PROGRAM 2022

Program dag 2 – Onsdag 5 oktober 2022

08:00 – 08:30
Morgonkaffe och tid att besöka utställarna


08:30 – 09:30

VALBART PASS 5 (välj ett pass)

5A – Dynamiska korttidsterapier – en introduktion

 • Överblick – från Freuds divan till internetbaserad behandling
 • Pionjärerna
 • Dagens dynamiska korttidsterapier i Sverige
 • Välbeforskat område
 • Nya forskningsrön

Viola Argus-Zivaljic, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledarkompetens, specialist i klinisk psykologi

5B – Att behandla avhoppare från sekteristiska sammanhang

 • Hur kan man förstå sekteristiska sammanhang psykologiskt?
 • Vad skiljer avhoppare som varit med som vuxna respektive som barn?
 • Vad ska man tänka på vid behandling?

Helena Löfgren, leg. Psykoterapeut, fil. kand. psykologi

5C – Visualiseringens Reparativa Kraft

Visualiserande Psykoterapi-Symboldrama använder inre scener som ett potent terapeutiskt verktyg för arbete med anknytningsbrister, negativa självbilder, svåra barndoms-upplevelser och trauman. Visualisering ger möjlighet till kontakt med högra hjärnhalvans ordlösa erfarenheter och till rescripting av smärtsamma minnen och dysfunktionella arbetsmodeller. Ny forskning med Single Case Research visar lovande resultat.

Marta Cullberg Weston, fil.lic., leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, författare

5D – Emotionsfokuserad Terapi – att förändra känslor med känslor

Emotionsfokuserad Terapi har sin grund i den humanistiska psykologin och i terapiforskning.

Metoden anser att känslor är avgörande för hur du mår. De påverkar hur du tänker och upplever dig själv och andra, och även hur du beter dig i olika situationer. I Emotionsfokuserad Terapi arbetar vi med att utforska, förstå och förändra svåra och återkommande känslor.

 • Hur kan du förändra känslor med känslor?
 • Hur kan emotionell smärta omvandlas till självmedkänsla, självrespekt och större förståelse för sig själv och andra?
 • Hur kan forskning från terapirummet erbjuda en karta som hjälper terapeuten att följa och guida klienten i den läkande riktningen?
 • Och hur kan en extra stol användas för att få känslorna i rörelse och öppna upp för emotionell förändring?

Vegard Hanken, leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi


09:30 – 10:00
Förmiddagskaffe och tid att besöka utställarna


10:00 – 11:00

VALBART PASS 6 (välj ett pass)

6A – Hur man bildar ett nätverk – ensam är inte stark

 • Hur gör man?
 • Vem kan göra det?
 • Vad är målet?

Viola Argus-Zivaljic, leg. psykolog, leg. psykoterapeut,
handledarkompetens, specialist i klinisk psykologi

6B – Bor det en författare i varje psykoterapeut?

Pilka Herner är legitimerad psykoterapeut med lång erfarenhet av psykodynamisk terapi. Som så många terapeuter är Pilka intresserad av skrivande i olika former och hur skrivande berikar arbetet som terapeut.

År 2019 utkom hennes roman ”Mellan stolarna”, där läsaren får följa med in i ett fiktivt terapirum. I romanen vävs terapeuten Ingrids komplicerade privatliv samman med tre av hennes klienters berättelser. ”Mellan stolarna” har fått ett gott mottagande med bland annat artiklar i dagspressen och recensioner i tidskrifterna ”Psykoterapi” och ”Socionomen”.

