PsykoterapiMässans ledning vill framföra ett stort tack till alla deltagare och besökare som bidrog till att göra årets mässa till en så stor och viktig mötesplats för psykoterapin i Sverige! På återseende...

Föreläsningsprogram

Föreläsningar och seminarier

 

Lördag 20 maj kl 9.00–10.15

301
Beroendecentrum, Stockholms läns landsting
Psykoterapeututbildningar inom beroendevården; flera syften och vidgat fokus
Beroendecentrum Stockholm (BCS) har god erfarenhet av psykoterapiutbildningars kvalitetshöjning av den behandling som bedrivs. Utbildningarna arrangeras som uppdragsutbildningar inom Karolinska Institutet. Antalet psykoterapeuter i organisationen har vuxit, vilket lett fram till olika psykoterapeutiska verksamheter inom BCS. Seminariet beskriver grundläggande psykoterapiutbildningar i systemisk familjeterapi, kognitiv beteendeterapi samt psykodynamisk psykoterapi.
Louise Lettholm, leg psykolog, chefspsykolog
Peter Comstedt, familjeterapeut
Lars Forsberg, leg psykolog, leg psykoterapeut

302
Ericastiftelsen
Så bygger dagens barn i psykologens sandlåda
Använder pojkarna kanoner och flickorna små dockmöbler? BarnPsykologGruppen har på uppdrag av Ericastiftelsen genomfört en normering av Ericametoden. Syftet var att få ett jämförelsematerial kring hur barn idag bygger i sandlådan och se hur metoden kan anpassas till dagens förhållanden. 80 barn, sex- och nioåringar, har byggt med materialet vid tre tillfällen vardera. Delar av resultatet presenteras.
Ulla Forsbeck Olsson, leg psykolog, projektledare
AnnSophie Darby, leg psykolog, projektledare

303
Eve Suurvee Råstrand - Firma Insikt
Warteggtestet – ett projektivt uttryckspsykologiskt test
OBS! Heldag från kl 9.00 - 16.45
Warteggtestet är ett spritt test i Sverige, Europa, Nord- och Sydamerika. Det är ett projektivt uttryckspsykologiskt papper- och pennatest. Testet kan användas kliniskt; diagnostiskt, i utvärdering, terapeutiskt och i korttidsterapier och i samband med forskning. Testet används också i rekryteringssammanhang. Testet är administrerbart för vuxna, barn och icke språkkunniga. Introduktionsdagen ger möjlighet till egen testning och till att förstå grundprinciperna för testningen. Utbildningar och senare handledning kommer att ges. Begränsat antal deltagare.
Eve Suurvee Råstrand, leg psykoterapeut, psykoanalytiker

304
Expressive Arts Stockholm AB och Psykoterapisällskapet i Stockholm AB
Konstnärliga språk i handledningsgruppen
De två instituten ger i samarbete en handledarutbildning med inriktning på grupp och konstnärligt skapande. De konstnärliga språken, musik, bild, dans, drama, lyrik/skrivande kan med fördel användas i olika former av handledning. Konsten möjliggör andra kommunikationsformer än det talade språket och ger dynamik och nyansrikedom åt handledningsarbetet. I den här presentationen fokuseras främst på grupperspektivet i handledningsrummet. Metodiken presenteras genom vinjetter och demonstrationer.
Margareta Wärja, leg psykoterapeut, uttryckande konstterapeut
Pia Litzell Berg, direktor, leg psykoterapeut

305
Inställt

306
Föreningen EMDR Sverige
Internationella rekommendationer för behandling av PTSD
Kunskapen om traumaupplevelsers påverkan på psyket har ökat påfallande under det sista årtiondet. Detsamma gäller forskningen om olika behandlingsmetoders effektivitet. Sverige har en relativt kort tradition av traumafokuserad psykoterapi. Seminariet har som syfte att dels presentera riskfaktorer för att utveckla PTSD, dels de riktlinjer för behandling som idag kommit fram, med en särskild tyngdpunkt på internationella rekommendationer.
Kerstin Bergh Johannesson, leg psykolog, psykoterapihandledare

307
Mansmottagningen mot våld i Uppsala - MVU
Psykoterapi med våldsbenägna män - verksamma mekanismer och resultat
Mansmottagningen mot våld i Uppsala (MVU) har tio år bakom sig som projekt och fyra år som mottagning för behandling av våldsbenägna män. Den könsmedvetna fokuseringen på bearbetning av mäns våld mot kvinnor och barn har väckt nationell uppmärksamhet. Med föreläsning, seminarium och miniseminarier presenterar Mansmottagningen olika delar av sin verksamhet.
Hans Åberg, leg psykolog, leg psykoterapeut, verksamhetsansvarig

