PROGRAM 2020

Programmet för 2022 är under bearbetning och presenteras inom kort.
Program dag 2 – Onsdag 7 oktober 2020

08:00
Morgonkaffe och tid att besöka utställarna


08:30

VALBART PASS 5 (välj ett pass)

5A – Dynamiska korttidsterapier – en introduktion

 • Överblick – från Freuds divan till internetbaserad behandling
 • Pionjärerna
 • Dagens dynamiska korttidsterapier i Sverige
 • Välbeforskat område

Viola Argus-Zivaljic, leg psykolog, leg psykoterapeut, handledarkompetens, specialist i klinisk psykologi; behandling

5B – Behandla avhoppare från sekteristiska sammanhang

 • Hur kan man förstå sekteristiska sammanhang psykologiskt?
 • Vad skiljer avhoppare som gått med som vuxna respektive barn?
 • Hur kan man lägga upp en behandling?

Helena Löfgren, leg. Psykoterapeut, fil. kand. psykologi

5C – Visualiserings reparativa kraft

Inre scener som ett potent terapeutiskt verktyg vid arbete med anknytningsbrister, negativa självbilder, svåra barndomsupplevelser och trauman. Visualisering ett centralt element i olika terapeutiska metoder pga. förändringspotentialen.

Marta Cullberg Weston, Fil.lic., Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut, Specialist i klinisk psykologi, författare.

5D – Emotionsfokuserad Terapi – att förändra känslor med känslor

Emotionsfokuserad Terapi har sin grund i den humanistiska psykologin och i terapiforskning.

Metoden anser att känslor är avgörande för hur du mår. De påverkar hur du tänker och upplever dig själv och andra, och även hur du beter dig i olika situationer. I Emotionsfokuserad Terapi arbetar vi med att utforska, förstå och förändra svåra och återkommande känslor.

 • Hur kan du förändra känslor med känslor?
 • Hur kan emotionell smärta omvandlas till självmedkänsla, självrespekt och större förståelse för sig själv och andra?
 • Hur kan forskning från terapirummet erbjuda en karta som hjälper terapeuten att följa och guida klienten i den läkande riktningen?
 • Och hur kan en extra stol användas för att få känslorna i rörelse och öppna upp för emotionell förändring?

Vegard Hanken, Leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi, certifierad EFT-terapeut och handledare, Svenska Institutet för Emotionsfokuserad Terapi


09:30
Förmiddagskaffe och tid att besöka utställarna


10:00

VALBART PASS 6 (välj ett pass)

6A – God Natt – om barn och ungdomars sömn

 • Vad fyller sömnen för funktion och hur mycket sömn behöver barn och unga?
 • Vilka sömnproblem lider barn och unga av?
 • Hur kan KBT hjälpa ungdomar med sömnproblem?

Liv Svirsky, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, utbildad handledare i KBT och författare

Kristoffer Bothelius, Leg psykolog, Leg Psykoterapeut, Fil dr.

6B – Hur man bildar ett nätverk – ensam är inte stark

 • Hur gör man?
 • Vem kan göra det?
 • Vad är målet?

Viola Argus-Zivaljic, leg psykolog, leg psykoterapeut, handledarkompetens, specialist i klinisk psykologi; behandling

6C – Affektfokuserad psykodynamisk terapi som organiserande modell – hur vi hjälper patienten att äga sin förändring

 • Vad är problemet? Vikten av att vara precis
 • Vilka är behoven? Om känsla, kropp och upplevelse
 • Vad är det som hindrar? Om larmsignaler som förvirrar och döljer våra behov
 • Sortera i röran – att se sambanden

Katja Lindert Bergsten, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, fil.dr, Sankt Olofsmottagningen

Kristoffer Pettersson, leg. Psykolog, Sankt Olofsmottagningen.

6D – Dansa mjukt med tillvaron – om psykisk och existentiell hälsa

I psykoterapeutiska sammanhang fokuserar vi starkt och av begripliga skäl, på symtom och svårigheter men slarvar med att identifiera och stärka det funktionella och friska hos våra patienter. Människan är inte antingen sjuk eller frisk. Ofta samsas det trasiga i oss med fina förmågor till ett liv i välbefinnande.

