hem anmälan program praktiskt pressrum kontakt tidigare mässor länkar

Program

Ändringar

Invigningsprogram

Kvällsprogram

Politikersamtal

Seminarier torsdag

Seminarier fredag

Seminarier lördag

Programöversikt

Medverkande

Utställare

FÖRELÄSNINGAR/SEMINARIER
Torsdag den 10 april kl 14.30–15.45

100 [K2] Bokförlaget Natur & Kultur

Berättelsen som utgångspunkt

Finns det sanna berättelser? Finns det falska berättelser? Eller finns det bara berättelser? Gudrun Olsson beskriver hur man i den psykodynamiska terapin använder sig av berättelsen, både för att skapa mening och för att kommunicera. Vi kan urskilja en mängd olika berättelser, exempelvis livsberättelser, sjukdomsberättelser, psykoterapiberättelser, sagor, roliga historier, skönlitterära berättelser. Här analyseras vad som skiljer en berättelse från annan kommunikation. För författaren handlar psykoterapi i grunden om att göra förändring möjlig – och berättelsen är en kungsväg att nå denna förändring.
Gudrun Olsson, professor i psykologi

101 [K22] Riksföreningen PsykoterapiCentrum - RPC

Gruppterapi för kvinnor som utsatts för sexuella barndomsövergrepp

I Lund bedrivs gruppterapi för kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp som barn. Behandlingsmetoden är traumafokuserad, fasindelad och 2 år lång. Kvinnorna berättar om övergreppen, om sin ursprungsfamilj, om sin nuvarande situation samt relationssvårigheter till både män och kvinnor. Efter gruppterapin mår kvinnorna oftast bättre både psykiskt och socialt och relationer förbättras. Kvinnorna är nöjda med behandlingsupplägget och värderar högt bl.a. relationsbearbetning till mamman, både som barn och som vuxen.
Gunilla Lundqvist, leg psykoterapeut, dr med vet

102 [K24] Svenska psykoanalytiska sällskapet - Spas

En fallen ängel – om Stavrogin i Onda andar av Dostojevskij

”En dyster person och en skurk. Jag tog honom ur mitt hjärta.” Så beskrev Dostojevskij sin romangestalt Stavrogin i Onda andar, en utvald människa som vänt sig från Gud och begått det värsta av brott: sexuellt övergrepp mot ett barn. Föredraget belyser Stavrogin genom Dostojevskij och Dostojevskij genom Stavrogin och det kommer att beröra trauma och patologisk narcissism och också Freuds tankar om Dostojevskij. Det är för att ta del av föredraget inte nödvändigt att ha läst romanen.
Lena Teurnell, psykolog, psykoanalytiker

103 [265] Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos - SFKH

Hypnoterapi vid multimodal rehabilitering av patienter med långvarig smärta

Patienter med långvariga smärtor utvecklar vanligtvis ångest, negativ stress, mera smärta och depression. Tidigt insatt hypnoterapi vid multimodal rehabilitering bromsar denna utveckling, minskar behovet av farmakologiska hjälpmedel med deras biverkningar och motiverar patienterna att ta aktiv del i sin rehabilitering och därmed skapa en mer positiv livskvalitet trots kvarstående symtom.
Basil Finer, docent, fd klinikchef

104 [K12] Ericastiftelsen

Ömsesidighet och delaktighet – svårigheter och möjligheter för barn med kontakt- och beteendestörningar

Barn med kontakt- och beteendestörningar har svårigheter med kommunikation och socialt samspel. De har svårt att förstå både hur de själva och hur andra kan tänka och känna och har också svårt att göra sig själva förstådda. Deras lek är ofta begränsad och repetitiv. Ofta har barnen stora svårigheter att vara delaktiga och leka tillsammans med andra barn. Vi vill beskriva hur barn med dessa svårigheter genom kombination av både gruppbehandling och individuell behandling (barnpsykoterapi) med fokus på ömsesidighet och delaktighet, kan öka sin förmåga till socialt samspel och genom det få en positiv utveckling i sin förmåga att leka och vara tillsammans med andra.
Katarina Nolkrantz Frydman, barnpsykiater, Berit Moreau, fi l mag i delaktighet

