PROGRAM 2018

Program dag 1 – Måndag 24 september 2018

08:10
Morgonkaffe och tid att besöka utställarna


09:00
Välkomna till PsykoterapiMässan 2018!

Heike Erkers, förbundsordförande, Akademikerförbundet SSR

Sigmund Soback, PsykoterapiStiftelsen


09:15
Paneldiskussion: Socialstyrelsens nya riktlinjer vid depression och ångestsyndrom och vikten av det goda samtalet i mötet med människor med psykisk ohälsa

Moderator: Björn Salomonsson, Karolinska Institutet 

Olivia Wigzell, Socialstyrelsen

Anna Norlén, Ericastiftelsen

Inger Ekbom, Stockholms stadsmission

Ullakarin Nyberg, Svenska Psykiatriska Föreningen

 Jonas Ramnerö, Stockholms universitet

Gunnar Bohman, F.d. Stockholms universitet

Anders Klingström, Akademikerförbundet SSR

Lise-Lotte Risö Bergerlind, deltar för Socialstyrelsen tillsammans med Olivia Wigzell i egenskap av prioriteringsordförande i den projektgrupp som tog fram Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångest.


10:10

VALBART PASS 1 (välj ett pass)

1A – Makt och psykoterapi

Under föreläsningen beskrivs på vilket sätt makt kan förekomma och ger förslag på hur makt kan utjämnas. I ett modernt samhälle träffar vi på klienter från olika kulturer och med skilda bakgrunder. I behandling försöker vi nå fram till klienter i syfte att bistå, men gör vi alltid det? Terapeuters olika föreställningar och normer har visat sig bli till hinder i samtal när klienter bemöts utifrån sina bakgrunder och de kategorier de tillhör (t.ex. kultur, kön, klass, ålder och funktionshinder) snarare än utifrån sina behov. Dessutom påverkas terapisamtalet av strukturer i samhället. Frågor som ställs är t.ex. hur kan makt utjämnas? Har jag själv fördomar och normer som hindrar? Vad kan man göra istället? Inga ger konkreta förslag.

Inga Dennhag är filosofie doktor, psykolog och psykoterapeut. Hon arbetar kliniskt på BUP i Umeå och undervisar och forskar på BUP Klinisk vetenskap.

1B – Compassion focused therapy

Webinarium.

Paul Gilbert is Professor of Clinical Psychology at the University of Derby, UK. Today he investigates the effects of compassion focused therapy.

1C – Psykoterapeut – mångfald, utbildning och återväxt

  • Diskussion om utbildningen och professionens framtid
  • Panel med politiker och sakkunniga
  • Diskussion om mångfald, utbildning och återväxt.

Moderator: Anders Klingström, ordförande psykoterapeutföreningen

Anna Törnquist, rektor SAPU

Gunnar Bohman, med. drleg. psykolog, leg. psykoterapeut


10:50
Förmiddagskaffe och tid att besöka utställarna


11:20

VALBART PASS 2 (välj ett pass)

Lunchpaus för dig som valt första lunchpass dag 1. Lunch serveras i utställarsalen.

2A – Paneldiskussion: Äldre terapeuter möter yngre -balansen mellan att bevara och förändra -skillnader mellan förr och nu

Clarence Crafoord, specialist i allmän psykiatri sedan 1968 och medlem i Svenska Psykoanalytiska Föreningen. Idag jobbar han på Divan, tidskrift för psykoanalys och kultur.

Fanny Marell, Socionom, Leg. Psykoterapeut, handledare och lärare.

Charlotta Björklind, Leg psykolog, leg psykoterapeut, Psykoanalytiker och klinisk lärare vid Psykologiska Institutionen på Stockholms Universitet.

Björn Wrangsjö, docent, barn- och ungdomspsykiater och psykoanalytiker.

Åsa Nilsonne, läkare, psykiater och psykoterapeut.

2B – Mentaliseringskollaps hos tonåringen, hos familjen och hos terapeuten – hur kommer det sig och gör vi?

