PROGRAM 2022

Program dag 1 – Tisdag 4 oktober 2022

08:00
Morgonkaffe och tid att besöka utställarna


09:00
Välkomna till PsykoterapiMässan 2022!

Heike Erkers, förbundsordförande, Akademikerförbundet SSR

Sigmund Soback, PsykoterapiStiftelsen


09:10
PANELDISKUSSION: Att arbeta med psykoterapi i en föränderlig värld – vad behövs och vad får effekt?

Moderator: Lis Johles, PsykoterapiStiftelsen 

Gerhard Andersson, professor, Ph.D i klinisk psykologi och i Otorhinolaryngologi, Linköpings universitet

Björn Philips, professor i klinisk psykologi, fil. dr i psykoterapi, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, Stockholms universitet

Camilla von Below, fil. dr, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare. Lektor vid Stockholms universitet och kliniskt verksam vid S:t Lukas i Uppsala. Författare till Anknytning i psykoterapi (Natur & Kultur, 2020) och Anknytning i relationer. Förstå och förändra dina mönster (Natur & Kultur, 2022)


10:00
Keynote
Makt, maktlöshet och motstånd i terapirummet – en hyllning till kliniskt mod

Hur påverkar social makt terapirummet i praktiken? Hur står vi ut med att vara mänskligt sårbara och autentiska i stället för påklistrat kompetenta i hundratals subkulturer eller nya terapimanualer? Genom temat makt återupptäcker Malin Fors gamla problemställningar i ny dräkt. Hon ger sig ut på en resa där neutralitet aldrig funnits, där socialpolitiska frågor har med realitetstestning att göra, och där empirisk vetenskaplig hybris aldrig borde segra över klinisk visdom. Välkommen till hyllningstalet till terapeuten.

Malin Fors, dr. philos., psykologspesialist i klinisk psykologi med psykoterapi, psykoanalytiker (IFPS). Verksam vid VPP Hammerfest, Norge, privatpraktik, lektor vid UiT, Norges arktiske universitet.


10:40 – 11:10
Förmiddagskaffe och tid att besöka utställarna


11:10 – 12:10

VALBART PASS 1 (välj ett pass)

Lunchpaus för dig som valt första lunchpass dag 1. Lunch serveras i utställarsalen.

1A – Han är så bra på att ta egentid – genusperspektiv på psykologisk behandling och tips för jämställdhet i praktiken

Maria Farm vill belysa de strukturer som leder till ojämställdhet i relationer, i familjen och på arbetet. Vem får styra över tiden eller störas? Vem utför det känslomässiga arbetet? Vem har tolkningsföreträde och vem tar mest ansvar i vardagen? Maria berättar vad hon lagt märke till i sina möten med klienter och vad forskningen säger – samt ger förslag på strategier för förändring.

Maria Farm, leg. psykolog, leg. psykoterapeut

1B – Alliansens betydelse i en digital värld

• Allians och internet – vad vet vi om alliansens betydelse i en digital värld?
• Kan en allians etableras i samband med internetbaserad KBT?
• Hur ser alliansen ut när internet och face-to-face KBT blandas?
• Har vi mätt rätt sorts allians? Ska allians med programmet mätas och inte bara terapeuten?

Gerhard Andersson, professor, Ph.D i klinisk psykologi och i otorhinolaryngologi, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet.

1C – Klinisk Mötesplats – olika perspektiv leder till samma resultat – eller?

Psykoterapeuter med olika inriktning presenterar hur de skulle behandla tre olika patienter/klienter. Fem minuter per terapeut och patient/ klient. Därefter paneldiskussion med deltagande av åhörarna.
Psykoterapeuter med inriktning: KBT, Psykoanalys, Gruppsykoterapi, Existentiell psykoterapi

Moderator: Sigmund Soback, PsykoterapiStiftelsen

Henrik Lennartsson, Svenska Psykoanalytiska föreningen (Spaf)

Eva Gafvelin Ramberg (bisittare på första raden: Lotta Scholander), Svenska föreningen för kognitiv och beteendeinriktade psykoterapier (SfKBT)

Lena Wennlund, Svenska föreningen för gruppsykoterapi och grupputveckling

Minna Forsell, Sällskapet för existentiell psykoterapi

Lotta Scholander

 


12:20 – 13:20

VALBART PASS 2 (välj ett pass)

Lunchpaus för dig som valt andra lunchpasset dag 1. Lunch serveras i utställarsalen.

