgångsrika terapier eller missnöjda patienter?

Vad karakteriserar terapier med utmärkt resultat samt terapier där patienterna är missnöjda? Studier inom YAPP, Young Adults Psychotherapy Project, vid Psykoterapiinstitutet, Stockholm, visar på vikten av patientens upplevelse av relationen, terapins samband med resten av livet samt bilden av terapeuten som några viktiga skillnader. Terapeuterna är inte alltid medvetna om patientens missnöje, däremot uppfattar terapeuter när terapin är framgångsrik. Utrymme lämnas för en diskussion av kliniska implikationer.
Camilla von Below, leg psykolog, Vendela Palmstierna, leg psykolog, Andrzej Werbart, FoU-chef, psykoanalytiker, docent

347 [K15] Expressive Arts Stockholm AB

När kroppen säger stopp och ork och lust försvinner

En gruppmodell för människor som arbetar med människor. Många människor som arbetar med människor hamnar i situationer som aktualiserar egen problematik. Det kan leda till känslor av otillräcklighet och brist på mening. Kroppen reagerar med symtom. Traditionell handledning räcker ofta inte. Att delta i en grupp med en självutvecklingsmodell som baseras på kroppsinriktade metoder, grupprocesser, psykodrama och konstnärligt och gestaltande metodik kan ge möjlighet att bearbeta det som blockerar den kreativa processen. Genom en kort föreläsning och demonstrationer får du här möjlighet till egna upplevelser av denna modell för självutveckling i grupp.
Gunder Forss, leg psykolog, leg psykoterapeut

348 [K12] Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa - NSPH

Panel: Varför får inte patienten välja?

En diskussion om psykoterapins ställning och tillgänglighet. Utifrån olika patientgruppers behov belyses den otillräckliga tillgängligheten till psykoterapi. Många patienter och anhöriga upplever att medicinsk behandling är det enda som erbjuds – Hur få bättre balans i informationsutbudet om olika behandlingsmetoder? – Hur får vi en verklig förändring av behandlingsutbudet till stånd? Medverkande: brukare, anhöriga, professionella, politiker m fl NSPH – 13 patient- brukar- och anhörigorganisationer verksamma inom det psykiatriska fältet.
Solveig Ternström, riksdagsledamot Centerpartiet, suppleant i socialutskottet och kulturutskottet, skådespelerska och producent
Elina Linna, riksdagsledamot Vänsterpartiet, ledamot i socialutskottet, vårdlärare
Lars Ahlin, förbundsordförande Sveriges Psykologförbund, leg. psykolog och civilekonom
Elisabeth Lundén, ledamot i styrelsen för SPF-ST Svenska Psykiatriska Föreningens ST-sektion, ST-läkare i Borås
Anita Odell, Svenska OCD-förbundet Ananke
Björn Philips, fil dr, leg psykolog, Beroendecentrum Stockholm
Kjell Broström, projektledare brukarinflytande NSPH
Moderator: Miki Agerberg, journalist och författare

349 [K14] Svenska Föreningen för Symboldrama

Prova symboldrama

Symboldrama är en psykoterapeutisk metod som vilar på psykodynamisk grund. Metoden innehåller moment av avslappning, visualisering av inre bilder, måleri, samtal och reflektion. Vi vill ge en möjlighet för dig att prova de för symboldrama typiska momenten.
Sigbritt Nordlund, leg psykoterapeut, symboldramaterapeut, Ulla Silkens, leg läkare, symboldramaterapeut

350 [K13] Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade terapier - sfKBT

Hinder i den hjälpsökande processen: En multipel fallstudie av tidigt debuterande dystymi

Dystymi är en kronisk depression som debuterar smygande i ungdomen och är underbehandlad. I en långtidsuppföljning så beskrev patienter att största hindret var att få psykoterapi. I en sekundär undersökning av 10 patienter som inte var återställda så testades kognitiv utvecklingspsykologi som teoretiskt ramverk för förståelsen av misslyckade förhandlingar av vård, med beaktande av alternativa förklaringar. Hinder kunde bl a förklaras med missförstånd eftersom behandlare fokuserade på en aspekt av den komplexa bilden. En modell för gemensam förståelse och behandlingsplanering presenteras.
Cecilia Svanborg, psykiater, leg psykoterapeut

351 [K23] Bokförlaget Natur & Kultur
      och Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade terapier - sfKBT

KBT vid missbruk och beroende. Presentation av en nivåmodell för konceptualisering och behandling

I föreläsningen presenteras ett nivåtänkande där insatsen anpassas till missbruksproblemets svårighetsgrad. De som har en överkonsumtion av alkohol, men som inte har utvecklat ett beroende, startar sin förändringsprocess på grundnivån med hjälp av motiverande samtal. De som redan har utvecklat ett beroende befi nner sig på nivå två. Behandlingen utgör här en påbyggnad med kognitiva och beteendeinriktade metoder. Den tredje nivån gäller behandlingsmetoder för personer med en kombination av drogberoende och psykisk störning.
Carl Gyllenhammar, psykiater, leg psykoterapeut

352 [K11] Riksföreningen PsykoterapiCentrum - RPC

Ledarskap i nöd och lust!