105 [K1] Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade terapier - sfKBT

Motiverande samtal: Att hitta den egna motivationen till förändring

Motiverande samtal, MI, är en metod för att hjälpa människor att förändra sig på sina egna villkor. Metoden används som psykologisk behandling, i skolan, arbetslivet, missbruks- och ledarskapsutbildning. MI utgår ifrån att motivation och motstånd är två sidor av samma mynt. Det som är fascinerande med motiverande samtal är att vi, genom vårt beteende i ett samtal, kan bidra till att motivation och motstånd minskar eller ökar. I presentationen varvas föreläsning med korta praktiska övningar.
Liria Ortiz, leg psykolog, leg psykoterapeut (KBT)

106 [K23] Sällskapet för Existentiell Psykoterapi - SEPT

Passioner och Paradoxer – en presentation av existentiell handledning

Hur underordnas handledningen terapins erfarenheter? Hur närma och fj ärma sig mötets passioner och paradoxer? Handledning är en unik möjlighet att ta omsorg om terapins passioner och paradoxer. Den existentiella handledningen grundar sig på en mångtusenårig fi losofi sk tradition, vetenskaplig forskning och terapeutisk praxis. Några teman: att våga hoppa(s) rakt ner i möjligheternas avgrund, att träda ur sin terapiidentitet, att skilja privat-professionellt, att vara oansvarigt seriös, att utsätta sig för existentiell ”striptease”.
Lance Cederström, leg psykoterapeut

107 [K14] Förbundet S:t Lukas

S:t Lukas forensiska psykoterapi

En presentation av S:t Lukas psykoterapi med dömda utifrån fyra grundläggande teman: -bearbetning av brottet och dess drivkrafter -bearbetning av skammen och skulden -försoningen med sig själv och andra -framtidstron hos livstidsdömda. Föreläsare är Mats Lejmyr och medlemmar ur S:t Lukas forensiska team.
Mats Lejmyr, leg psykoterapeut

108 [K11] Psykoterapiinstitutet - PI

Hindrande faktorer i psykoterapi: Patient- och terapeutperspektiv

Vad betraktar patienterna som hindrande faktorer i psykoterapi? Vad uppfattar terapeuterna som hind-rande? Dessa frågor belyses utifrån en genomgång av tidigare forskning. Dessutom presenteras resultat från delstudier inom ramen för Young Adults Psychotherapy Project (YAPP) vid Psykoterapiinstitutet i Stockholm. Särskilt uppmärksammas likheter och skillnader mellan patienternas och terapeuternas beskrivningar. Kliniska implikationer av dessa studier diskuteras.
Andrzej Werbart, docent, FoU-chef

109 [K16/17] Bokförlaget Natur & Kultur

Från självsvält till ett fullvärdigt liv – ny KBT-metod i 6 steg

En självhjälpsbok som vänder sig främst till personer med anorexi, men även till anhöriga och vänner som vill ha kunskap baserad på forskning om mekanismerna bakom anorexi, vad som vidmakthåller den och möjligheterna till förändring. Metoden är en kombination av KBT och ACT och med hjälp av enkla övningar ges stöd att hantera tankar och känslor, se alternativa vägar, upptäcka egna livsvärden och acceptera sig själv. Här visas en väg som leder bort från anorexi – den är svår men fullt möjlig att välja.
Ata Ghaderi, docent i klinisk psykologi, Thomas Parling, psykolog, doktorand

110 [278] Viksjö Gård AB Psykoterapeutiskt Center Behandlingshem & Resursenhet

Viksjömodellen - ett integrerat arbetssätt

På Viksjö Gård Behandlingshem arbetar vi med ungdomar med stor brist på egen inre struktur. Vår behandlingsmodell bygger på att åstadkomma en så hög grad av hållande och integration som möjligt. Miljöterapin utgör grunden för behandlingsarbetet, med den integreras individualterapi och familjeterapi. Speciellt för oss är att samtliga terapeuter arbetar i alla våra tre terapiformer vilket innebär såväl unika möjligheter som speciella svårigheter.
Hans Larsson, socionom Steg 1, behandlingshemsterapeut, arbetsledare