308
Psykoterapisällskapet i Stockholm AB
Den gruppanalytiska gruppens potential
I tider av ekonomisk knapphet letar vi efter verktyg som kan ge beständiga resultat och vara kostnadseffektiva. Våra erfarenheter är att de gruppanalytiska verktygen är mycket kraftfulla och användbara på många olika områden i förhållande till många olika "målgrupper". Kursgruppen som nu genomgår examensutbildning i gruppanalytisk psykoterapi på Psykoterapisällskapet kommer att på olika sätt presentera dessa "verktyg".
Eva Rosenlund, leg psykoterapeut
Aktuell gruppanalytisk kursgrupp

309
Sektionen för psykoterapi, Karolinska Institutet
Hur förhåller sig den legitimerade psykoterapeuten till "sex" och hur gör studenten?
C-uppsats. Intervju- och enkätstudie om hur leg psykoterapeuter och motsvarande studenter förhåller sig till sexuella frågeställningar i bedömningssamtal och psykoterapiprocess. - om det spelar roll om sexuella frågeställningar kommit med i bedömningssamtalen för om de kommer med i psykoterapiprocessen - om samtalen begränsar sig till frågor om infantil sexualitet eller utvidgas till att också omfatta aktuell vuxensexualitet – utbildningsfrågor.
Ing-Britt Wängborg, leg barnmorska, aukt klin sexolog

310
Stockholms institut för psykodrama, sociometri och gruppsykoterapi
Psykodramaintroduktion - workshop
Du kan utforska din inre värld i den takt du själv vill. Genom att lyfta ut den och tillsammans med andra gestalta den i rummet får du ökat självförtroende att leva det liv du vill. I workshopen kan du pröva psykodrama som metod att upptäcka och möta dig själv i relation till andra. I rollbyten får du möjlighet att se dig själv genom andras ögon och erhålla nya perspektiv. Gruppen kan komma att bekräfta sidor av dig som skulle behöva lyftas fram och utvecklas. Välkommen!
Kate Bradshaw Tauvon, leg psykoterapeut, TEP

311
Svenska Föreningen för Kognitiv Psykoterapi och Forskning - SFKPF
Konvivialitet - ett redskap för förståelse och analys
Konvivialitet innebär respekt för den andres legitimitet. Utifrån en DVD med svenskt tal och engelsk text demonstreras och diskuteras begreppets användbarhet i två terapeutiska situationer: Samtal med ett ungt par, som har problem med aggressivitet och maktkamp, samt med en f.d. distriktsläkare som deprimerat sig efter pensioneringen.
Astrid Palm Beskow, rektor, fil dr, leg psykoterapeut

312
Svenska Föreningen för Symboldrama
Smärta vid samlag - Symboldrama som del i utredning och behandling
Smärta vid samlag är ett ökande problem hos unga kvinnor. Fysiologiska förändringar och psykologiska faktorer diskuteras. I föreläsningen presenteras fall där symboldrama-metoden används som förståelse och läkande kraft.
Ulla Silkens, gynekolog, symboldramaterapeut

313
Svenska Nätverket för Existentiell Terapi - SNET
Tre glömskor - från den existentiella terapins filosofiska rötter
Föreläsningen belyser ´varaglömskan´, som behandlats av existensfilosofer som Kierkkegaard, Nietzsche, Husserl, Heidegger och många andra. Även Levinas arbete med ´glömskan av den andre´ tas upp som alternativ till den rådande egologi, som dominerar psykoterapi. Avslutningsvis framhålls ´glömskan av sig själv´ som alternativ till det stränga självmedvetande, som kan anses vara ideal i många terapiformer. Föreläsningen vill ge en koppling av de tre glömskorna till vardaglig praxis inom den existentiella terapin.
Gunnar Nilsson, leg psykoterapeut, handledare

314
Svenska OCD-förbundet Ananke
En stark berättelse om tvångssyndrom/OCD
Kerstin Evesson är ordförande i OCD-föreningen Ananke i Ö Skåne/Blekinge. Kerstin berättar om sin kamp med tvångssyndromet och hur den har påverkat henne i arbetslivet. Kerstin har man och två små barn och berättar om hur hennes OCD har påverkat hela familjen. Föreläsningen handlar om med- och motgångar, men framför allt om mod, kärlek och envishet.
Kerstin Evesson, ordförande

315
Inställt

316
Svenska psykoanalytiska sällskapet - Spas
Avstånd och närhet - psykoanalytiska synpunkter på parrelationer
Bengt Warren talar om förutsättningar för långvariga kärleksrelationer med utgångspunkt i den tradition som grundlagts vid Tavistockinstitutet. Många par som söker psykoterapeutisk hjälp har problem med frågor som rör distans; ofta i form av ideologiska föreställningar om närhet och integritet - antingen för mycket eller för litet av det ena eller det andra. Detta gestaltas i gemensamma försvar som kan skydda mot ångest, men som också hindrar gemensam utveckling.
Bengt Warren, psykoanalytiker