Tre perspektiv som tillsammans gör skillnad. Psykoterapeutens unika kunskap om mänskligt fungerande, chefshandledarens känsla för ledarskap och krishanterarens vana av situationer där allt ställs på sin spets. Ett seminarium om psykodynamiskt perpektiv på ledarskap!
Mikael Westrell, socionom, leg psykoterapeut, Magnus Brolin, leg psykolog, leg psykoterapeut

353 [K24] Cura Bokförlag och Utbildning AB

KBT och barn

Att vara förälder till ett barn med en neuropsykiatrisk diagnos kan ibland vara svårt och komplicerat, likaså att undervisa barn med denna problematik. Genom att använda sig av inlärningspsykologiska principer kan man skapa fungerande strategier för att underlätta vardagen för både barn, föräldrar och lärare. Under föreläsningen presenteras boken KBT och barn och olika metoder som t ex belöningssystem, ilskekontrollträning och problemlösning beskrivs på ett praktiskt och lättförståeligt sätt.
Marie Elmfeldt Öhrskog, leg psykolog, Åsa Larsson, leg psykolog

354 [278] Barn- och ungdomspsykiatrin, Stockholms läns landsting – BUP:s specialenheter

Flyktingenheten ”BUP möter ensamma ungdomar på flykt”

Flyktingenheten har träff at ca 300 asylsökande barn och ungdomar som kommit till Sverige utan vårdnadshavare under det senaste året. I förebyggande syfte genomförs bedömning av deras psykiska tillstånd och eventuella hjälpbehov. Vi ger en beskrivning av denna grupp och formulerar några slutsatser utifrån våra erfarenheter som har relevans för alla som inom psykiatrin, skolan etc möter dessa ungdomar.
Marie Balint, enhetschef, leg psykolog, leg psykoterapeut

Lördag den 12 april kl 15.30–16.45

360 [K14] Svenska Föreningen för Symboldrama

Turn pain into power. Symboldrama i kombination med sensorisk stimulering

Föreläsaren beskriver en metod att kombinera symboldrama med sensorisk stimulering för att förebygga och behandla stress/utbrändhet och smärta. Kombinationsbehandlingen kan i gynnsam mån påverka symtom, adaptiv förmåga, självinsikt och grundproblematik. Bortträngda känslor kan medvetandegöras genom kroppspsykoterapi som i sin tur möjliggör en förändring av symboliseringsförmågan. Kroppen minns vad du vill glömma!
Sture Nyman, leg psykoterapeut, leg psykolog

361 [K11] Svenska psykoanalytiska sällskapet - Spas

”Psykoanalys! Är inte det historia?”

Psykoanalysen har en komplex syn på vad en människa är och på vad som sker i mötet mellan terapeut och klient. Psykoanalysens perspektiv behövs i en samhälls- och en vårdstruktur där kortsiktighet och snabba lösningar premieras och yta uppskattas mer än djup. Utöver reflektioner kring psykoanalysens plats i samhället, psykiatrin och det offentliga rummet ges också en presentation av Svenska psykoanalytiska sällskapet och dess utbildning.
Alexandra Billinghurst, leg psykolog, psykoanalytiker, Arne Jemstedt, leg läkare, psykoanalytiker

362 [K12] Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade terapier - sfKBT

KBT-behandling av sömnstörning

Störd sömn är mycket vanligt förekommande både i primär och sekundär form. Mycket tyder på att störd sömn finns med både som delorsak och vidmakthållande av varierande diagnoser och tillstånd såsom smärta, depression, utmattningssyndrom och ångest. KBT-behandling bedrivs både individuellt och i grupp och har i aktuell forskning visat sig mycket effektiv. Behandlingen innehåller momenten sömnrestriktion, stimulikontroll och fysiologisk reglering. I seminariet presenteras behandlingsprinciperna såsom de bedrivs av leg psykolog Mikal Björkström i ”sömn-skolan” som är en gruppbehandling. Forskningsresultat redovisas, liksom preliminära resultat av egna behandlingar.
Mikal Björkström, leg psykolog

363 [K1] Beteendeterapeutiska föreningen - BTF

Mindfulness som terapeutisk metod

Åsa Palmkron Ragnar, överläkare, Katarina Lundblad, socionom. Författare till boken "Fri från stress med mindfulness".