111 [K15] Riksföreningen PsykoterapiCentrum - RPC

Bildterapi i grupp

Jag kommer att presentera arbetet i en bildterapigrupp som träff ats 2 tim/vecka i tre år. De individuella bildprocesserna är fullständigt dokumenterade fotografi skt, vilket innebär stora möjligheter till analys och överblick. Presentationen beskriver, visar och diskuterar framförallt de individuella bildprocesserna, men belyser även grupprocessen. Analysen av bildprocesserna utgår från författare som Marion Milner, Anton Ehrenzweig och Joy Schaverien.
Gudrun Willén, psykiater, leg psykoterapeut

112 [282] Barn- och ungdomspsykiatrin, Stockholms läns landsting - BUP

Selektiv mutism och dess behandling med barn-orienterad familjeterapi (BOF)

Seminariet kommer både att handla om selektiv mutism och om goda erfarenheter av dess behandling med BOF, dvs. behandling med både barn- och familjeperspektiv. Hösten 1996 påbörjade psykolog Helena Lenning och föredragshållaren ett samarbete kring dessa barn på Kungsholmens BUP i Stockholm. I behandlingen ingår också samarbete med skolan. På detta seminarium kommer att beskrivas vårt sätt att använda BOF som en lekterapi med familjen vid selektiv mutism hos barnet. Terapin syftar på att utforska familjedynamiken och att stödja utveckling av den intersubjektiva förmågan hos barnet.
Jan Ringler, leg psykolog, leg psykoterapeut

113 [K21] Psykoterapiinstitutet - PI

Psykoterapi och antidepressiv medicinering – hur förstår vi interaktionen?

Föredraget bygger på en enkätundersökning riktad till psykoterapipatienter som medicinerar med antidepressiva medel samt till deras psykoterapeuter. Erfarenheter av och attityder till olika aspekter av den kombinerade behandlingen har dokumenterats och jämförts. Resultatet av undersökningen bildar utgångs-punkt för en diskussion om svårigheter och möjligheter vid denna typ av kombinationsbehandling samt hur interaktionen mellan behandlingarna kan förstås.
Johan Schubert, professor

114 [K13] Psykoterapisällskapet i Stockholm AB

Vart tog helheten vägen?

Våra tankar, känslor och erfarenheter präglar oss. Relationerna till våra nära och till andra människor präglar oss. Det omgivande samhället och existentiella faktorer präglar oss. Att vara människa är en ytterst sammansatt och sofi stikerad sak men ytterst få sammanhang möter oss som hela varelser. Gruppen ger en unik möjlighet att i mötet med andra utforska våra liv och hitta förhållningssätt i en allt mer komplicerad värd. Psykoterapisällskapet i Stockholm är det enda institut i Sverige som idag ger examensutbildning i psykoterapi med inriktning på grupp. Vi vill beskriva metodens rikedom.
Pia Litzell Berg, leg psykoterapeut, direktor, Eva Rosenlund, leg psykoterapeut

Torsdag den 10 april kl 16.15–17.30

120 [K2] Riksföreningen PsykoterapiCentrum - RPC

Människan som kom bort i forskningen om människan

Vad innebär det för den psykoanalytiska psykoterapin om vi i forskningen imiterar betraktelsesätt och metoder från naturvetenskapen, exempelvis krav på randomiserade kontrollerade studier? Människosyn och kunskapssyn måste stämma överens i forskningen och i praktiken. Något går förlorat om vi betraktar människor som ting, som inte kan tala, klassificerbara, oföränderliga, uppbyggda av isolerbara delar. Jag kommer att illustrera vad kvalitativ psykoterapiforskning med sin grund i humanvetenskapliga traditioner kan bidra med vad gäller synliggörande av den psykoterapeutiska erfarenheten. Människovetenskapernas kunskapssyn är holistisk, relationell och kontextuell. I exempelvis berättelser kan levd erfarenhet, formad i det psykoterapeutiska mötet, ges utrymme att träda fram.
Gudrun Olsson, professor, leg psykoterapeut

