PROGRAM 2024 • DAG 1

#PSYKOTERAPIMASSAN

08:15 – Morgonkaffe och tid att besöka utställningen


08:55-09:55 VALBART PASS 1

1A: När samhället kommer in i psykoterapirummet ➜

• Hur normer kring sexualitet och kön påverkar oss i psykoterapeutiskt arbete
• HBTQ+ är en förkortning med bred innebörd
• Hur vi vänder normativa läror till medvetenhet och blir bättre på våra arbeten

Kalle Norwald, socionom, leg. psykoterapeut, auktoriserad sexolog, Norwald Sexologi & Psykoterapi

1B: När verkligheten flyttar in i terapirummet ➜

• Psykoterapi är verksamt för att behandla ångest, oro och nedstämdhet, men hur ska vi som terapeuter förhålla oss till ångest som är en reaktion på hot i samtiden, såsom dödsångest och klimatångest?
• En helhetssyn på det psykiska lidandet – fysiskt, psykiskt och existentiellt – ger terapeuten en möjlighet att sortera
• Kliniska exempel från psykoterapi och handledning

Anna Krantz, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, organisationskonsult, S:t Lukas i Stockholm
Camilla von Below, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, fil. dr i psykologi, lektor, S:t Lukas i Uppsala, Stockholms universitet
Harry Moilanen, präst, leg. psykoterapeut, certifierad EMDRterapeut, handledare och lärare i psykologisk behandling, S:t Lukas i Uppsala

1C: Imaginativ teknik-VPT/S-för en flerdimensionell reparativ insats för offer med upplevelse av sexuella övergrepp i barndomen ➜

• Imaginativ teknik= Inre scener i Visualiserande Psykoterapi/ Symboldrama (VPT/S) är viktiga verktyg för rescripting/ reparation av trauman
• Återupplevandet i inre scener med tillgång till stödjande personer möjliggör en läkande ”omskrivning” av traumatiska situationer. Dessutom möjlighet att nå bortom orden och få kontakt med känslorna
• Känslor associerade med övergreppen som skuld/skam/ vrede/utsatthet behöver adresseras liksom brist på stöd från omsorgspersoner. Självbilden behöver ändras i grunden och inre kritiska attacker elimineras

Marta Cullberg Weston, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, lärare och handledare i visualiserande psykoterapi. VPT/S. Författare

1D: Kritiska perspektiv på en ensidigt medicinsk psykiatri

• Hur gick det till när den medicinska diagnostiken blev så dominerande?
• Är en medicinsk modell bäst lämpad för att möta människor med psykiskt lidande?
• Vad finns det för plats för ett brett utbud av psykoterapi, nu och i framtiden?

Markus Dencker, leg. psykolog, skribent, familje- och miljöterapeut, Viksjö Gård behandlingshem

10:00-11:00 VALBART PASS 2

2A: Gruppens förändrande kraft – hur den kan hjälpa på individ och - dyadnivå ➜

• Vinjetter från gruppbehandling för spädbarn och föräldrar med allvarlig anknytningsproblematik
• Vinjetter från MBT, grupper och tidsbegränsade psykoterapier för vuxna

Lena Wennlund, socionom, leg. psykoterapeut, gruppanalytiker, lärare och handledare i psykoterapi
Maria Anter, socionom, leg. psykoterapeut med gruppinriktning, handledare och lärare i psykoterapi och numera Enhetschef för Psykoterapi/MBT-teamet på BCS
Anna Malmquist Saracino, socionom, leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi. Biträdande processägare för späda och småbarn inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm
Camilla Wachtmeister, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi, BUP Mellanvård Sydost, Region Stockholm

2B: Anpassningar av psykologisk behandling vid autism ➜

• Evidens vid psykologisk behandling vid autism
• Bemötande vid autism i psykoterapi
• Vilken typ av anpassningar behöver man genomföra vid klient med autism

Katarina A Sörngård, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i neuropsykologi Sörngårds Psykologbyrå AB

2C: Psykoterapi med minnes-återkonsolidering som princip. Exemplet hr-KBT (humörregleringsinriktad KBT) ➜

• Bearbetar onödig rädsla i en trygg ram som är vetenskapligt grundad
• Arbetar med fördjupad andning och kroppsspänningar (kroppspansar)
• Arbetar med att skapa förmåga till fria inre resor i medvetandet

Göran Högberg, leg. läkare, med.dr., specialist i barnpsykiatri och allmän psykiatri, leg. psykoterapeut, Privat praktik

2D: Barnen flyttar hemifrån: en utvecklingskris för föräldern ➜

• Empty Nest Syndrome är ingen diagnos, utan en reaktion i övergången till en ny livsfas
• Anknytningsmönster och självbild till hjälp och hinder: forskning och kliniska erfarenheter
• Utvecklingskriser, existentiella frågor och psykoterapeutisk teori: kliniska implikationer

Camilla von Below, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledarutbildad, fil. dr i psykologi, författare, lektor vid Stockholms universitet. Arbetar med terapi och handledning vid S:t Lukas i Uppsala


11:00-11:30 Förmiddagskaffe och tid att besöka utställarna


11:35-13:00 VALBART PASS 3

Lunchpaus för dig som valt första lunchpasset. Lunch serveras i utställarsalen.