364 [K22] Svenska psykoanalytiska föreningen - Spaf

Incest – epilepsi – hysteri

Samband mellan anfall och incest finns beskrivet långt tillbaka – också i mytologi och folktro. Med utgångspunkt från en analys med en kvinna som i tonåren medicinerades med antiepileptika för anfall, som visat sig dölja ett långvarigt incestförhållande, vill jag diskutera hur man sett och ser på detta samband.
Karin Rodhe, specialist i vuxenpsykiatri, psykoanalytiker

365 [K2] Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade terapier - sfKBT

Vad är det vi pratar om? 10 gyllene regler för effektivare samtal enligt KBT

Varför kör man fast i vissa samtal? Hur ska man ta sig ur ett terapeutiskt dödläge? Vilka fallgropar bör man se upp med? Vad ska man göra när klienten ”bara pratar på”? Hur ska man hålla sig till ämnet? Och vilket ämne skall man hålla sig till? Vilka frågor ska man ställa? Hur håller man fokus? Och hur skapar man en god relation till klienten? Dessa och många andra frågor återkommer i varje terapeuts och handledares huvud. Föreläsaren kommer att presentera ett antal hjälpsamma ledtrådar att hålla sig till när det känns tufft att vara terapeut. Vi avslutar med coping card för ett mer strategiskt samtal.
Elzbieta Nowak, leg psykolog, leg psykoterapeut

366 [K13] PsykoterapiStiftelsen

P.S. Vi ses i morr´n! Modig nog att leva? Liten teaterföreläsning om det stora hela

När livet plötsligt ändrar riktning blir gamla kriser som nya. Med stor självdistans och värme har Marie Winald Karlström dramatiserat delar ur sitt liv och sin psykoterapi. Hjärtebarnet som plötsligt blev mamma till ett hjärtebarn, livet som vände och kärleken som ändå bar. Allt har hon lyckats fånga på sitt eget mycket personliga sätt och berör både djupt och länge. Marie är utbildad musikpedagog, sångerska, textförfattare och låtskrivare, har skrivit och spelat revyer, men här använder hon dramat som redskap.
Marie Winald Karlström

367 [K24] Barn- och ungdomspsykiatrin, Stockholms läns landsting – BUP:s specialenheter

Dialektisk beteendeterapi för ungdomar och deras närstående

Dialektisk beteendeterapi (DBT) är numera en vitt spridd metod med stöd i flera större studier (behandling av vuxna). DBT har alltmer börjat användas också för ungdomar och på BUP i Stockholm pågår ett av dessa projekt. Vi har arbetat med ungdomar och deras familjer sedan vårterminen 2006 och vill dela med oss av våra erfarenheter. Frågor som kommer att belysas är bl a: Vilka komponenter ingår i behandlingen när vi arbetar med tonåringar? Erfarenheter av färdighetsträning med ungdomar – hur lär man ut ett avancerat innehåll på ett sätt som ungdomar kan ta till sig? Erfarenhet från föräldra-/närståendegrupper. Hur lägger vi upp familjesessioner inom DBT?
Camilla Hallek, enhetschef, psykiater

368 [K21] Institutet för Kroppsinriktad Psykoterapi - IfKP

Rädd att drömma?

Vilka symboler och händelseförlopp i drömmar är viktiga att lägga märke till när människor varit med om livshotande händelser eller drabbats av stora, plötsliga och oplanerade förändringar i sitt liv? Katastrofens existentiella och känslomässiga innehåll kan upplevas på nytt i drömmen. Såväl kropp som själ kan då beröras starkt av drömmens symboliska dramatik och bilder. Drömmens innehåll och den ursprungliga traumatiska upplevelsen kan då kopplas samman och förstås från ett djuppsykologiskt och existentiellt perspektiv. Är drömarbete alltid helande eller kan det vara destruktivt? Kan symboler och dröminnehåll fungera som varningstecken? Vem är bäst skickad att ”tolka”drömmens budskap?
Gunilla Blomqvist, leg psykoterapeut, psykoterapihandledare