121 [K15] Stockholms Institut för psykodrama, sociometri och gruppterapi - SIPS

Psykodramaintroduktion

Psykodrama är ett sätt att integrera kropp, tanke och känsla, och att hitta nya sätt att hantera tillvaron. Detta sker genom att i grupp gestalta deltagarnas inre världar. I denna workshop kan du, om du vill, prova på metodiken, att genom t.ex. rollbyte få nya perspektiv på dig själv och utveckla din relationsförmåga.
Eva-Karin Ström, psykiater, psykodramaregissör TEP

122 [K12] Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade terapier - sfKBT

KBT vid spelberoende

Spelberoende är ett folkhälsoproblem som sannolikt ökar. Spelberoendeprojektet är ett utvecklings- och forskningsprojekt som syftar till att utveckla behandling i öppenvård för spelberoende klienter. Projektet är finansierat av Folkhälsoinstitutet. Liria Ortiz är författare till boken Till spelfriheten, Natur &Kultur 2006. Föreläsningen kommer att behandla: Spelberoende utifrån social inlärningsteori och aktuell hjärnforskning. Evidensbaserade interventioner enligt RCT-studier. Presentation av manualen Till spelfriheten! en KBT-baserad intervention vid spelberoende. Demonstration av social färdighetsträning utifrån manualen.
Liria Ortiz, leg psykolog, leg psykoterapeut, Annika Sonnenstein, leg psykolog

123 [K1] Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade terapier - sfKBT

Att bygga upp självkänslan med hjälp av KBT

Låg självkänsla ligger bakom många psykologiska problem. Klienter som söker KT/KBT anger ofta detta som ett problem som de vill få hjälp med. Föreläsningen handlar om hur vi kan förstå låg självkänsla med hjälp av KT/KBT. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt självkänsla som är beroende av andras gillande samt prestationsbaserad självkänsla. Att ha höga krav på sig själv och tro att alla måste gilla en blir ett livsmönster som är svårt att förändra. Tekniker för att utveckla en nyanserad och sund självkänsla och tillhörande hälsosamma beteende /överlevnadsstrategier kommer att presenteras.
Nina Makower, fil dr, leg psykolog, leg psykoterapeut

124 [K11] Sällskapet för Existentiell Psykoterapi - SEPT

Existentiell vägledning och terapi – terapeutens metod och hållning

Den existentiella terapin är en i EU vanlig humanistisk terapiform som nu finns även i Sverige. Den har särdrag som skiljer den från andra terapiformer och som ställer särskilda krav på terapeutens närvaro, förmåga att empatisera och känslomässigt följa klienten och beredskap att adressera djupa och känsliga grundfrågor i livet. Här beskrivs metodaspekter som är viktiga för en stark process som leder till klientens återupprättande av sitt livs bästa möjligheter – den existentiella terapins slutmål.
Dan Stiwne, docent, leg psykoterapeut

125 [K24] Psykoterapiinstitutet - PI

Psykoterapi och självbild. YAPP-projektet

En studie av en grupp unga vuxna patienter som skattade en mer negativ självbild efter psykoterapi presenteras. Statistiska beräkningar visar att dessa patienter initialt hade skattat en mer positiv självbild än övriga patienter, att de förbättrats i andra utfallsmått och att deras självbild har förbättrats vid uppföljning. Utifrån en tematisk analys av intervjuutskrifter framträder bland annat en hög grad av upptagenhet av hur man uppfattas av andra personer i omgivningen, en ökad självkännedom och medvetenhet om egna problem samt ofullständig assimilering av nyvunna insikter. Maro Papadopoulou Nisser, PTP-psykolog

126 [K21] PsykoterapiStiftelsen

Klinisk mötesplats

Ett möte mellan några kliniskt verksamma psykoterapeuter. Utifrån olika teoretiska perspektiv och infallsvinklar ger var och en av psykoterapeuterna sin syn på en patients problem. Vad förenar och vad är skillnaden mellan de olika psykoterapeuternas synsätt? Åhörarna inbjuds att tillsammans med panelen diskutera problemet.
Medverkande: Psykoterapeuter med olika inriktningar, namn meddelas på hemsidan.

127 [278] Sofiaängens behandlingsenhet och skola AB

Sofiaängens behandlingsenhet

Att färdas från isolering till delaktighet på en psykoterapeutisk behandlingsenhet för ungdomar.
Håkan Karlsson, socionom, leg psykoterapeut

128 [K23] Ericastiftelsen

Vilka barn får barnpsykoterapi? Hur går det?