3A: Lunchpaus för de som valt lunch ➜

3B: WORKSHOP: Hypnos för djupgående förändringsarbete och självkännedom i korta och långa terapier. Integrativt arbete med bla. Ego states och Trance-tillståndets möjligheter ➜

• Föredrag: beskrivning av top-down respektive bottom-up hypnos, tekniker för korta och långa terapier. Indikationer för respektive arbetssätt
• Demonstration. Symptomlindrande tekniker.; smärta, lindrig ångest eller oro, prestationsnoja, insomningsproblem
• Övningar i par eller triader

Susanna Carolusson, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, past vice pres. EgoState International. Privat verksam i Susanna Carolussons Firma, Hedersmedlem Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos
Markus Erosson, socionom, universitetsadjunkt i socialt arbete, socionomprogrammet, Akademin för Hälsa Vård och Välfärd, Mälardalens Universitet

Båda lärarna är leg. psykoterapeuter på psykodynamisk relationell grund, med handledar- och lärarkompetens

3C: Existentiell vägledning och terapi ➜

• Ett filosofiskt perspektiv på människans i-världen-varo
• Konsten i att leva väl – hur kan psykoterapi hjälpa?
• Livsvärldens existentiella dimensioner – komplement till anamnes

Elisabeth Serrander, leg. existentiell psykoterapeut, handledare, universitetsadjunkt, författare. Ordförande för SEPT Sällskapet för existentiell psykoterapi

3D: Nya terapier för att förebygga sexuella övergrepp på barn, en forskningsuppdatering ➜

• Vad är pedofili och vilka behandlingsbehov innebär det
• Priotab-studien: Testosteronsänkande läkemedel effektiv som snabb risksänkare och uppskattas bra av patienterna
• Prevent It-studierna: Anonym internetbaserad KBT på Darknet minskar användning av sexuellt övergreppsmaterial och ger ny kunskap om riskfaktorer
• Bridge-studien: Motiverande samtal för högriskindivider testas på många språk för att utveckla tillgängligheten till vård

Christoffer Rahm, leg. läkare, specialist i psykiatri, med dr, forskargruppsledare Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet, Region Stockholm
Allison McMahan, leg. psykolog, doktorand, Psykiatri Södra Stockholm, Region Stockholm, Karolinska Institutet
Maria Breide, leg. psykolog, doktorand, Psykiatri Södra Stockholm, Region Stockholm, Karolinska Institutet

13:05-14:25 VALBART PASS 4

Lunchpaus för dig som valt andra lunchpasset. Lunch serveras i utställarsalen.

4A: Den psykoterapeutiska processen gestaltad via dans, bild och musik ➜

• Symbolnivån
• Något nytt uppstår vid övergång från ett uttryck till ett annat
• Den kreativa processen i dans och bildskapande i det psykoterapeutiska rummet

Nita Gyllander, leg. psykoterapeut, dansterapeut, familjeterapeut och handledare. Medförfattare i forskningsrapporter baserade på dansterapi för unga med ADHD resp. depression, BUP Karlstad
Caroline Stenqvist, handledare, lärare i psykoterapi, Stockholms Konstnärliga Högskola, Stockholms universitet. Handledare samt undervisar i psykoterapi i privat regi; inom medveten andning, kreativa metoder; rörelse/dans, bild och musik

4B: Existentiella samtal i grupp ➜

• Vad säger aktuell forskning
• Pedagogiskt eller psykodynamiskt
• Vinjetter från unga vuxna-grupper

Christina Lloyd, leg. psykoterapeut, PhD, MA, spec. traumabehandling, existentiell hälsa, gruppanalytisk psykoterapi, handledare och lärare i psykoterapi

4C: Process-Baserad KBT i kontrast med kategoriska diagnossystem – Framsteg och utmaningar i modern psykoterapi ➜

• Grundprinciper i KBT och dess reflektion i praktiken – Terapeuter arbetar ofta intuitivt processbaserat vilket ofta skär sig med den kategoriska diagnosmodellen i t.ex. DSM
• EEMM och behovet av individualiserad behandling – Extended Evolutionary Meta-Model är ett sätt att anpassa behandlingen till varje individ