Även om den psykiska ohälsan ökar så är det också ett faktum att väldigt många människor känner sig tillfreds, om än inte alltid lyckliga och lugna. I min nya bok vänder jag bort blicken från ohälsan för att betrakta de psykologiska och existentiella friskhetsfaktorerna. Genom att belysa hälsan tror jag nämligen att vi bättre kan förstå ohälsan. Jag vill också stärka tron på det befintliga i oss, det ”friska” finns ofta inom räckhåll. Det behöver inte vara så svårt och kräver inte alltid psykoterapi och träning.

 • Psykisk hälsa – finns den och vad är den?
 • Psykologiska och existentiella aspekter – psykologisk flexibilitet, inre frihet, mening och lättsam meningslöshet, mod, närvaro och acceptans, och förnöjsamhet, gemenskap och välvillighet, motivation;( nyfikenhet, engagemang, njutning och lek)

Anna Kåver är leg, psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, handledare och författare. Hon har varit verksam i behandlingsforskning och klinisk verksamhet i drygt 40 år. Under många år specialiserad på forskning och behandling av självskadande och suicidala patienter med emotionell instabilitet, borderline. Hon är också verksam med handledning, och undervisning på universitetets psykologutbildningar samt inom regioner ute landet, Hon är författare till 9 böcker inom området psykologi och psykoterapi.

11:10

VALBART PASS 7 (välj ett pass)

Lunchpaus för dig som valt första lunchpass dag 2. Lunch serveras i utställarsalen.

7A – Hypnos – ett beprövat och kreativt verktyg i psykoterapi

 • Vad är hypnos och hur kan det användas i olika skeden av en psykoterapi?
 • För patienter som behöver hjälp att reglera stress och ångest är stabiliserande övningar ovärderliga
 • Hypnos kan ofta både enkelt och varsamt nå och bearbeta djupare skikt i det inre
 • Hypnos är väl beprövat vid traumabearbetning, även med dissociativa patienter
 • Ego State-terapi, som har sina rötter i hypnos

Eva Eriksson-Block är leg psykolog, cert EMDR-terapeut, cert hypnosterapeut och utbildar i klinisk hypnos.

Christina Lillieroth är leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi, cert EMDR-terapeut och utbildar i klinisk hypnos.

7B – Suicid – ny forskning

 • Stöd till personal efter suicid
 • Ett nytt forskningsprojekt där vi undersöker personer som har gjort suicidförsök och vårdas inom medicin eller kirurgi

Ullakarin Nyberg, Överläkare, med dr, Norra Stockholms Psykiatri

7C – CFT i grupp

 • Vad CFT är och varför vi tycker att det är användbart och hjälpsamt för patienter med helt olika diagnoser i psykiatrisk specialistvård
 • Erfarenheter av att tillsammans leda CFT-grupper för patienter med väldigt olika psykiatriska diagnoser
 • Grupp som ett tacksamt sätt att arbeta med en metod som utgår från att självkritik är en följd av att det är svårt att vara människa och att vi alla har en trixig hjärna som är inriktad på att vi skall överleva och inte på att vi skall vara lyckliga och må bra
 • Hur man kan arbeta med metoden i grupp inom psykiatrisk specialistvård

Sara Nylén och Mathilda Zotterman, psykologer och psykoterapeuter, Psykoterapienhet Rosenlund i Psykiatri Södra Stockholm  (PSS)

7D – Erfarenheter som psykoterapeut

Kliniska exempel, ex från handledare klienter utifrån en psykoterapeutisk kontext. Se vad som är psykoterapi i alla möjliga vardagsexempel. Falska minnen.

Allan Linnér, Leg. psykolog och Leg. psykoterapeut. Har även arbetat som radiopsykolog vid Sveriges Radio.

12:20

VALBART PASS 8 (välj ett pass)

Lunchpaus för dig som valt andra lunchpass dag 2. Lunch serveras i utställarsalen.

8A – APT (Affectphobiatherapy) – en integrativ modell med fokus på affekter

Birgitta Elmquist, socionom, Leg. psykoterapeut, handledar- och lärarutbildad i psykoterpi. Internationellt certifierad psykoterapeut, lärare och handledare i APT enligt IEDTA (International Experiential Dynamic Therapy Association).

Jenny S Svebeck, Socionom, medicine magister, Leg. psykoterapeut, handledar- och lärarutbildad i psykoterapi. Internationellt certifierad psykoterapeut, lärare och handledare i APT enligt IEDTA

8B – XBT – Existentiell Beteendeterapi

Vad innebär det att arbeta med en generalistbehandling och vad betyder generalist i sammanhanget? En beskrivning av psykoterapi och arbetsmetoden SKB. Hur behandlingsupplägget ser ut och hur en behandling går till. Vad är tanken bakom innehållet och hur det är strukturerat Hur är det att arbeta i ett SKB-team med den speciella typen av samarbete som det innebär? Erfarenheter från att starta ett SKB-team.