317
Teamet för nyinsjuknade psykospatienter - NIP, Södertälje psykiatriska sektor
Öppen dialog och mindfulness-metoder vid behandling av nyinsjuknade psykospatienter
Vi behandlar nyinsjuknade psykospatienter med öppen dialog (tidig intervention, behovsanpassad behandling, psykoterapeutiskt förhållningssätt, polyfoni, minimum sluten vård och minimum medicinering) samt mindfulness-metoder (att lära sig använda sinnet på ett hälsosamt sätt, utveckla bättre kroppskänsla och ett starkare subjekt). I workshopen ingår teori, patientfall samt en liten mindfulness-övning.
Liisa Vuorinen, leg psykolog, leg psykoterapeut
Margareta Henriksson, skötare, BAM-utbild
Karin Lidbom-Eriksson, leg sjuksköterska, DBT-behandlare

318
Referenspunkt Ersta
Psykoterapeuter i katastrofarbete...
är ändrat till
Miniseminarium lördag kl 9.30–10.00

 

Lördag 20 maj kl 11.00–12.15

321
Inställt

322
Beteendeterapeutiska föreningen - BTF
Patientfokuserad utvärdering av reguljär psykiatrisk vård
Från många håll påtalas vikten av att utvärdera och förbättra kvaliteten på den psykiatriska vården. Ett pågående pilotprojekt vid psykiatridivisionen i Uppsala undersöker möjligheten att med datorbaserade självskattningsformulär samla information om patienten och ge kontinuerlig feedback till behandlaren. Långsiktiga mål är att säkerställa vårdens kvalitet och generera ny kunskap. Pilotprojektets syfte är att hitta styrkor och svagheter med arbetsmetoden och samla in patienters och personals synpunkter. Resultaten redovisas och diskuteras.
Viktor Kaldo, leg psykolog, doktorand

324
Föreningen EMDR Sverige
Forskning om EMDR; effekter och verkningsmekanismer
EMDR är numera etablerad behandlingsmetod inom psykotraumatologi, även om verkningsmekanismen är okänd. Metastudier och andra effektstudier genomgås kort. Därefter diskuteras verkningsmekanismer med en genomgång av publicerad och pågående forskning.
Hans Peter Söndergaard, leg psykoterapeut, med dr, chefsöverläkare

325
Institutet för Kroppsinriktad Psykoterapi - IfKP
Psykosomatikerns inre bilder och drömmar
Föreläsaren har under ett långt yrkesliv arbetat med och utbildat i kroppspsykoterapi samt är jungiansk analytiker. I kroppspsykoterapi enligt psykoanalytikern Wilhelm Reich antas psykiska försvarsmekanismer även kunna uttrycka sig kroppsligt i form av bl.a muskelspänningar och andra fysiska blockeringar. I arbetet med personer med psykosomatiska problem har jag funnit att en kombination av kroppspsykoterapeutisk teknik och drömarbete enligt jungiansk psykologi har varit bra.
Gunilla Blomqvist, leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare

326
Mansmottagningen mot våld i Uppsala MVU
Trygga och otrygga möten - säkerhetsaspekter och förhållningssätt i arbetet med våldsbenägna män
I Mansmottagningens gruppverksamhet har det alltid varit naturligt med en man och en kvinna som gruppledare. Å andra sidan är det just en kvinna som samtliga män har gjort illa. Hur kan säkerheten hanteras, och vilken dynamik blir aktuell i behandlingen, när könet fokuseras?
Ann-Sofie Hansson-Pourtaheri, leg psykolog, leg psykoterapeut

327
Psykiatrin Södra, SLSO
Integration av psykodynamiska och beteendeterapeutiska principer vid behandling av affektfobier
På denna föreläsning presenteras bakgrunden till begreppet "affektfobi" och hur detta begrepp öppnar upp för integration av psykodynamiska och beteendeterapeutiska teorier och metoder. Vidare presenteras Affektfobiterapin, som är en psykodynamisk korttidsterapi med beteendeterapeutiska inslag utvecklad av professor Leigh McCullough. Kliniska exempel kommer att användas.
Peter Lilliengren, leg psykolog
Patrik Lindert, leg psykolog, leg psykoterapeut

328
Inställt

329
Psykoterapiinstitutet - PI
Nybörjarskapets möjligheter - en PTP-psykolog berättar
Det här är en skildring av en psykodynamisk psykoterapi med en ung kvinna, med ett tydligt fokus på själva relationen. Det handlar om att vara ung PTP-psykolog i en terapi med en ung vuxen och att vända den begränsade erfarenheten till en tillgång. Den professionella hållningen är själva ramen för terapin, men det är det genuina mötet som för terapin framåt. Som avslutning ger min handledare Andreas Murray sina kommentarer kring terapin.
Petra Larsén, leg psykolog
Andreas Murray, leg psykolog, psykoanalytiker

Panel 330 öppen för alla mot uppvisande av tillträdeskort à 100 kr inkl moms.