Mentaliseringsbaserat arbete lutar sig stadigt mot forskning kring anknytning, social kognition och neurobiologi. Hela det mentaliseringsbaserade spektrat lutar sig mot de absolut senast uppdaterade neurobiologiska rönen. De mentaliseringsbaserade terapierna tillhör de moderna psykodynamiska terapierna samtidigt som det mentaliseringsbaserade förhållningssättet är användbart oavsett terapeutisk bakgrund och inriktning. Denna föreläsning kommer fokusera på mentaliseringsbaserat arbete med tonåringar och familjer.

Maria Wiwe, leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare och utbildare inom mentaliserinsgbaserat arbete, medförfattare till boken ”Mentalisering och psykisk ohälsa hos ungdomar” samt författare till boken ”Mentaliseringsbaserat arbete med familjer” som kommer ut på marknaden inom kort. Maria är även kursledare för utbildningen i MBT-A (mentaliseringsbaserad terapi för självskadande tonåringar) på SAPU.

2C – Evidence for psychodynamic therapy

The evidence for psychodynamic therapy has been repeatedly discussed, especially by researchers of other approaches. Falk Leichsenring will give an update on the available evidence for psychodynamic therapy. The focus will be on randomized controlled trials on the the efficacy of psychodynamic therapy.

Prof. Dr. rer. nat. Falk Leichsenring, Psychologist, Psychoanalyst, Professor of Psychotherapy Research in the Department of Psychosomatics and Psychotherapy of the University of Giessen since 2007. Training analyst of the DGPT; Member of the German Scientific Advisory Council for Psychotherapy (wbpsychotherapie.de).

2D – ”Du berättar en historia, och jag lyssnar” – om mötet med den som inte orkar leva

Föreläsningen handlar om en personcentrerad samtalsmetod som fokuserar på gemensam förståelse av patientens suicidalitet, hur acceptans av uppgivenhet och hopplöshet kan frigöra kraft till förändring och värdet av att skapa balans mellan svårigheter och möjligheter under samtalet.  Ullakarin tar också upp egna reaktioner i mötet och vad man kan göra för att hitta balans i sitt eget liv.

Ullakarin Nyberg är överläkare och psykiater, suicidforskare, föreläsare och författare. Hon arbetar vid Norra Stockholms psykiatri och Karolinska Institutet och är ordförande i Svenska Psykiatriska Föreningen.


12:30

VALBART PASS 3 (välj ett pass)

Lunchpaus för dig som valt andra lunchpass dag 1. Lunch serveras i utställarsalen.

3A – Samtal som förändrar

  • Hur främjar vi som terapeuter ett samspel som trots den begränsade tid vi har på oss ändå kan bidra till förändring?
  • Hur bidrar vi till ömsesidighet och jämbördighet i terapisituationen?
  • Hur kan vi uppmärksamma våra klienter så att de istället för att vara sina problem blir människor som har svårigheter och bekymmer?

Allan Linnér berättar utifrån sitt arbete som Radiopsykologen i P1 och sina drygt 40 år som individ-, par- och familjeterapeut.

3B – Lek och psykisk hälsa – hänger det ihop?

Lek ses ofta som barnslig förströelse, ibland till och med som slöseri med tid. Synsättet saknar grund i aktuell forskning som visar att lek och lekfullhet är värdefulla aspekter av utveckling av socialt samspel, känslan av tillhörighet, självkänsla och koncentrationsförmåga. I tillstånd av lekfullhet sker integrering av nervsystemet på ett sätt som tycks ha grundläggande betydelse för utveckling av psykisk hälsa och välbefinnande. Lek kan användas som en väg till förändring och vara ett verktyg i kommunikation.

Anna Norlén är leg psykolog och leg psykoterapeut med mångårig erfarenhet av stöd och behandling av barn och unga som utsatts för våld i olika former. Nu är Anna verksamhetschef och rektor vid Ericastiftelsen i Stockholm. Tidigare var hon enhetschef för BUP Traumaenhet i Stockholm och verksamhetschef för Rädda Barnens Centrum för barn och ungdomar i utsatta livssituationer.