Niklas Möller, Leg. psykolog och verksamhetschef vid Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Uppsala.

8C – Radikalt Öppen Dialektisk Beteendeterapi (RO-DBT) – en ny transdiagnostisk behandling för psykisk ohälsa förknippad med en överkontrollerad personlighetsstil

Martina Isaksson, doktorand, Leg. psykolog vid Ätstörningsenheten för vuxna, Akademiska sjukhuset.

8D – KBT ur ett barnperspektiv

Anna Rosengren, Leg. psykolog, specialiserad på barn och tonåringar samt utbildad handledare.


13:30

VALBART PASS 9 (välj ett pass)

Lunchpaus för dig som valt tredje lunchpass dag 2. Lunch serveras i utställarsalen.

9A – Systemisk psykoterapi med unga vuxna – att öppna upp psykoterapirummet och bjuda in anhöriga 

 • Helhetssyn på psykisk ohälsa – från individ till relation till nätverk – ett både och perspektiv
 • Användbara familjeterapeutiska interventioner samt kortfilm med några röster från unga vuxna i systemisk psykoterapi
 • För- och nackdelar att vidga psykoterapirummet att involvera anhöriga, partners och/eller andra viktiga personer

Susan Hanshoff och Lisa Koser är leg psykoterapeuter, lärare och handledare i psykoterapi och har lång erfarenhet från kliniskt arbete från bl a offentliga verksamheter som BUP, socialtjänst såväl som från privata verksamheter. Föreläsningen rör erfarenheter från arbetet som leg psykoterapeuter med unga vuxna. Lisa är även utbildad socionom.

9B – Dialektisk beteendeterapi (DBT) för män med borderline personlighetsyndrom och antisociala beteenden

 • Presentation av resultat från DBT studie för 30 män med borderline personlighetsyndrom och antisociala beteenden.
 • Erfarenheter av att arbeta med patienter med antisociala beteenden
 • Ska man anpassa eller inte anpassa en befintlig behandling till en ny målgrupp?

Dan Wetterborg, leg. psykolog, med. Dr vid PRIMA Vuxenpsykiatri Liljeholmen samt lärare och forskare vid Karolinska institutet.

Peter Dehlbom, leg psykolog och psykoterapeut vid Psykoterapienhet Rosenlund, Psykiatri Södra Stockholm, anknuten till Karolinska Institutet.

9C – Barnpsykoterapi – kan lek hjälpa?

 • Kliv in i barnterapeutens rum
 • Psykoterapi med en autistisk pojke och hans föräldrar
 • Möt barn i tidsbegränsade behandlingar
 • Barnpsykoterapi – en behandlingsmetod för barn och föräldrar

May Nilsson, Socionom/leg psykoterapeut handledare och lärare i psykoterapi

9D – Anknytningsteori och psykoterapi – forskning och klinisk kunskap

 • Anknytningsteorins betydelse för att förstå det terapeutiska samspelet och alliansbrott
 • Att lägga märke till, använda och bidra till förändrad anknytning hos patienten: forskning och kliniska exempel
 • Terapeutens anknytningsmönster och inre arbetsmodeller på gott och ont: forskning och kliniska exempel

Camilla von Below, leg. psykolog och leg. psykoterapeut, handledarutbildad, fil. dr i psykologi och lektor. Arbetar vid Stockholms universitet och S:t Lukas i Uppsala.


14:30
Eftermiddagskaffe och tid att besöka utställarna


15:00

VALBART PASS 10 (välj ett pass)

10A – Schematerapi i primärvården – transdiagnostisk utredning och behandling

Trycket på primärvården ökar. Vissa patienter lider av mer avgränsade kliniska svårigheter emedan andra lider av komplexa problem med flera symtom. Terapeuten behöver kunna klargöra denna viktiga skillnad för att anpassa behandlingen. Här får man en bild av en behandlingsmodell under KBT-paraplyet som möjliggör fördjupad förståelse för den psykiska ohälsa vi möter i primärvården.