330
PsykoterapiStiftelsen
Panel: Klinisk mötesplats
Ett möte mellan några kliniskt verksamma psykoterapeuter. Utifrån olika teoretiska perspektiv och infallsvinklar ger var och en av psykoterapeuterna sin syn på en patients problem. Vad förenar och hur skiljer sig psykoterapeuternas synsätt? Åhörarna inbjuds att tillsammans med panelen diskutera problemet.
Lars Bohman, beteendevetare, leg psykoterapeut, psykodynamisk individual/familjeterapi
Maria Farm, leg psykolog, kognitiv beteendeterapi
Solveig Strandberg-Eriksson, leg psykoterapeut, systemisk familjeterapi
Anita Eriksson, leg psykolog, leg psykoterapeut, familj- och nätverksterapi
Moderator: Margareta Mörner, leg sjukgymnast, leg psykoterapeut

331
Inställt 

332
Riksföreningen PsykoterapiCentrum - RPC
Efter floden - den existentiella psykoterapin vid livskriser
Den existentiella terapin fokuserar dilemman och svårigheter i livet. Klientens lidande och symtom ses som tecken på att en livssituation inte kunnat bemästrats med tillgängliga redskap, att man inte kunnat möta kränkningar, begränsningar, förluster och förändringar i livsvillkoren, och haft svårt att våga förändra sig och släppa taget om vanor, övertygelser och meningsbärande projekt och att kunna ta klivet till en ny plattform att växa från. Detta perspektiv, för att möta livskriser utvecklas i denna presentation.
Dan Stiwne, docent, leg psykoterapeut

333
Riksföreningen PsykoterapiCentrum - RPC
Hur blir vi författare?
Hur är det att skriva böcker utifrån sina erfarenheter som psykoterapeut? Hur är det att berätta inifrån terapirummet? Elisabeth Cleve och Lotta Landerholm samtalar om vägar mellan praktik och författarskap.
Elisabeth Cleve, leg psykolog, leg psykoterapeut, författare
Lotta Landerholm, leg psykolog, leg psykoterapeut, författare

334
Svenska Föreningen för Kognitiv Psykoterapi och Forskning - SFKPF
Tala om självmord! Nya perspektiv på suicidprevention
Suicid är ett av våra största folkhälsoproblem. Här diskuteras nya perspektiv inom suicidpreventionen: Suicidalitet som normalitet, som metaforiskt språk och som olyckshändelse och vilka terapeutiska konsekvenser detta får.
Jan Beskow, professor

335
Svenska psykoanalytiska sällskapet - Spas
Flykten från fruktbarheten - en tendens i vår tid?
Om narcissism i samhället. En diskussion av några av de narcissistiska försvarsstrategier som står till buds för människor i det moderna samhället.
Lena Teurnell, psykolog, psykoanalytiker

336
Inställt

337
Svenska psykoanalytiska sällskapet - Spas
Psykoanalysens sjukdomsuppfattning och människosyn
För oss psykoterapeuter och psykoanalytiker är patientens störning eller sjukdom ett problem, för patienten själv är det en form av omedveten lösning. Vi behandlare faller osvikligt in i olika slags yttre orsaksförklaringar till mänskliga upplevelser och handlingar. Den sedan länge inpräglade förklaringsmodellen laborerar med olika kombinationer av arv- och miljötänkande. Kärnan i psykoanalys bryter radikalt med denna människosyn. Jag vill i mitt föredrag framhålla den mänskliga subjektivitetens fria och överskridande kärna.
Åke Lantz, psykoanalytiker, leg psykolog

338
Inställt
 

Lördag 20 maj kl 13.30–14.45

341
Beteendeterapeutiska föreningen - BTF
Att gå från tanke till handling: att effektivisera behandlingen av social ångeststörning/fobi
Preliminära resultat från ett pågående forskningsprojekt rörande en korttidsbehandling av social ångeststörning med kognitiv beteendeterapi. Presentation av behandlingsmodellen, effekterna av olika behandlingsformat (individuell jmfr en kombination av individuell/grupp), betydelsefulla faktorer för behandlingsutfall. Implikationer för klinisk verksamhet: hur kan den applicerade behandlingsproceduren föras ut i den kliniska verksamheten?
Hi-Young Kim, leg psykolog