3C – Möblera om i terapirummet! Ge plats för fler – det kommer du inte att ångra!

Att arbeta med gruppsykoterapi är spännande, utmanande och utvecklande. Det är en effektiv terapiform för fler än du anar. I det gemensamma samtalet möter vi oss själva i ett socialt sammanhang. I relationerna som uppstår synliggörs resurser och problem. Genom reflektion och reparation sker bearbetning och förändring.

Christer Sandahl är leg psykolog, leg psykoterapeut och senior professor i samhälls- och beteendevetenskap vid Karolinska Institutet. Han har varit praktiskt verksam både som klinisk- och organisationspsykolog, och även bedrivit forskning om gruppsykoterapi, teamarbete och ledarskap.

3D – Att möta krigs- och flyktrelaterad ohälsa

Psykisk ohälsa relaterad till svåra krigs- och flykterfarenheter förknippas vanligtvis med PTSD, men handlar ofta också om pågående stress förknippad med den osäkra situation flyktingen befinner sig i här och nu, samt även andra diagnoser/problembilder. Hur kan psykoterapeuten förhålla sig till detta? Behöver våra metoder modifieras för att vara tillämpbara? Hur påverkas behandlaren känslomässigt? Hur fungerar det att ha psykoterapi med tolk, och mötas över olika kulturer?

Ulf Gustavsson, Leg psykolog och leg psykoterapeut, tidigare chef för Röda Korsets Behandlingscenter i Uppsala. Har i många år arbetat med ett särskilt migrations/flyktingfokus. Medförfattare till boken ”Krig tortyr och flykt – vad gör det med människan och hur kan vi hjälpa” (Natur & Kultur).


13:40

VALBART PASS 4 (välj ett pass)

Lunchpaus för dig som valt tredje lunchpass dag 1. Lunch serveras i utställarsalen.

4A – Religion och relation – om trygghet, tillit, tacksamhet och tro i terapirummet

Den stora frågan för många som söker sig till psykoterapi är inte längre skulden, utan skammen. Det själen har att brottas med är inte så mycket tvivlet, som misstron. Mellan religion utan andlighet och andlighet utan religion, söker allt fler en livsmening bortom psykologin. Hur svarar vi som psykoterapeuter på det?

Göran Larsson är präst, leg. psykoterapeut och S:t Lukasutbildad själavårdare, verksam vid Sankt Lukas Dalarna i Falun.

4B – Samtal på BVC: Att integrera somatiskt och psykologiskt stöd för familjer med spädbarn

Idag förstår vi alltmer att (1) tiden före, under och efter förlossningen kan vara en känslomässig påfrestning för föräldrarna, (2) spädbarn kan vara inblandade i sådana kriser och (3) deras utveckling kan påverkas negativt av dem. Den logiska slutsatsen är då att satsa på kvalitativ psykologisk hjälp till denna grupp. Föredraget handlar om Björns erfarenheter av kliniskt arbete och forskning inom sådan verksamhet.

Björn Salomonsson är läkare, psykoanalytiker och docent i barnpsykiatri vid Karolinska Institutet. Hans forskning och BVC-verksamhet fokuserar på stöd till familjer som råkat i kris under perinatal-perioden: postpartumdepression, spädbarns-stress och relationskriser.

 Katarina Kornaros, doktorand, Karolinska Institutet

4C – Närvaro och frånvaro i en digital tidsålder

Den digitala tidsålder vi lever i påverkar vårt vardagsliv i stor utsträckning, men medför också mer djupgående förändringar i våra levnadsvillkor. Utifrån ett psykodynamiskt perspektiv är balansen mellan närvaro-frånvaro, gratifikation-frustration, det som i huvudsak strukturerar psyket och vår psykiska utveckling. I en framtid där närvaro/frånvaro är partiella fenomen snarare än absoluta, finns det således skäl att studera huruvida detta också medför en förändring av människans psykiska utveckling. Föredraget kommer att diskutera dessa frågor ur ett teoretiskt och kliniskt perspektiv.