Vid Ericastiftelsen dokumenteras kontinuerligt barnpsykoterapier med parallella föräldrakontakter. Som utfallsmått används bl a CGAS, SDQ och DSM-IV. En databas med ca 150 terapier analyseras för närvarande. Ett mindre antal av dessa ingår i EPOS-projektet där 38 terapier studerats intensivt. I presentationen ger vi exempel på hur kvalitativa och kvantitativa data kan ge oss svar på frågor om resultat av barnpsykoterapier. Resultaten ger intressanta idéer om omständigheter som påverkar utfallet och om hur psykoterapier kan läggas upp. Jämförelser görs med aktuella internationella studier.
Gunnar Carlberg, docent, verksamhetschef, Fredrik Odhammar, leg psykolog, leg psykoterapeut, doktorand, Jenny Sima, leg, psykolog, Agneta Thorén, fi l.dr, leg psykolog

129 Flyttad till 234, fredag den 11 april kl 11.00–12.15

130 [K14] Expressive Arts Stockholm AB

Korta Musik Resor (KMR) Metodik för förändringsarbete genom musiklyssnande

Korta Musik Resor (KMR) tillämpas i psykoterapi, självutveckling och handledning. Klienten lyssnar till musikstycken i ett öppet och lätt förändrat medvetandetillstånd utifrån ett fokus tillsammans med en professionell guide. KMR kan beskrivas som: en förhöjd och riktad uppmärksamhet på det som pågår på den inre psykologiska scenen med hjälp av korta utvalda musikstycken. Syftet är att arbeta med psykiska problem, kriser och livs- och arbetsrelaterade frågor. KMR tillämpas i psykoterapi, handledning, i grupper och i personlig utveckling. Metoden presenteras genom föreläsning och demonstrationer.
Margareta Wärja, leg psykoterapeut, aukt GIM lärare, Kia Mårtensson-Blom, leg psykolog, leg psykoterapeut

131 [K16/17] Psykoterapiinstitutet - PI

Vad har psykoterapeututbildningen för effekt?

Under de senaste åren har intresset för terapeuters professionella utveckling ökat, och en viktig del i yrkesutvecklingen är utbildningen. I seminariet ges glimtar ur en svensk studie där psykodynamiska psykoterapeuter följdes med enkäter under sin utbildning samt vid ett uppföljningstillfälle tre år efter examen. Resultatet kompletterades därefter med djupintervjuer. Ökad kunskap om psykoterapeuters professionella utveckling kan påverka och förbättra utbildningen till psykoterapeut och därmed bidra till att höja kvalitén i det terapeutiska arbetet.
Jan Carlsson, leg psykoterapeut, doktorand, Joakim Norberg, psykolog

132 [265] Svenska psykoanalytiska föreningen - Spaf

Tillämpad psykoterapi (SEJI) för allmänläkare

Allmänläkaren möter ofta människor som söker för olika besvär och symptom som inte alltid kan definieras som sjukdom. Oftast är den mänskliga, sociala och medicinska problematiken sammanflätade; sjukdomsupplevelsen är sammanvävd med emotionella behov och syften. Inte sällan måste läkaren också bistå patienter med uttalade psykologiska/psykiska problem. Läkarens viktigaste uppgift kan vara att lyssna och hjälpa patienten att se hur hon själv kan förändra sin situation på ett gynnsamt sätt. För att förståelsen och helhetssynen för patientens situation skall kunna prägla verksamheten, bör man uppmärksamma och förstå vad som sker i patient/läkarrelationen. Att uppfatta sin inverkan på interaktionen förutsätter ingående självkännedom och empatisk förmåga, samt kunskaper om personlighetens dynamiska struktur. Detta kan man skaff a sig via handledning, deltaganden i Balint grupper och en mer strukturerad utbildning i tillämpad psykoterapi.
Imre Szecsödy, docent, privatpraktiserande psykoanalytiker, leg psykoterapeut

133 [K22] Psykiatri Södra Stockholm, Stockholms läns landsting Inställt!