342
Bokförlaget Natur och Kultur
Det kognitiva samtalet i vården och kognitiv psykoterapi i primärvården
Giacomo d'Elia berättar om hur ett kognitivt förhållningssätt kan tillämpas i bemötande av patienten, ge ökad kunskap om patientens tankar/föreställningar om sina symtom och förbättra förutsättningar för ett konstruktivt samarbete. Han visar också hur principerna för kognitiv psykoterapi kan tillämpas vid olika sjukdomstillstånd som man möter inom primärvården, som depression, somatiseringstillstånd, långvarig smärta, social fobi och dåligt självförtroende.
Giacomo D'Elia, läkare, leg psykoterapeut, professor em

343
Bokförlaget Natur och Kultur
När Orfeus vände sig om. Presentation av en bok om depression som förlorad självaktning
I det ödesdigra ögonblicket då Orfeus vände sig om och såg på Eurydike, övergick hans sorg efter henne i en djup och klassisk depression där en låsning av skam, skuld och otämjd aggressivitet ledde fram till hans egen död. Boken är en exposé över depressioners psykodynamik där samspelet mellan yttre och inre förutsättningar belyses. I diskussionen kommer särskilt frågan om skammens betydelse för depressiva tillstånd tas upp.
Johan Beck-Friis, psykiater, psykoanalytiker

344
Bokförlaget Natur och Kultur
Till spelfriheten! - Kognitiv beteendeterapi vid spelberoende
I takt med allt fler utländska och svenska spelsajter på internet ökar spelandet dramatiskt i Sverige. Problemspelandet kan i dag betraktas som ett folkhälsoproblem. Liria Ortiz berättar om manualen Till spelfriheten! och hur man utifrån kognitiv beteendeterapi behandlar spelberoende, individuellt eller i grupp.
Liria Ortiz, leg psykolog

345
Centrum för hypnospsykoterapi - CHP
Hur fungerar hypnos som terapimetod?
Vi beskriver vad avslappning och hypnos är och hur det fungerar. Hypnos kan användas för en rad olika symtom och svårigheter. Hypnos som terapimetod hjälper människor att få kontakt med sina kreativa resurser via de sex sinnena och öva upp förmågan till utveckling och självläkning. Terapeuten fungerar som följeslagare och livlina, då patienten gör sitt inre arbete tyst eller i dialog med terapeuten. En trygg relation mellan terapeut och patient hjälper patienten "att gå in i den mörka skogen" där svåra minnen finns.
Gunilla Lundmark, leg psykoterapeut, cert hypnotherapist
Inger Lundmark, dramapedagog, hypnosterapeut

347
Expressive Arts Stockholm AB
Uttryckande konstterapi - att skapa sammanhang
I uttryckande konstterapi har man ett holistiskt perspektiv där kropp, känsla, tanke, handling ingår. I ett terapeutiskt helhetstänkande ingår att lyssna till alla sinnen, använda så många "språk" som möjligt i det terapeutiska arbetet. Alla sinnens uttryckssätt/språk ges utrymme d v s bild, musik,dans och rörelse, drama och lyrik tillsammans med samtal. Den teoretiska grunden är psykodynamisk, med referenser även till analytisk psykologi och fenomenologi. Lärare och elever i utbildningen berättar och inbjuder dig att pröva.
Margareta Wärja, utbildningsledare
Ulla Andersson, leg psykolog, leg psykoterapeut, uttryckande konstterapeut
Erika Sinander, leg arbetsterapeut, uttryckande konstterapeut
Marie Sodell, leg sjuksköterska, uttryckande konstterapeut

348
Psykoterapienheten City, Sollentuna och Södra, Stockholms läns landsting
Bemötande av unga vuxna som söker hjälp i psykiatrin
Unga Vuxna (18-25 år) befinner sig i en dynamisk period. Ett sätt att förstå de frågeställningar som de brottas med, är att betrakta dem som livs- och/eller existentiella problem samt att utgå ifrån psykoanalytisk utvecklingspsykologi. Vi vill betona vikten av att lyssna till den unges egen berättelse. Processen stoppas upp om de bemöts av ett sjukdomstänkande i första hand. Vi kommer att tala om bemötandet dels i större sammanhang och dels under den unges väg i psykiatrin.
Gisela Blomquist, leg psykoterapeut
Malou Warren, leg psykoterapeut

349
Psykoterapiinstitutet - PI
Förändringens pris III
Seminariet är den tredje och fristående delen i en seminarieserie som behandlar svåra skeden i psykoterapi med patienter med djupgående svårigheter. I detta seminarium fokuseras på terapeuten i terapisituationen. Psykoterapeutisk teknik i djupgående psykoterapi diskuteras. Den kliniska innebörden av begrepp som reverie, hållande, härbärgerande, motöverföring diskuteras och belyses med hjälp av kliniska vinjetter.
Bengt Sandström, leg psykolog, leg psykoterapeut