2B – Psykoterapi – de sex grundläggande kompetenserna

• Forskningen visar att det går att urskilja psykoterapeutiska kompetenser, oavsett inriktning, som är gemensamma för det goda kliniska arbetet.
• Hur kan psykoterapeuten utveckla kompetenserna – och fortsätta utvecklas under hela yrkeskarriären?
• Föreläsningen uppmanar till dialog och öppenhet mellan olika skolbildningar snarare än kritik och splittring

Birgitta Elmquist, socionom, leg. psykoterapeut, handledar- och lärarutbildad i psykoterapi. Internationellt certifierad psykoterapeut, lärare och handledare i APT enligt IEDTA (International Experiential Dynamic Therapy Association).

Jenny S Svebeck, socionom, leg. psykoterapeut, medicine magister i psykoterapi. Internationellt certifierad psykoterapeut, lärare och handledare i APT enligt IEDTA (International Experiential Dynamic Therapy Association).

2C – Unified protocol för ungdomar: Diagnosöverskridande psykologisk behandling

• Bakomliggande teori
• Aktuell forskning
• Översikt av behandlingsupplägg
• Illustration av hur man använder teknikerna med ungdomar

Unified protocol adresserar de mekanismer som är gemensamma för att skapa och vidmakthålla bland annat olika ångestsyndrom och depression. Behandlingen för ungdomar innehåller känslokunskap, tekniker för medveten närvaro och kognitiv omstrukturering, problemlösning, exponering och beteendeaktivering. Föreläsningen kommer ge en presentation av bakomliggande teori, aktuell forskning, översikt av behandlingsupplägg och illustrera hur man använder teknikerna med ungdomar.

Cecilia Arlinger Karlsson, leg. psykolog, leg. psykoterapeut med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT), handledare KBT


13:30 – 14:30

VALBART PASS 3 (välj ett pass)

Lunchpaus för dig som valt tredje lunchpasset. Lunch serveras i utställarsalen.

3A – Schematerapi: Diagnos på basen av vad?

Rekommenderat fortsättningspass: 4A

• Ett symtom är inte en orsak. I vården behövs därför ansatser som hjälper oss att förstå och på ett humant sätt kunna bemöta människan bakom diagnosen
• Föredraget ger en översikt av den schematerapeutiska modellens teori om utveckling, vidmakthållande och förändring av psykisk ohälsa
• Föredraget åtföljs av en panel med psykoterapeuter som tillämpar ett schematerapeutiskt perspektiv inom barn-, ungdom- och vuxenpsykiatri

Poul Perris, leg. läkare, leg. psykoterapeut, handledare, rektor, Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi

3B – Förstå och bemöta ätstörningar

• Ätstörningar ödelägger liv och kan vara både långvariga och livshotande
• Återfall är vanligt, även efter evidensbaserad behandling
• Hur kan vi lära oss av kliniker, forskare och personer med egen erfarenhet för att bättre förstå och bemöta dessa komplexa problem?
• Vad är viktigt att tänka på i det reationella samspelet när vi möter ätstörningar?

David Clinton, docent, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, psykoanalytiker

3C – Konsten att fördärva sitt liv – eller inte

 •  Den kluvna människan
 • Om våra mörka egenskaper
 • Några tips på hur vi kan fördärva våra liv
 • Kan vi förändras och i så fall hur?
 • Hur vi kan leva bra liv

Stefan Einhorn, professor i molekylär onkologi, Karolinska Institutet, författare

3D – Vad borde könstillhörigheten betyda i mötet med klienter?