Dr. Andreas Larsson, universitetslektor i klinisk psykologi, Mittuniversitetet

4D: Lunchpaus för de som valt lunch ➜

14:30-15:30 VALBART PASS 5

5A: DEL 1: Har Sverige rätt vård vid psykiska svårigheter? ➜

• Den psykiska ohälsan i Sverige har fortsatt öka och kostar idag ca 230 miljarder/år – de mänskliga kostnaderna oräknade. En kraftigt ökad medicinförskrivning och satsning på korta självhjälpsinsatser har inte gett avsedd effekt
• Frågan är om detta är rätt vård, om det är det bästa och mest kostnadseffektiva sättet att hjälpa människor med psykiska svårigheter – eller om det finns andra och bättre alternativ?
• Erfarenheter från andra jämförbara länder (Finland, Norge, Tyskland, m.fl.) visar på en betydligt effektivare vård. Hög tillgänglighet och valmöjlighet mellan olika personcentrerade psykoterapier (psykodynamiska terapier, KBT, familjeterapier, m.fl.) visar en betydligt effektivare vård – med färre vårdskador, minskad andel sjukskrivna och betydligt lägre samhällskostnader
• Jämförelse mellan en medicinsk och en kontextuell modell för vård vid psykiska svårigheter diskuteras

Gunnar Bohman, med.dr., leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, Tidigare univ. lektor, Stockholms universitet

5B: DEL 1: Deep Brain Reorienting, DBR – den nya psykoterapimetoden som läker trauma, chock och anknytningsskador ➜

• DBR erbjuder en neuroaffektivt uppdaterad teori och en väl strukturerad psykoterapimetod som möjliggör för erfarna behandlare att hjälpa komplext traumatiserade och dissociativa patienter på ett genomgripande sätt
• Vad DBR tillför i traumaterapier och hur preaffektiv chock kan förstås ur ett neurofenomenologiskt perspektiv
• Konsekvenser för behandling av personer med PTSD, komplex PTSD och dissociativa störningar inklusive kliniska vinjetter

Anna Gerge, fil.dr., leg. psykoterapeut, DBR-terapeut, EMDR-handledare, lärare och handledare i psykoterapeutiskt arbete. Insidan Anna Gerge AB

5C: DEL 1: Schemafokuserad KBT för Primärvården ➜

• Transdiagnostisk ansats för kartläggning och analys av långdragen psykisk ohälsa
• Hur göra kloka avgränsningar och välja ett rimligt fokus i förändringsarbetet
• Hur hantera svårigheter i den terapeutiska alliansen

Poul Perris, leg. läkare, leg. psykoterapeut och handledare. Rektor, Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi

5D: Psykoterapins historia, den aktuella situationen och dess framtid ➜

• Psykoterapins startpunkt och organisering
• Psykoterapins höjdpunkt
• Psykoterapins utmaningar i dag och i framtiden

Per Magnus Johansson, psykoanalytiker och docent i idé- och lärdomshistoria, Göteborgs universitet


15:30-16:00 Eftermiddagskaffe och tid att besöka utställarna


16:00-16:30 VALBART PASS 6

6A: FORTSÄTTNING DEL 2: Har Sverige rätt vård vid psykiska svårigheter? ➜

Gunnar Bohman, Med.dr., leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, Tidigare univ. lektor, Stockholms universitet

6B: FORTSÄTTNING DEL 2: Deep Brain Reorienting, DBR - den nya psykoterapimetoden som läker trauma, chock och anknytningsskador ➜

• DBR erbjuder en neuroaffektivt uppdaterad teori och en väl strukturerad psykoterapimetod som möjliggör för erfarna behandlare att hjälpa komplext traumatiserade och dissociativa patienter på ett genomgripande sätt
• Vad DBR tillför i traumaterapier och hur preaffektiv chock kan förstås ur ett neurofenomenologiskt perspektiv
• Konsekvenser för behandling av personer med PTSD, komplex PTSD och dissociativa störningar inklusive kliniska vinjetter

Anna Gerge, fil.dr., leg. psykoterapeut, DBR-terapeut, EMDR-handledare, lärare och handledare i psykoterapeutiskt arbete. Insidan Anna Gerge AB

6C: FORTSÄTTNING DEL 2: Schemafokuserad KBT för Primärvården ➜

• Transdiagnostisk ansats för kartläggning och analys av långdragen psykisk ohälsa
• Att göra kloka avgränsningar och välja ett rimligt fokus i förändringsarbetet
• Att hantera svårigheter i den terapeutiska alliansen

Poul Perris, leg. läkare, leg. psykoterapeut och handledare. Rektor, Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi

6D: Klinisk mötesplats ➜


16:30 Mingel, dryck och tilltugg. Ta tillfället i akt att nätverka med psykoterapeuter från hela landet