350
Psykoterapiinstitutet - PI och Svenska Psykoanalytiska Föreningen - Spaf
Vad är psykoanalys?
Samtal mellan två analytiker om psykoanalys som behandlingsmetod, som en teori om det psykiska livet, och som en forskningsprocess. Som teori, genom undersökandet av det omedvetna, skapar psykoanalysen förståelse för den inre psykiska världen. Som en behandlingsmetod, vänder den sig framförallt till personer som plågas av inre konflikter.
Eli Högberg, överläkare, psykoanalytiker
Per Stenfelt, psykoanalytiker

Föreläsning 351 öppen för alla mot uppvisande av tillträdeskort à 100 kr inkl moms.

351
Riksföreningen PsykoterapiCentrum - RPC
En kunglig ärtsoppa – om Erik XIVs galenskap
Sexualitet, irrationalitet och vanföreställningar. Erik XIV. Alltid aktuell. Ständigt pågår en diskussion om hans galenskap. Alla känner till myten om den ondsinte Jöran Persson. Liten Karin, fager och vän, samt den instabile och tyngde kung Erik. Han var Gustav Vasas äldsta son och arvfurste. Han blev avsatt av sin bror Johan III. Efter flera dödsdomar dog han på Örbyhus den 26 februari 1577. Arsenikförgiftad. I fokus för seminariet står Erik XIV och frågor om synen på hans galenskap. Ingvar Sjöblom är historiker och forskare på Försvarshögskolan. Erik Trygg är leg. psykoterapeut.
Erik Trygg, leg psykoterapeut
Ingvar Sjöblom, historiker

352
Riksföreningen PsykoterapiCentrum - RPC
Hiphop eller vals?
Om tonårsutveckling och konsekvenserna för tonårsterapeutens arbete. Vad hjälper oss att mötas i en gemensam dans när så mycket riskerar att skilja oss åt - generationsskillnader,kulturskillnader och dessutom skillnader i utvecklingsskeden mellan yngre och äldre tonåringar?
Lena Roos, leg psykolog, leg psykoterapeut

353
Inställt

354
Svenska Föreningen för Kognitiv Psykoterapi och Forskning - SFKPF
Utvärdering av korttids psykoterapier vid miljörelaterade besvär
Fungerar psykoterapi för den som har miljörelaterade hälsoproblem? En uppföljning av korttidsterapi vid Arbets- och miljömedicin visar positiva resultat. De flesta av 26 patienter upplevde att besvären minskat och att effekten fortsatt efter behandlingens slut.
Pirjo Savlin, leg psykolog, leg psykoterapeut

355
Svenska föreningen för psykodynamisk kroppsterapi - PDK
Terapeuters kroppsliga erfarande. Kroppens roll vid ”mindfullness” och vid implicita processer
Intresset inom psykoterapiforskningen riktas nu mer mot samspelet, vad som sker i mötet mellan patient och terapeut. Uppmärksamheten riktas mer till tonfall, känslor, känslan i rummet, kroppsliga aspekter, hos patient och terapeut. Det handlar om här och nu ”mindfullness” (medveten närvaro) om att få tillstånd möten. Här presenteras en uppsats som främst berör hur vi som terapeuter kan använda oss av vårt kroppsliga erfarande i mötet med den andre. Hur tränar vi vår känslighet, vår förmåga till intoning, att vara mer medvetet närvarande. Vilken roll spelar kroppen?
Annelie Nilsson, leg sjukgymnast

356
Svenska Föreningen för Symboldrama
Kroppen bär din historia - kroppspsykoterapi med inslag av symboldrama
Sture Nyman inleder med en guidad visualisering/symboldrama och belyser vad som kan åstadkommas med kroppspsykoterapi/symboldrama. T ex. kan symtom, adaptiv förmåga, självinsikt och grundproblematik påverkas i gynnsam riktning och leda till "empowerment".
Sture Nyman, leg psykolog, leg psykoterapeut

357
Svenska psykoanalytiska sällskapet - Spas
Tankar utifrån neuropsykoanalys
Utifrån neuropsykoanalytisk synpunkt beskrivs bl a hur emotioner och anknytning påverkar kognitionen och vilken inverkan det får för kliniskt arbete. Troligen inga kliniska exempel. Enbart för leg psykoterapeuter.
Lennart Ramberg, psykoanalytiker
 