Under detta pass delar Pilka med sig av:

 • Hur skrivandet tog fart
 • Skrivprocessen, vägen fram till utgiven bok
 • Glädjen och nyttan med skrivande i arbetet som psykoterapeut
 • Smakprov ur romanen

Pilka Herner, speciallärare, leg. psykoterapeut, handledare i psykoterapi enligt UHÄ samt utbildad i visualiserande psykoterapi och interpersonell psykoterapi (IPT)

6C – Metakognitiv terapi – ett nytt verktyg mot psykisk ohälsa

Under detta föredrag får du en inblick i terapiformen MCT – metakognitiv terapi. Det är en relativt ny terapiform som omtalas för goda resultat vid besvär såsom stress, depression, oro och nervositet. Cirka 70-80% av dem som genomgår behandlingen upplever positiva resultat på kort tid och studier visar att vi själva har stor möjlighet att påverka våra tankar, när vi väl har tagit kontroll över dem.

 • En kortare introduktion av teorin bakom MCT
 • En kortare beskrivning av själva behandlingen.
 • MCT är en korttidsbehandling, vad kan man förvänta för resultat?
 • Är MCT ett paradigmskifte?
 • Vilka är MCT till för?

Peter Myhr, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, certifierad inom MCT Level 1 & 2

6D – Nytt i Sverige: hundassisterad psykoterapi

 • Vad är hundassisterad psykoterapi (AAP)
 • Teorier kring hund i terapirummet (AAT och AAP)
 • Forskning kring AAT och AAP
 • Att välja hund(ras)
 • Att förbereda och utbilda sin hund inför terapiarbetet

Elin Lundberg, leg. psykoterapeut, socionom, familjeterapeut, föreläsare, författare

11:10 -12:10

VALBART PASS 7 (välj ett pass)

Lunchpaus för dig som valt första lunchpass dag 2. Lunch serveras i utställarsalen.

7A – Suicid – ny forskning

 • Stöd till personal efter suicid
 • Om ett nytt forskningsprojekt där vi undersöker personer som har gjort suicidförsök och vårdas inom medicin eller kirurgi

Ullakarin Nyberg, överläkare, med. dr, Norra Stockholms Psykiatri

7B – Existentiell vägledning och terapi – när livet blir ohanterligt

 • ’Existentiell hälsa’ – en bortglömd dimension av hur vi mår?
 • Är det terapeutens uppgift att vägleda klienten i att leva väl?
 • Att arbeta med ’den existentiella undersidan’

Minna Forsell, leg. psykolog, auktoriserad existentiell psykolog. Styrelseledamot i Sällskapet för existentiell psykoterapi. Arbetar med psykoterapi och kursverksamhet på egna mottagningen Existentiellt Vis.

7C – Compassionfokuserad terapi (CFT) i grupp

 • Vad CFT är och varför vi tycker att det är användbart och hjälpsamt för patienter med helt olika diagnoser i psykiatrisk specialistvård
 • Erfarenheter av att tillsammans leda CFT-grupper för patienter med väldigt olika psykiatriska diagnoser
 • Grupp som ett tacksamt sätt att arbeta med en metod som utgår från att självkritik är en följd av att det är svårt att vara människa och att vi alla har en trixig hjärna som är inriktad på att vi skall överleva och inte på att vi skall vara lyckliga och må bra
 • Hur man kan arbeta med metoden i grupp inom psykiatrisk specialistvård

Sara Nylén, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, Psykoterapienhet Rosenlund, Psykiatri Södra Stockholm (PSS)
Mathilda Zetterman, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, Psykoterapiteamet på Psykiatri- och beroendemottagningen på Tiohundra i Norrtälje

7D – Möten och minnen från terapirum och radio – om att arbeta med begränsade förutsättningar i tid och rum

Kliniska exempel, exempel från handledare och klienter utifrån en psykoterapeutisk kontext. Se vad som är psykoterapi i alla möjliga vardagsexempel. Falska minnen.

Allan Linnér, leg. psykolog, leg. psykoterapeut. Har även arbetat som radiopsykolog vid Sveriges Radio.

12:20 – 13:20

VALBART PASS 8 (välj ett pass)

Lunchpaus för dig som valt andra lunchpasset dag 2. Lunch serveras i utställarsalen.