 • Vad betyder behandlarens föreställningar om kvinnor och män i mötet med klienter?
 • Biologiskt könsskillnadstänkande och könsspecifika normer – vad gör de med självförståelser och förändringsmöjligheter?
 • Heteronormativitet och binärt tvåkönstänkande – konsekvenser och farhågor

Eva Magnusson, professor emerita i psykologi, Umeå universitet


14:30 – 15:00
Eftermiddagskaffe och tid att besöka utställarna


15:00 – 16:00

VALBART PASS 4 (välj ett pass)

4A – Pandeldiskussion: Schematerapi – diagnos på basen av vad?

Vi rekommenderar att du valt del pass 3A för största utbyte av detta pass.

Anna-Rosa Perris, leg. läkare, specialist inom barn och ungdomspsykiatri, leg. psykoterapeut

Camilla Tell Järte, leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Georgios Karvelas, socionom, leg. psykoterapeut

Petra Wiechel, leg psykolog, specialist i klinisk psykologi

Poul Perris, leg. läkare, leg. psykoterapeut

4B – ISTDP som guide 

Liv ger en introduktion till hur ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy) kan användas som en hjälpsam guide till att förstå människan utifrån ett kognitivt, emotionellt, fysiologiskt och interpersonellt perspektiv. Hur kan vi lyssna till våra patienter med både öron och ögon, och vad ska vi lyssna efter? Vilka interventioner blir effektiva i terapi utifrån den informationen? Välkommen till ett smakprov.

 Liv Raissi, leg. psykolog, certifierad ISTDP-terapeut och handledare/ lärare. Utbildas i psykedelisk assisterad terapi på Integrative Psychiatry Institute i Boulder, Colorado

4C – APT (Affect Phobia Therapy) – en integrativ modell med fokus på affekter

 • APT har sin bas i relationell psykodynamisk teori
 • Inkluderande forskning och teorier om affekter och anknytning, inlärningsteori och behandlingsprinciper från KBT
 • Teorin illustreras med videoinspelade terapisessioner

Birgitta Elmquist, socionom, leg. psykoterapeut, handledar- och lärarutbildad i psykoterapi

Jenny S Svebeck, socionom, leg. psykoterapeut, medicine magister i psykoterapi.

4D – När det hälsosamma blir ohälsosamt – hjälp när tankar om kropp, mat och ätande tagit över ditt liv

 • Presentation av självhjälpsprogram för ätstörningar baserat på den evidensbaserade metoden KBT-e och innehåller:
 • Utbildning om ätproblem och kartläggning av den individuella problematiken
 • Hjälp att skapa motivation och fatta beslut om förändring
 • Strategier för att få stopp på vidmakthållande mekanismer
 • Interventioner för att hålla fast vid framsteg och förebygga återfall

Evelina Linder, socionom, leg. psykoterapeut


16:10 – 17:00
Diagnoser, evidens och vetenskap – och vad som ser ut att vara det

Psykiatrin ger bättre och säkrare vård idag än för 100 år sedan och vi kommer att få se nya förslag på hur psykiska sjukdomar lindras, botas och förebyggs. Men finns psykiska diagnoser över huvud taget och hur kan vi veta om akupunktur fungerar bättre eller sämre än psykoterapi? En svårighet är att det inte finns någon annan grund för diagnos än de symtom patienten själv berättar om; inget blodprov att ta, ingen röntgenbild att granska. Samtidigt är just diagnoser helt centrala för att avgöra om behandlingen fungerar. Att människor kan simulera psykisk sjukdom är en sak. Ett värre problem är att psykiatriska diagnoser kan användas i andra syften än att hjälpa människor – med risk för förödande konsekvenser.

Mikael Landén, professor i psykiatri, Göteborgs universitet, forskare, Karolinska Institutet, överläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset, författare


17:00 – 18:00
Mingel 

#PSYKOTERAPIMASSAN