Att arbeta med kognitiva och beteendeterapeutiska interventioner i grupp

 

134 [K13] Svenska Imagoföreningen

Imago Relationsterapi Workshop

En workshop i Imago erbjuder verktyg både för individer, par och grupper att fördjupa och förbättra sina relationer. I workshopen ges övningar och demonstrationer av kommunikationsprocesser och en introduktion till Imagos övergripande teoretiska underbyggnad. Den teoretiska grunden har sitt ursprung dels i den psykodynamiska, dels i de systemvetenskapliga och kognitiva teorierna och metoderna. Ett viktigt bidrag till utvecklingen av Imago är också ny forskning inom utvecklingspsykologin och neurofysiologisk vetenskap. Imago är det Latinska ordet för bild och i detta sammanhang handlar det om inre bilder som vi har med oss in i ett parförhållande. Bilder som är formade ur erfarenheter, känslor och föreställningar från tidigare samspel vi har haft med betydelsefulla personer i vår närhet.
Hannah Engel, leg psykoterapeut, Anders Avemo, cerifierad Imagoterapeut, Suzanne Gieser, cerifierad Imagoterapeut

Torsdag den 10 april kl 18.00–19.15

150 [K15] Svenska Föreningen för Dansterapi

Varför dansa med sexualbrottsdömda?

Föreläsningen bygger på den empiriska studien ”Skamlig dans – praktisk affektskola med sexualbrottsdömda män”. Undersökningen granskar en klinisk behandling i samtal och dans på en anstalt i Sverige. Bakgrund, genomförande och utfall behandlas.
Elisabet Rosén, dans och rörelseterapeut, leg psykoterapeut

151 [K13] Barn- och ungdomspsykiatrin, Stockholms läns landsting - BUP

Att knyta livsviktiga band - sång och ramsor för att stärka relationen mellan spädbarn och föräldrar

Det är av livsavgörande betydelse för spädbarn att de ges möjlighet att knyta an till minst en primär omhändertagande person som i sin tur är beredd att knyta an till dem. Studien visar att sång och ramsor utgör kraftfulla psykoterapeutiska ingångar i tidig relationsbehandling. Resultaten sätts i relation till tre olika metaperspektiv: människans utveckling i ett evolutionärt sammanhang – fylogenesen, människans psykiska utveckling från nyföddhetsperioden och framåt i ett livsperspektiv – ontogenesen och, till sist, i förhållande till synen på verksamma faktorer i psykoterapeutisk behandling.
Eva Norling Bergdahl, leg psykolog, leg psykoterapeut

152 [K2] Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade terapier - sfKBT

Neuropsykoterapi

Allt fler terapiskolor börjar använda sig av utvalda neurovetenskapliga forskningsresultat för att få stöd för sina teorier. Forskargruppen kring den schweiziska professorn Klaus Grawe har gått ett steg längre och utvecklat en psykologisk teori – konsistensteorin – som möjliggör en systematisk integration av KBT och all aktuell och kommande neurovetenskaplig forskning. Föreläsaren går en vidareutbildning på Klaus-Grawe Institutet i Zürich och kommer att redogöra för Grawes neuropsykoterapi och den forskningen som bedrivs för att utveckla en inriktning som kan bli psykoterapins framtid.
Anne Rotthaus, leg psykolog, leg psykoterapeut

153 [K14] Psykoterapiinstitutet - PI

Avhopp från psykoterapi bland unga vuxna inom YAPP

Avhopp från psykoterapi får flera negativa konsekvenser för psykiatrisk vård och behandling, främst för klienterna. YAPP har studerats med avseenden på psykoterapiavhopp och generella och specifika avhoppsprediktorer har kartlagts. Avhoppsprediktorerna finns i klientvariabler såväl som process- och terapeutvariabler men den starkaste prediktorn utgörs av klientens socioekonomiska resurstillgångar. Genom att kartlägga klienternas bakgrund, situation, behov, önskemål och förväntningar kan antalet avhopp reduceras med större behandlingsframgång som effekt.
Johanna Roos, leg psykolog

