PROGRAM 2024 • DAG 2

#PSYKOTERAPIMASSAN

09:00-09:30 Morgonkaffe och tid att besöka utställningen


09:30- 10:30 VALBART PASS 7

7A: Varför psykodynamisk psykoterapi starkt bör rekommenderas ➜

• En ny paraplyöversikt visar att psykodynamisk psykoterapi (PDT) är effektiv behandling vid depression, ångestsyndrom, personlighetssyndrom och funktionella somatiska tillstånd
• Vid sidan av ökad forskning har en betydande metodutveckling skett inom PDT under senaste decennierna
• PDT bör få en utökad plats inom både första linjens psykiatri och specialistpsykiatrin

Björn Philips, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, professor i klinisk psykologi vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet

7B: Att arbeta med trauma med psykodramatisk metod ➜

• Vad är Psykodrama?
• Psykodrama och trauma
• Varför är metoden så verksam?

Ysse Berntsson, gestaltterapeut, psykodramaterapeut, Din insida

7C: Vägar genom komplicerad sorg – hur går behandlingen till ➜

• Bakgrund till Sorgmottagningens
• Hur bedrivs verksamheten och organisationen
• Beskrivning av behandlingen med några patientvinjetter

Ylva Novak, verksamhetschef
Bo Vinnars, ordförande i Sjukvårdsföreningen
Liza Varga, socionom, leg. psykoterapeut
Anna Lazar, leg. psykolog, leg. psykoterapeut
Alexander Widholm, leg. psykolog, leg. psykoterapeut

7D: Internetpsykiatri: Erfarenheter från 15 års verksamhet med digital psykologisk behandling med KBT ➜

• Internetpsykiatri erbjuder sedan 2007 internetbaserad KBT för depression och ångest och tar emot patienter från hela landet helt på distans
• Alla program är framtagna av forskare och utprövade i vetenskapliga studier
• En helt digital enhet med lång erfarenhet kan öka effektiviteten i vården och nå fler

Erik Forsell, leg. psykolog, doktor i Medicinsk vetenskap, utvecklingsansvarig vid Internetpsykiatri, Psykiatri Sydväst, Region Stockholm

10:30-11:00 Förmiddagskaffe och tid att besöka utställarna


11:00-12:20 VALBART PASS 8

Lunchpaus för dig som valt första lunchpasset. Lunch serveras i utställarsalen.

8A: Lunchpaus för de som valt lunch ➜

8B: Makt och psykoterapi ➜

• Makt genomsyrar alla relationer även terapeut-klient relationen
• Vilket genus vi har, varifrån vi kommer, hur vi klär oss, talar och beter oss påverkar vår relation med klienten och därmed utfallet i terapi
• Genom föreläsning, övning och diskussion får ni ta del av ny forskning och varandras erfarenheter

Inga Dennhag, docent, lektor, psykolog, KBT-psykoterapeut, barn- och ungdomspsykiatri, klinisk vetenskap, Umeå Universitet samt barn- och ungdomspsykiatri, Region Västerbotten, Umeå. Inga Dennhag har skrivit en bok som heter ”Makt och Psykoterapi”. Hon har ett särskilt fokus på genus och kultur i sin forskning om sexuella trakasserier, övergrepp, prostitution och traumabehandling. Dennhag undervisar om maktteorier, KBT och Compassion teorier

8C: Behandling av utövare av relationsvåld ➜

• Krismottagningen Manscentrum
• Vad är det för personer som söker för våldsproblem?
• Hur går behandlingen till, individuellt och i grupp?

Magnus von Campenhausen, leg. psykolog, stiftelsen Manscentrum i Stockholm. Bred erfarenhet av arbete inom psykiatrin, mest med personer med psykoser och dömda till rättspsykiatrisk vård. Varit anlitad av Manscentrum sedan 2007 och anställd där sen 2015

8D: Pedagogik och psykoterapi – två utvecklingsskolor ➜

• Skolångest – mötet med unga och unga vuxna patienter
• Den andre ”terapeuten” – skolans mentorer i ny roll
• Vikten av att ha ett pedagogiskt ramverk i en psykoterapi och en psykoterapeutisk kunskap inom pedagogiken

Anna Sigrell, leg. psykoterapeut, psykoanalytiker, handledare, verksamhetsutvecklare i barn och ungdomspsykiatrin, Region Sörmland. Lärare i psykoterapi i egen verksamhet

12:25-14:05 VALBART PASS 9

Lunchpaus för dig som valt andra lunchpasset. Lunch serveras i utställarsalen.

9A: Från villkorlig till autentisk självkänsla ➜

Autentisk självkänsla leder till att man agerar i enlighet med sina inre värderingar, medan villkorlig självkänsla vilar på yttre värderingar enligt självbestämmandeteorin, SDT.

Forskning om människors minnen av hög- respektive låg autenticitet visar att dessa minnen kan hjälpa att rikta beteenden mot mer autentiska mål och fungera korrigerande mot mindre autentiska mål. Hur detta kan användas i psykoterapeutiskt syfte för att bygga upp autentisk självkänsla, beskrivs och illustreras med kliniska fall.

  • Självkänsla och yttre och inre motivation
  • Minnen av hög och låg autenticitet
  • Terapeutiska interventioner för ökad autenticitet

Irena Makower, Docent i psykologi, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, föreläsare och författare.