Lördag 20 maj kl 15.30–16.45

361
Beteendeterapeutiska föreningen - BTF
Rädslorna ligger på soptippen nu
Kognitiv beteendeterapi för barn med specifik och social fobi.
Föreläsarna är verksamma på Enheten för ångestforskning. Där har man nyligen avslutat två forskningsprojekt som studerar kognitiv beteendeterapeutisk behandling för barn med specifik fobi och med social ångest. Här beskrivs hur problemen tar sig uttryck hos barn och ungdomar, hur behandlingen har gått till och vilka resultat man uppnått. Differentialdiagnostiska frågeställningar och samstämmighet mellan barnets och förälderns berättelse berörs.
Rio Cederlund, leg psykolog, doktorand
Lotta Sjöström, leg psykolog, doktorand

362
Bodynamic Sverige
Bodynamic Sverige "Musklernas Intelligens"
Föreläsning Introduktion till ett resursorienterat kroppspsykoterapisystem. Vilken social och känslomässig potential anknyter musklerna till och hur hänger muskler och psykologiskt försvar samman? Bodynamic – systemet har arbetat med dessa frågor i 30 år. Att arbeta konkret med att märka och känna musklerna kan användas som en resursuppbyggande terapeutisk metod – både i relation till försvarsmönster präglat av uppgivenhet – och kontroll (hypo- och hyperrespons).
Merete Holm - Brantbjerg, psykoterapeut

Föreläsning 363 öppen för alla mot uppvisande av tillträdeskort à 100 kr inkl moms.

363
Bokförlaget Natur och Kultur
Självbild – självfällor - självreparation
Bortom alla diagnoser och symptom finns problemen med självkänslan och självbilderna som en central orsak till varför en person söker sig till terapi. Marta Cullberg Weston beskriver hur våra självbilder byggs in och sedan styr vårt liv och bidrar till självfällor. Med fallbeskrivningar visar hon hur man med en teknik med inre bilder kan få kontakt med det inre barnet och reparera de självbilder som satt krokben för personen i livet. Författare till boken Ditt inre Centrum.
Marta Cullberg Weston, leg psykolog, leg psykoterapeut

364
Centrum för hypnospsykoterapi - CHP
Hästen som co-terapeut vid hypnosterapi med sexuellt utsatta flickor
Marsta gård är ett behandlingshem med hästverksamhet i kombination med individualterapi för svårt traumatiserade flickor. Under de tre senaste åren har hypnosterapeutiskt arbete haft sin givna plats i behandlingen. Försöken att hjälpa flickorna att finna en "inre trygg plats" där man är skyddad, ledde till utveckling av en ny väg eftersom den trygga platsen ej var fredad. I kombination med rid- terapi där flickorna får kroppskännedom och herravälde, utarbetades en hypnosteknik där en trygg plats så småningom kunde ta form. Offerrollen fick ge vika för krigaren.
Åsa Toyra, leg psykolog, cert hypnospsykoterapeut
Uno Janhagen, leg psykolog, leg psykoterapeut

365
Ericastitelsen
Barn med problem – symtom, diagnos och psykoterapi
Olika perspektiv på psykopatologi hos barn. Diagnosens betydelse för barnet och familjen. Vad menas med helhetssyn? Både känslomässig och kognitiv utveckling måste beaktas inför val av behandling. Tankar om bedömning för barnpsykoterapi.
Sari Granström, överläkare, leg psykoterapeut

367
Förbundet S:t Lukas
Psykoterapi och porträttmåleri
Ingen kan se sig själv, sitt eget ansikte eller sin personlighet utan spegel. En analys av överföringsprocessen mellan de mänskliga speglarna i form av psykoterapeuten och porträttmålaren och den avbildade, utifrån dynamiken mellan självbild och avbild och dess paradox, fann jag den eller skapade jag den?
Mats Lejmyr, leg psykoterapeut
Birgitta Jonasson, konstnär

368
Göteborgs Psykoterapi Institut - GPI
Att bära sig och bära sig åt
En förståelse av drogmissbruk och agerande i mellanmänskliga relationer.
Anders Kjällström, leg psykoterapeut
Claes Olsson, leg psykoterapeut
Ann-Mari Seldén, leg psykolog, leg psykoterapeut

369
Mareld Bokförlag
Patientens separation från terapeuten - 25 patienters erfarenheter
Föredraget bygger på ett forskningsprojekt, som redovisas i boken Den blomstertid nu kommer. Ämnet "separation efter avslutad psykoterapi" är ett "tyst forskningsfält" inom såväl svensk som internationell forskning. Boken lyfter fram ny tidigare outforskad kunskap. Både kort- och långtidsterapipatienter deltar i studien och visar terapiseparationen utifrån ett patientperspektiv. Separationsprocessen har klara samband med hur kontakten mellan patient och terapeut varit och om patienten upplevt sig ha fått hjälp.
Maj-Britt Larsson Holmkvist, leg psykolog, leg psykoterapeut