154 [K11] Bokförlaget Natur & Kultur

Bara detta liv

Dan Stiwne berättar utifrån antologin Bara detta liv som bringar klarhet i den världsbild och den människosyn som den existentiella psykologin och psykoterapin vilar på. Här ställs de viktiga frågorna om livet och döden, friheten och valet – och bortvalet. Hur vill jag leva mitt liv? Vad kan jag förändra? Vad måste jag acceptera? Man tar tydligt avstånd från patologiseringen av livsproblemen. Snarare vill man normalisera – göra vår ångest, vår skuld, vår skam, vår kris till en naturlig del av det liv vi har att leva. Den existentiella psykoterapin ställer frågor som berör alla inriktningar inom psykoterapin.
Dan Stiwne, docent, leg psykoterapeut

155 [K16/17] Svenska Föreningen för Symboldrama

Att arbeta med symboldrama efter sexuella övergrepp, PTSD och dissociation

Att ha varit sexuellt utnyttjad skapar oftast ett trauma. Det finns mycket som tyder på att symboldramametoden erbjuder speciellt goda möjligheter att bearbeta tidigare icke bearbetade och integrerade svåra trauman som sexuella övergrepp. Klienten får den avslappning som hjälper kroppen att lugna ner det inre och ger möjlighet till gradvis visualisering av traumat. Traumat blir möjligt att symbolisera och på så vis lättare att hantera för att gå vidare i livet. Bilder blir till ord. Föredraget kommer att beröra teori, praktik, kliniska fall och forskning.
Doris Nilsson, leg psykoterapeut, leg psykolog

156 [K1] Svenska psykoanalytiska föreningen - Spaf

Skam och depression

Om skammen är narcissismens evige följeslagare och narcissismen är depressionens moder, ligger det nära till hands att anta också en länk mellan skam och depression. I föredraget kommer jag att visa på denna länk, som många gånger – i enlighet med skammens natur – är dold och gömd. Skillnaden mellan skam, skamlöshet och skamfrihet definieras. Presentationen är en fördjupad granskning av hypotesen att en bindning av skam, skuld och missriktad vrede bildar en låst kärna, som hindrar den deprimerade att nå den oförlösta sorg som är i botten av den depressiva processen.
Johan Beck-Friis, docent i psykiatri, psykoanalytiker

157 [265] Riksföreningen PsykoterapiCentrum - RPC

En otidsenlig psykoterapiform som ligger i tiden. Reflektioner över en halvöppen psykoterapigrupp för unga vuxna

Vi är gruppledare i en långtidsgrupp som pågått i mer än 5 år där alla ursprungsdeltagare nu är utbytta. En terapiform vi uppfattar att de unga deltagarna har behov av. De kliver på ett tåg som är på väg sedan en tid tillbaka och kliver då in i en pågående resa. Själva kommer de att påverka resan och lämna efter sig erfarenheter/minnen till dem som kommer att kliva på längre fram. Det är en utmaning för en ung människa som söker kontroll över livet att kliva på ett tåg där vare sig destination eller restid är förutbestämd. Den unge tvingas inse att hon/han själv måste axla ansvaret för sin livsresa. Insikten om detta kan innebära en kris, för många blir det en vändpunkt och förutsättning för att gå vidare på egen hand.
Gisela Blomquist, leg psykoterapeut, Ann Örhammar, leg psykoterapeut

158 [K23] Institutet för Lacaniansk Teori och Praktik - ILTP Inställt!

Tala är silver – Samtala är guld. Om konsten att hitta rätt nivå i samtalet

159 [282] Centrum för hypnospsykoterapi - CHP

Hela vägen hem – om hypnos som redskap i psykoterapin

Att arbeta med hypnos som en metod i det kliniska arbetet är kreativt och hoppingivande och leder oftast till fantastiskt fi na behandlingsresultat. Patienten medverkar aktivt och stärker sin inneboende, läkande förmåga.
Gunilla Lundmark, leg psykoterapeut, cert hypnosterapeut, Inger Lundmark, fil kand aukt dramapedagog

160 [K24] Föreningen EMDR Sverige

EMDR's (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) verkningsmekanismer