8A – Kulturella faktorer – om vikten av kultursensitivitet vid bemötande i psykoterapeutiska samtal med människor från olika kulturer

 • Barriärer till psykiatrisk vård och psykoterapi för migranter
 • Interkulturell kommunikation
 • Kulturkänslig bedömning och diagnostik som grund till behandling

Sofie Bäärnhielm, docent, överläkare, sektionschef, Transkulturellt centrum

8B – XBT – Existentiell Beteendeterapi

Att närma sig existentiella frågor som frihet, ansvar och val utifrån KBT.

Niklas Möller, leg. psykolog, verksamhetschef, Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Uppsala.

8C – Radikalt Öppen Dialektisk Beteendeterapi (RO-DBT) – en transdiagnostisk behandling för psykisk ohälsa förknippad med en överkontrollerad personlighetsstil

 • Hur hög självkontroll blir maladaptivt, och hur rigiditet, riskundvikande, inhiberade känslor och social isolering kan leda till psykisk ohälsa i form av t.ex. kronisk depression och anorexia nervosa
 • En introduktion till RO-DBT: Att minska psykisk ohälsa genom ökad flexibilitet, öppenhet och social samhörighet
 • Presentation av utbildningsmöjligheter samt ett nyutgivet arbetsmaterial på svenska: RO-DBT Terapeutinstruktioner och RO-DBT Arbetsmaterial

Martina Isaksson, doktorand, leg. psykolog, Ätstörningsenheten för vuxna, Akademiska sjukhuset.

8D – KBT ur ett barnperspektiv

 • Förhållningssätt och anpassningar i psykiatriskt arbete
 • Barnperspektivet och barnkonventionen är närvarande i varje steg
 • Vad innebär det?
 • Varför är det viktigt?

Anna Rosengren, leg. psykolog specialiserad på barn och tonåringar, handledare


13:30 – 14:30

VALBART PASS 9 (välj ett pass)

Lunchpaus för dig som valt tredje lunchpass dag 2. Lunch serveras i utställarsalen.

9A – Systemisk psykoterapi med unga vuxna – att öppna upp psykoterapirummet och bjuda in anhöriga

 • Helhetssyn på psykisk ohälsa – från individ till relation till nätverk – ett både och perspektiv
 • Användbara familjeterapeutiska interventioner samt kortfilm med några röster från unga vuxna i systemisk psykoterapi
 • För- och nackdelar att vidga psykoterapirummet att involvera anhöriga, partners och/eller andra viktiga personer

Lisa Koser, socionom, leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi med 25 års erfarenhet från kliniskt arbete, bl a inom offentlig vård som socialtjänst, såväl som privat vård.

Susan Hanshoff, leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi och har lång erfarenhet från kliniskt arbete från bl.a. offentliga verksamheter som BUP, socialtjänst såväl som från privata verksamheter.

9B – Existentiell livsvärldsanalys – ett helhetsperspektiv

 • Fenomenologisk kartläggning av klientens livssituation
 • Fysisk, social, personlig och andlig dimension
 • Filosofiskt perspektiv på mänskligt varande-i-världen

Elisabeth Serrander, leg. psykoterapeut, utbildad existentiell psykoterapeut samt författare. Hon är verksam som lärare och handledare på högskolor och universitet, driver privat mottagning samt är ordförande och hedersmedlem i SEPT Sällskapet för existentiell psykoterapi

9C – Kan lek verkligen hjälpa?

Kliv in i barnpsykoterapeutens rum och ta del av psykoterapeutiskt arbete med barn.