Charlotta Björklind, Leg psykolog, leg psykoterapeut, Psykoanalytiker – medlem i Svenska Psykoanalytiska Föreningen – och klinisk lärare vid Psykologiska Institutionen på Stockholms Universitet

4D – Den psykiska ohälsans språkliga landskap

Det pratas allt mer om den psykiska ohälsan – att vi människor mår dåligt. Men vad är det vi pratar om egentligen och spelar det roll hur vi pratar om det. Ord som diagnos, störning, psykisk sjukdom har blivit en del av det vardagliga samtalet. Men vad är det människor pratar om när de säger att de mår psykiskt dåligt? Den psykiska ohälsans språkliga landskap beskriver inte bara hur vi mår. Det innehåller även processer som även påverkar hur vi mår.  Föredraget blir en guidad rundtur i den psykiska ohälsans språkliga landskap.

Jonas Ramnerö är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och docent i klinisk psykologi vid Stockholms universitet. Han har tillsammans med Thomas Gustafsson och Tobias Lundgren skrivit boken Må dåligt – Om psykopatologi i vardagslivet (2017, Natur & Kultur).


14:40
Eftermiddagskaffe och tid att besöka utställarna


15:10

VALBART PASS 5 (välj ett pass)

5A – Webinarium: The New Era of Couple Therapy – Using the Power of Emotion and Attachment in Emotionally Focused Therapy

This presentation will outline the EFT model of intervention, particularly how the attachment frame and working with emotion regulation helps the therapist to create powerful new moments of connection that redefine a couples’ relationship. It will integrate theory, science, and proven intervention techniques into an overview of the model that epitomizes revolutionary new developments in the couple therapy field. Skill building will focus on outlining the couples cycle to build a secure base of de-escalation, working with emotion to access primary attachment fears and needs and shaping bonding enactments.

Dr. Sue Johnson is an author, clinical psychologist, researcher, professor, popular presenter and speaker and a leading innovator in the field of couple therapy and adult attachment. Sue is the primary developer of Emotionally Focused Couples and Family Therapy (EFT), which has demonstrated its effectiveness in over 30 years of peer-reviewed clinical research.

5B – Trauma och dissociation hos krigsutsatta barn – viktiga behandlingsperspektiv

Under denna föreläsning kommer vi fördjupa oss i uttryck för traumatisering och dissociation hos krigsutsatta barn. Vi fokuserar på krig- och flyktkontexten och vilken betydelse detta kan ha för planering av behandling. Vi går igenom viktiga behandlingsprinciper i mötet med krigstraumatiserade barn som lider av dissociativa upplevelser.

Sabina Gusic arbetar i Teamet för krigs- och tortyrskadade på BUP i Region Skåne.

5C – Uttryckande konst i psykoterapi – en integrativ, affektfokuserad metodik

Presentation av en forskningsstudie inom onkologisk rehabilitering.

Margareta Wärja, fil. dr., leg psykoterapeut, musikterapeut, uttryckande konstterapeut, lärare och handledare i psykoterapi.

5D – Psykiatern som blev rädd för psykofarmaka

Går vanliga psykiatriska symtom som lättare depressioner och ångest att jämföra med behandlingsbara kroppsliga sjukdomar, eller behöver vi förstå dem utifrån ett vidare perspektiv och även se till den drabbades livssituation? När är det rimligt att medicinera bort en besvärande känsla, och när kan det vara bättre att se den som ett meddelande om att något i livet behöver förändras? Hur kan vi förebygga psykiatrisk ohälsa, och befrämja glädje och hållbarhet i vårdarbetet?

Åsa Nilsonne är läkaren som tyckte att känslor och handlingar var mer intressanta än eksem och ryggont och som därför blev psykiater, som blev rädd för psykofarmaka som därför blev psykoterapeut. Nu aktuell med ”Processen”, en bok om professionell utveckling och professionellt ansvar.


16:20
Mittemellanperspektivet – en resa bland könsnormernas trånga och falska påståenden

Nadja Karlsson, transperson och föreläsare


17:05 – 18:00
Tid för nätverkande

#PSYKOTERAPIMASSAN