Poul Perris, leg läkare, psykoterapeut, handledare och rektor, Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi

10B – Urfolk, rättigheter och hälsa – om psykosocial hälsa och suicid bland samer

Samerna är både nationell minoritet och urfolk i Sverige. På senare år har det uppmärksammats att det saknas kunskap kring samernas hälsa, samtidigt som samer och forskare larmat att den kunskap som finns talar för att framförallt renskötande samer har sämre psykisk hälsa, lägre tilltro till vård och högre förekomst av självmordsbeteenden än andra norrlänningar. Programpunkten ger en introduktion till området med utgångspunkt i samiska rättigheter, rådande kunskapsläge och egen forskning, illustrerat med nedslag i samisk populärkultur.

Jon Petter A. Stoor är samisk leg psykolog från Giron (Kiruna), och PhD student på Samisk Nasjonal Kompetansetjeneste – Psykisk Helsevern og Rus, Finnmarkssykehuset HF, Norge. Stoor genomförde 2015-16 på regeringsuppdrag en kunskapssammanställning om psykosocial ohälsa bland samer för Sámediggi/Sametinget i Sverige, och har prosjektlett framtagandet av en ”Plan för suicidprevention bland samer i Norge, Sverige och Finland”. Stoor är också engagerad i forskning och samarbeten kring urfolkshälsa i Arktis.

10C – Psykoterapeutisk relationsbehandling för spädbarn och föräldrar – i grupp och enskilt

 • Djupa känslomässiga band mellan spädbarn och föräldrar– avgörande för spädbarnets förväntade utveckling
 • Hur kan svårigheter i relation mellan spädbarn och föräldrar gestalta sig
 • Att genom psykoterapeutisk relationsbehandling undanröja hinder för att möjliggöra att en bärande relation mellan spädbarn och föräldrar kan samskapas

Camilla Wachtmeister, leg. psykolog och leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi, BUP Mellanvård Sydost, Region Stockholm

Mika Gunnarsson, leg. psykolog, BUP Mellanvård Sydost, Region Stockholm

10D – Mening i livet – avgörande för ungas psykiska hälsa 

 • Existentiella aspekter av ungas psykiska ohälsa, med kliniska vinjetter
 • Livsmening – som stark skydds- och hälsofaktor
 • Mening som transdiagnostisk faktor vid bedömning och behandling

Christina Lloyd, leg. psykoterapeut, PhD, MA, spec. traumabehandling, gruppsykoterapeut vid 1825 – Terapicenter för unga vuxna

15:55

VALBART PASS 11 (välj ett pass)

11AExistentiell vägledning och terapi – när livet blir ohanterligt

 • Att leva väl, som grund för välmående och psykisk hälsa
 • Är det psykologens uppgift att ge vägledning i att leva väl?
 • Existentiellt arbete med ’den existentiella undersidan’

Dan Stiwne är Leg. psykolog och psykoterapeut och docent i klinisk psykologi. Han är utbildad existentiell psykoterapeut och har verkat som lärare och handledare i psykolog- och psykoterapeututbildningar. Han är nu verksam som lärare, handledare och examinator i existentiell vägledning och psykoterapi.

11B – Klinisk Mötesplats – olika perspektiv leder till samma resultat – eller? 

Psykoterapeuter med olika inriktning presenterar hur de skulle behandla tre olika patienter/klienter. Fem minuter per terapeut och patient/klient. Därefter paneldiskussion med deltagande av åhörarna.

Psykoterapeuter med inriktning: Individuell psykoterapi, Familjepsykoterapi, Hypnospsykoterapi och Relationell psykoterapi.

11C – Psykisk traumatisering och dissociation

 • Modern neurovetenskap och anknytningsteori för att förstå anknytningsskador och trauma
 • Konsekvenser för behandlingsarbete
 • Fasspecifik psykoterapi och neurofeedback

Anna Gerge, fil. Dr. leg. psykoterapeut, EMDR-handledare, Lärare och handledare i psykoterapeutiskt arbete, författare till en mångfald kliniska böcker med inriktning på behandlingsarbete av komplex psykisk traumatisering.

11D – Olyckliga i paradiset – varför mår vi dåligt när allt är så bra?

 • Ökar psykisk ohälsa i Sverige?
 • Varför minskar inte psykiska problem när samhället förbättras?
 • Vad beror psykisk ohälsa på och vad kan vi göra?

  Christian Rück, professor i psykiatri, Karolinska Institutet och överläkare. Han är författare till boken ”Olyckliga i paradiset”.

#PSYKOTERAPIMASSAN