369 [278] Svenska OCD-förbundet Ananke

OCD-stödgrupper som komplement till vården

Annette Skog och Gunnel Gudbrand leder tillsammans stödgrupper för personer med tvångssyndrom och deras anhöriga. De använder ett studiematerial som OCD-teamet, BUP vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, har tagit fram och som består av filmer, text och diskussionsfrågor. Du får ta del av studiematerialet och Annettes och Gunnels erfarenheter av att leda grupper och att själva leva med OCD. Lisbeth Sagefjord, ordförande i förbudet berättar om de anhörigas erfarenheter av att delta i stödgrupp.
Lisbeth Sagefjord, ordförande, Annette Skog, ordförande/stödgruppsledare, Gunnel Gudbrand, stödgruppsledare

370 [282] Centrum för hypnospsykoterapi - CHP

Personalutveckling utan prestation

Att använda sig av hypnos i personalgrupper som ett inslag i verksamheten. Att förebygga sjukskrivningar genom hypnos/ reflexion inom arbetets ram. Hypnos kan fylla behovet av att stanna upp utan krav, ett sätt att skapa en positiv atmosfär.
Björn Sundström, leg psykoterapeut, cert hypnosterapeut

371 [K15] Tjejzonen

Vad gör Tjejzonen?

Föredraget kommer att beskriva Tjejzonens mångfasetterade arbete. Tjejzonen är en ideell organisation som arbetar för att förebygga psykisk ohälsa hos tjejer i åldern 12–25 år genom storasystrar, mentorer, plugghjälp, stödsamtal, chatt- och mailstöd. I verksamheten ingår även en ätstörningszon. Målsättningen är att stärka unga kvinnors självtillit genom att fokusera på varje tjejs positiva kraft utifrån ett medmänskligt perspektiv och ett professionellt förhållningssätt. Tjejzonens nystartade Terapifond kommer även presenteras. Terapifonden lanseras i samarbete med PsykoterapiStiftelsen som ställer sitt insamlingskonto till förfogande för fonden under år 2008.
Lotta Zetterqvist, verksamhetsansvarig

372 [265] Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade terapier - sfKBT

Hur kan man tillämpa KBT i arbetsterapi och sjukgymnastik?

Både sjukgymnaster och arbetsterapeuter behöver kunna se de personer som de behandlar utifrån ett helhetsperspektiv. Kunskaper i KBT är värdefulla för en fördjupad förståelse för hur tankar, känslor, beteenden och kroppsliga reaktioner hänger ihop. Vi kommer att presentera hur KBT kan integreras med sjukgymnastik respektive arbetsterapi i den kliniska vardagen, i behandling såväl individuellt som i grupp. Vi är två sjukgymnaster med erfarenhet av att behandla personer med psykosomatiska symtom och en arbetsterapeut med erfarenhet från ett psykiatriskt behandlingscenter.
Ulla-Britt Larsson, arbetsterapeut, leg psykoterapeut, Helena Löwen-Åberg, leg sjukgymnast, Steg 1-utb KBT, Maria Sunnqvist-Lindh, leg sjukgymnast, Steg 1-utb KBT

373 [K16/17] Ericastiftelsen

Tolv gånger – så länge!?

Utifrån våra erfarenheter av korttidsterapi med unga vuxna kommer vi att beskriva det kliniska arbetet från start till avslutning. Speciellt vill vi belysa urval, arbetet med att formulera fokus i samtalen och utfallet av terapin. Med kliniska vinjetter beskrivs den terapeutiska processen. En frågeställning är att undersöka vad det innebär att arbeta med korttidsterapi utifrån terapeutens erfarenhet av långtidsterapi och psykoanalys med ungdomar. Vad händer med patienten och hur påverkas man som terapeut inför den begränsade tiden? Hur avspeglas detta i det terapeutiska arbetet?
May Nilsson, leg psykoterapeut, Kristina Berglund Fries, leg psykoterapeut, Majlis Winberg Salomonsson, psykoanalytiker

374 [K23] Svenska Föreningen för Symboldrama

Att möta ångest i vår tid – Glädjen att ha en metod

Symboldramametoden i psykoterapeutiskt arbete vid mötet med existentiell ångest, övergivenhetsångest, skam och panikångest, kris och katastrofångest. Tankar, reflexioner och bildmaterial från arbete med patienter.
Inger Ösby, leg psykoterapeut, symboldramaterapeut

  

Allt material Copyright © 2007-2008 PsykoterapiStiftelsen.
Alla rättigheter förbehållna. Med reservation för ändringar.

www.psykoterapimässan.se Uppdaterad 2008-01-06 Sidansvarig: Webbmaster