May Nilsson, socionom, leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi

9D – Anknytning och psykoterapi – teori, forskning och kliniska erfarenheter

 • Anknytning, terapeutiskt samspel och alliansbrott
 • Förändring av anknytningsmönster – kontextuellt och på sikt
 • Terapeutens anknytningsmönster och inre arbetsmodeller

Camilla von Below, fil. dr, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare. Lektor vid Stockholms universitet och kliniskt verksam vid S:t Lukas i Uppsala. Författare till Anknytning i psykoterapi (Natur & Kultur, 2020) och Anknytning i relationer. Förstå och förändra dina mönster (Natur & Kultur, 2022)14:30 – 15:00
Eftermiddagskaffe och tid att besöka utställarna


15:00 – 15:50

VALBART PASS 10 (välj ett pass)

10A – Med naturen som medterapeut – ekopsykoterapi för vuxna och barn

 • Ekopsykoterapins rötter och framväxt
 • Systemteori som inkluderar relationen till naturen och klimatkrisens påverkan på psykisk hälsa
 • Naturens och rörelsens läkande krafter
 • Ekopsykoterapi i praktiken – form, innehåll och interventioner

Ulrika Ernvik, socionom, leg. psykoterapeut, handledare, lärare, författare

10B – Webinar: I am not sick, I don’t need help! Research on anosognosia and evidence based ways to help

Psykologen Xavier Amador har något att säga både den professionelle och lekmannen om hur man lyckas skapa en dialog och ett samtal med en psykotisk människa. Kanske kommer det ur hans två bakgrunder: den levda erfarenheten att ha en bror med sjukdomen schizofreni som led av anosognosi (=symtomblindhet) och lång utbildning och forskning inom psykiatri. Han är en mycket eftersökt handledare och föreläsare där han har hjälpt både terapeuter och anhöriga hur man kan komma ur destruktiva resonemang om sjukt eller friskt och i stället skapa en dialog.

Xavier Amador, Ph.D. Visiting Professor, State University of New York, President, The LEAP Foundation.

10C – Att regleras tillsammans – emotionellt och somatiskt

 • Spädbarn och föräldrar med allvarlig anknytningsproblematik
 • Fokus på psykologiska processer och autonoma nervsystemet

Camilla Wachtmeister, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare, lärare i psykoterapi, BUP Mellanvård Sydost, Region Stockholm

Ika Hidemark, leg. fysioterapeut, leg. psykoterapeut, specialist i mental hälsa, Bragée rehab

10D – Mening i livet – avgörande för ungas psykiska hälsa

 • Existentiella aspekter av ungas psykiska ohälsa, med kliniska vinjetter
 • Livsmening – som stark skydds- och hälsofaktor
 • Mening som transdiagnostisk faktor vid bedömning och behandling

Christina Lloyd, leg. psykoterapeut, PhD, MA, spec. traumabehandling, existentiell hälsa, gruppanalytisk psykoterapi, handledare, lärare i psykoterapi, Institutet för unga och meningsskapande

15:55 – 16:45

VALBART PASS 11 (välj ett pass)

11A – Psykoterapi vid autism – är det möjligt?

 • Bemötande
 • Vilka anpassningar behövs?
 • Fallgropar att se upp med

Katarina A. Sörngård, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i neuropsykologi, författare. Verksam i Sörngårds Psykologbyrå AB, sekreterare i Sveriges Neuropsykologers förening.

11B – Klinisk Mötesplats – olika perspektiv leder till samma resultat – eller?

Psykoterapeuter med olika inriktning presenterar hur de skulle behandla tre olika patienter/klienter. Fem minuter per terapeut och patient/ klient. Därefter paneldiskussion med deltagande av åhörarna.

Moderator: Sigmund Soback, PsykoterapiStiftelsen

Markus Erosson, Svenska föreningen för klinisk hypnos (SFKH)

Viola Argus-Zivaljic, Psykoterapicentrum

Anna Lagerström, Svenska föreningen för familjeterapi

 

11D – Olyckliga i paradiset – varför mår vi dåligt när allt är så bra?

 • Ökar psykisk ohälsa i Sverige?
 • Varför minskar inte psykiska problem när samhället förbättras?
 • Vad beror psykisk ohälsa på och vad kan vi göra?

Christian Rück, professor i psykiatri, Karolinska Institutet, överläkare. Christian är författare till boken ”Olyckliga i paradiset”.

16:45
PsykoterapiMässan 2022 avslutas

#PSYKOTERAPIMASSAN