370
Stockholms institut för psykodrama, sociometri och gruppsykoterapi
Introduktion i psykodrama
Psykodrama används inom såväl terapi, pedagogik, organisationsutveckling som inom olika former av yrkeshandledning. Via psykodrama kan man hitta dolda sidor och resurser hos sig själv, pröva och utveckla dem, samt hitta strategier för att lösa svåra livssituationer. På detta seminarium som har formen av en workshop får du en liten inblick i det psykodramatiska arbetssättet samt erfara några grundläggande psykodramatiska tekniker.
Eva Roussakoff, beteendevetare, psykodramaregissör

372
Svenska Föreningen för Gruppsykoterapi och Grupputveckling
Gruppdynamik, magi och/eller vetenskap?
Frågor kommer att belysas genom exempel från bl a följande områden: Gruppsykoterapi, Grupp/Organisationsutveckling och Utbildning.
Kirsten Artin Kronkvist, leg psykoterapeut, handledare

373
Svenska Föreningen för Kognitiv Psykoterapi och Forskning - SFKPF
Svängningar - bipolär sjukdom ur biologiskt och kognitivt perspektiv
Bipolär sjukdom hör till de svåraste bland psykiska sjukdomar. Patienterna svänger mellan mani och depression. Undervisningsfilm, som beskriver tre patienters sjukdomshistoria, och som belyser både etiologi och behandling ur ett kognitivt perspektiv. Avsnitt ur filmen visas och diskuteras.
Margareta Andersson, leg psykoterapeut

374
Svenska Föreningen för Kroppsorienterad Psykoterapi
Hur förändras människor av kroppsorienterad psykoterapi och vilka förutsättningar leder till förändring?
Föreläsaren presenterar sin studie som belyser förändringsprocessen i behandlingsmetoden kroppsorienterad psykoterapi. Studien grundar sig på terapideltagarnas egna erfarenheter. Materialet har bearbetats och analyserats med en kvalitativ metod inspirerad av Grundad teori. De intervjuade klienterna upplevde vissa aspekter i terapin som särskilt hjälpande för att åstadkomma förändringar. Dessa aspekter kommer att belysas under föreläsningen liksom upplevda svårigheter och utmaningar.
Joanna Herdevall Sivan, socionom

375
Svenska Nätverket för Existentiell Terapi - SNET
Konsten att älska - Att leva i Kärlek och Fruktan. En existentiell terapeuts möten med varats underbara svårigheter (även miniseminarie fredag kl 11.30)
Kärlek-Amor innebär att du går Tilliten till mötes. Död-Morte innebär att Tilliten går dig till mötes. Tillit-Kärlek-Död är avgöranden livet erbjuder människan. Hur möter hon dem? Vari består valet? Amor betyder ursprungligen att vara, hemma; Morte död, människa. Hur kan ett terapeutiskt möte bidra till att en människa förverkligar kärlekens möjligheter? Är fruktan kärlekens motpol? Hur lever människan i den paradoxen? Existentiell terapi har en passionerad relation till tillvarons paradoxer. Hur främjar det konsten att älska?
Lance Cederström, leg psykoterapeut

376
Svenska OCD-förbundet Ananke
Inte "ensammast i världen" om det goda med OCD-stödgrupp
Connie Silow Thell är ledare för stödgrupper för personer med tvångssyndrom/OCD och deras anhöriga. Connie har själv ett barn med OCD. Hon rekommenderar varmt alla som tvekar att delta i en stödgrupp för att det är viktigt och givande att träffa andra människor i samma situation. Det är ett intressant studiematerial Connie berättar om och hon beskriver sin egen erfarenhet så här: min "klump i magen" har försvunnit och ersatts med styrka att kämpa vidare.
Connie Silow Thell, stödgruppsledare och anhörig

377
Inställt

378
Barn- och ungdomsmottagningen BUM, Norrbottens läns landsting
”Neuropsykiatrisk utredning och behandling med systemteori som grund”
Barn- och ungdomsmottagningen i Kalix består av barnmedicin, barnpsykiatri och barnhabilitering. Detta möjliggör ett tvärvetenskapligt arbete över teamgränser med familjen i fokus. Vi vill beskriva hur vi utifrån ett mål kunnat enas om en gemensam tankegång inom olika subspecialiteter och tillsammans genomfört utredning och behandling.
Katriina Jordan, leg psykoterapeut/handledare
Viktoria Bucht, arbetsterapeut

379
Inställt

           

Utskriftsversion denna sida

Sidansvarig:
Webbmaster »»

Uppdaterad 2006-06-15
www.psykoterapimässan.se