EMDR har i allt ökande omfattning erkänts som en effektiv behandlingsmetod vid psykiskt traumatisering och PTSD. Trots den empiriska evidensen har inte så mycket beskrivits hur EMDR fungerar och på ett djupare plan uppfattas av klienterna själva. Hur fungerar EMDR vid traumatiska förluster och hur kan EMDR användas i arbete med drömmar? Från början har ingen kunnat föreställa sig att ögonrörelser har eff ekt. I dag har åtskilliga studier visat att ögonrörelser har särskilda eff ekter på autonoma nervsystemet och minnesfunktioner. Kliniska erfarenheter och forskning sammanfattas.
Raili Hultstrand, leg psykoterapeut, leg psykolog, Hans Peter Söndergaard, leg psykoterapeut, överläkare

161 [K22] PsykoterapiStiftelsen

Panel: Vad är en bra psykoterapiutbildníng – från vilka perspektiv sker bedömningen?

Utbildningarna av psykoterapeuter är satta under lupp genom Högskoleverkets rapport från 2007 där examensrätten ifrågasätts hos 14 av 18 utbildningsanordnare. Därmed blir det viktigt att diskutera vad som utmärker en bra psykoterapiutbildning. Vad behövs det för ingredienser i en sådan? Vad är det primära målet, att utbilda goda kliniker eller något annat? HSV:s rapport väcker även frågan utifrån vilka perspektiv en bedömning sker och hur valet av perspektiv påverkar bedömningen. Dessa frågor m fl kommer att diskuteras.
Medverkande: Göran Ahlin, docent, Mats Mogren, leg psykoterapeut, lärare, handledare, Gudrun Olsson, professor, Ulf Brinck, leg psykolog, leg psykoterapeut, Barbro Westerholm, riksdagsledamot (fp), professor em. Moderator: Siv Boalt Boëthius, professor em

162 [278] Psykoterapiinstitutet - PI

Ge unga vuxna den tid som krävs

En del unga vuxna har gått hos mig i flera år. Det har hävdats att långsamhet är onödig, att psykoanalytiskt tänkande är alltför smalt, att sådant inte har med psykiatrisk vård att göra. Jag argumenterar för att unga vuxna sällan söker förrän deras liv verkligen gått i baklås. Att från det låsta arbeta fram en på sikt bärande utväg är en smärtsam, emotionell krävande process, som tar sin tid. Psykoanalytiska teorier belyser bakgrund, utgör redskap och skapar förståelse för det livsnödvändiga i en sådan process. Det finns ingen annan offentlig miljö för detta arbete än just psykiatrisk vård.
Antonio Bértolo, psykoanalytiker

163 [K12] Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade terapier - sfKBT

Psykologisk konsultation – ett nytt sätt att arbeta med KBT i primärvård

Många patienter som söker hjälp i primärvården har symtom med oklar medicinsk etiologi, där psykosociala faktorer bidrar till och vidmakthåller problemen. I primärvården tillämpas ofta samma modell vid psykosocialt arbete som inom allmänpsykiatrisk öppenvård, vilket minskar tillgänglighet och skapar väntetider. Psykosociala insatser behöver därför integreras helt i övrig primärvård för att maximera tillgängligheten för patienterna. Seminariet presenterar en modell för detta som har tagits fram i USA och som nu utprovas på två vårdcentraler i Linköping. Preliminära forskningsdata kommer att presenteras.
Kristofer Zetterqvist, leg psykolog, leg psykoterapeut

164 [K21] Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade terapier - sfKBT

Social fobi och behandling

Social fobi är ett handikappande tillstånd som följer ett kroniskt förlopp. Existerande KBT metoder har visat goda eff ekter men det fi nns ett behov av vidareutveckling då en andel patienter slutar behandling med kvarstående svårigheter. Vid föreläsningen diskuteras uppkomst och vidmakthållande av social fobi samt aktuell behandlingsforskning. Resultat av egna studier presenteras: – Effekterna av kognitiv gruppbehandling jämförd med individuell kognitiv psykoterapi och sedvanlig psykiatrisk behandling (n=100) – Personlighetsdimensioner hos patienter med social fobi före och efter behandling.
Eva Mörtberg, fil dr, leg psykoterapeut

  

Allt material Copyright © 2007-2008 PsykoterapiStiftelsen.
Alla rättigheter förbehållna. Med reservation för ändringar.

www.psykoterapimässan.se Uppdaterad 2008-01-06 Sidansvarig: Webbmaster