9B: Å gi stemme til det usigelige. Refleksjoner om psykoterapi og Jon Fosse’s forfatterskap ➜

• En felles referanseramme for psykoterapi og et forfatterskap som Jon Fosse’s er å gi stemme til det usigelige
• Hva er forskjellen på forfatteren («skrivaren») som lar «mystikken oppstå» i teksten og terapeuten som fremmer «moments of meeting»?
• I teateret kan i beste fall «ein engel gå gjennom scenen» og i en terapeutisk gruppe kan alle deltakerne gripes av en felles emosjonell meningsfylde
• I drømmen oppheves begrensningene i tid og rom slik også Fosse kan oppheve dem i sin dramaturgi
• Evidensbasert terapi må ikke miste kontakten med kunsten å drive psykoterapi

Sigmund Karterud, professor i psykiatri, Universitetet i Oslo. Han har skrevet en rekke lærebøker om emner som gruppeanalyse, personlighet, personlighetsforstyrrelser, selvpsykologi, mentaliseringsbasert terapi (MBT), m.m. Siste bøker er «Personlighetsfokusert terapi» (svensk utgave 2023) og «Group Analysis. A Modern Synthesis» (Routledge 2024)

9C: Terapi pågår – det sagda och det tysta ➜

• ”Terapi pågår – det sagda och det tysta”, terapirummets innersta – ända in på insidan av terapeuten
• Som terapeuter – varför säger vi det vi säger, gör det vi gör? Gör vi det för patientens bästa eller kommer våra egna behov ibland i vägen? Vi försöker påverka våra patienter, men patienterna påverkar också oss
• Föredraget är reflekterande om hur vi omsätter våra psykologiska teorier i praktik och om hur svårt det är att vara både terapeut och människa

Niklas Möller, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi. Verksamhetsansvarig, Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Uppsala
Isabel Petrini, leg. psykolog, eget företag. Isabel arbetar dels kliniskt, dels med utbildning och handledning i egen regi

Isabel och Niklas har tidigare skrivit böcker tillsammans – dels XBT: Existentiell Beteendeterapi och dels Krig, tortyr och flykt tillsammans med Ulf Gustavsson. Samtliga utgivna på Natur och Kultur

9D: Lunchpaus för de som valt lunch ➜

14:10-15:10 VALBART PASS 10

10A: Terapeutiska utmaningar vid behandling med antidepressiva ➜

• känslomässig avflackning och den psykoterapeutiska processen
• kemiska utmaningar när man försöker sluta med antidepressiva
• psykologiska utmaningar när man försöker sluta med antidepressiva

André Marx, specialist i allmänmedicin. Tidigare medicinskt ansvarig för Nedtrappningsmottagningen Björkhagen

10B: Relationens betydelse för barn och unga i tvångsvården ➜

• Placerade barn/ungas karaktäristika
• Vad säger aktuell forskning om relationens betydelse i låsta miljöer?
• Fungerar psykoterapi/behandling i låsta miljöer för barn/unga?
• Emotionell påverkan utifrån ett praktikerperspektiv

Peter Andersson, lektor i socialt arbete vid Stockholms universitet, Institutionen för socialt arbete, leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi

10C: DEL 1: Suicidprevention – goda möten och svåra samtal ➜

• Personcentrerad suicidprevention
• Konkreta råd utifrån patientfall
• Stöd till personal efter suicid

Ullakarin Nyberg, överläkare, Norra Stockholms Psykiatri

10D: Terapeutens misstag – om det mänskliga i terapirummet ➜

• Vilka typer av misstag gör vi terapeuter? Skiljer sig klientens perspektiv från terapeutens och vad säger egentligen forskningen?
• Vad kan vi göra när ett misstag väl inträffat och hur ska vi våga prata om de misstag vi gör?
• Glänta på andras terapidörr och ta del av autentiska misstag från erfarna terapeuter

Elin Wesslander, leg. psykolog, psykoterapeut, specialist i psykoterapi, EW Specialistpsykologi AB. Elin är verksam i den egna firman EW Specialistpsykologi AB och har arbetat länge som kliniker, handledare, utbildare. Hennes specialintresse är att stötta behandlare att titta på sig själva för att utvecklas i sina yrkesroller. Elin driver Specialistbloggen och är författare till boken Terapeutens misstag. Om det mänskliga i terapiarbetet

15:10-15:40 Eftermiddagskaffe och tid att besöka utställarna


15:40-16:10 VALBART PASS 11

11A: PANEL: Är vi för generösa med psykofarmaka i dagens psykiatri? ➜

Göran Högberg, leg. läkare, med.dr., specialist i barnpsykiatri och allmän psykiatri, leg. psykoterapeut, Privat praktik
André Marx, specialist i allmänmedicin, tidigare medicinskt ansvarig för Nedtrappningsmottagningen Björkhagen
Gunnar Bohman, med.dr., leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, tidigare univ. lektor, Stockholms universitet

11B: EMDR terapi - var står vi idag? ➜

• Vad är EMDR-terapi
• Transdiagnostiskt synsätt
• Nya tillämpningsområden

Kerstin Bergh Johannesson, med.dr., leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, lärare och handledare i psykoterapi. Certifierad EMDR Europa trainer. Tidigare arbetsplatser Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. Nu egen verksamhet med ackrediterade utbildningar i EMDR-terapi, handledning och psykoterapi.

11C: FORTSÄTTNING DEL 2: Suicidprevention – goda möten och svåra samtal ➜

• Personcentrerad suicidprevention
• Konkreta råd utifrån patientfall
• Stöd till personal efter suicid

Ullakarin Nyberg, överläkare, Norra Stockholms Psykiatri

11D: Klinisk mötesplats – Mentaliseringsbaserad psykoterapi – Schematerapi ➜


16:10 Psykoterapimässan 2024 avslutas