PsykoterapiMässans ledning vill framföra ett stort tack till alla deltagare och besökare som bidrog till att göra årets mässa till en så stor och viktig mötesplats för psykoterapin i Sverige! På återseende...

Föreläsningsprogram

Föreläsningar och seminarier

 

Torsdag 18 maj kl 11.00–12.15

101
Barn- och ungdomspsykiatrin, Stockholms läns landsting - BUP
Kroppsorienterad psykoterapi, förändringsprocesser i ett intersubjektivt perspektiv
Kroppsorienterad psykoterapi är en metod där den verbala metodiken kompletteras med kroppsorienterade tekniker bland annat fokuserade på andning, kroppsspänning, kroppshållning och affektmotoriska uttryck. Metoden presenteras översiktligt och diskuteras bland annat i relation till Daniel Sterns syn på intersubjektivitet och fokus på skeenden i nuet, inom ramen för ögonblickets psykologi.
Björn Wrangsjö, docent

102
Beteendeterapeutiska föreningen - BTF
Hur kan grundforskning hjälpa oss att förbättra psykologisk behandling?
Inom KBT bedrivs en stor mängd behandlingsstudier där utfallet är mycket positivt för symptomminskning och ökad livskvalitet. Ofta nämns inte att KBT skiljer sig åt beroende på problemens karaktär och att forskare ägnat stora resurser åt att undersöka mekanismer bakom psykopatologi. Exempel på forskning är relational frame theory i samband med ACT, säkerhetsbeteenden i samband med KBT för ångeststörningar och självbiografiskt minne i samband med KBT för depression. Transdiagnostiska modeller har föreslagits för att öka förståelsen för psykologisk problematik och behandling.
Gerhard Andersson, professor, leg psykoterapeut, psykolog

103
Bokförlaget Natur och Kultur
Ett oskrivet blad
Teorin om att den nyfödda människan är ett oskrivet blad har styrt vårt sätt att tänka kring uppfostran och undervisning, trots att vetenskapen visat att synsättet inte är korrekt. Professor Martin Ingvar presenterar här Steven Pinkers bok, Ett oskrivet blad, där författaren gör upp med denna och andra dogmer om människans natur, och visar hur de påverkar oss i vårt dagliga liv samt försvarar tanken att en biologisk förståelse av våra förutsättningar går utmärkt att förena med humanistiska värden.
Martin Ingvar, professor i neurofysiologi

104
Förbundet S:t Lukas
EMDR (eye movement desensitization and reprocessing)
EMDR är en väldokumenterad psykoterapeutisk metod, speciellt för bearbetning av traumatiska minnen. Grundtankarna, grundtekniken och några användningsområden presenteras.
Raili Hultstrand, leg psykoterapeut, EMDR handledare

105
Primärvården Göteborg
"Kropp och själ under samma tak" samarbete läkare och psykolog på vårdcentraler i Göteborg
Undersökningar visar att minst var tredje patient inom primärvården har psykiska besvär. Sedan 1991 satsar Primärvården Göteborg på samarbete mellan läkare och psykolog. Patienterna fångas upp tidigt och det räcker oftast med en kort behandling. Kostnaden motsvarar två veckors sjukskrivning. Patienterna är nöjda med att behandlas på vårdcentralen. De psykiska besvären, såväl som sjukskrivning och medicinering minskar dramatiskt och läkartider frigörs för somatiskt sjuka patienter.
Lena Weirén, leg psykolog
Marie Selander, leg psykolog, leg psykoterapeut
Lena Dannefjord, leg psykolog

106
Psykoterapiinstitutet - PI
"Visst gör det ont..." Patienters upplevelse av att sluta i psykodynamisk psykoterapi
Inför avslutningen i psykoterapi aktualiseras viktiga upplevelser av tiden, av beroende, självständighet och separation. I litteraturen anses ibland avslutningsfasen vara den viktigaste i psykoterapi och fokus ligger där ofta på sorgen och smärtan. Behöver den upplevas så? Vi har intervjuat sju patienter ett halvår efter avslutad psykoterapi för att höra om deras upplevelser och tankar om den avslutande perioden och tiden därefter. Vi har vid bearbetningen av intervjuerna fokuserat på vad som upplevts som underlättande respektive hindrande faktorer för att sluta.
Karin Fyrö, leg psykoterapeut
Cecilia Andrae, leg psykoterapeut
Mats Hamreby, leg psykoterapeut
Sonja Härdelin, leg psykoterapeut
Bengt Sandström, leg psykoterapeut

107
Psykoterapisällskapet i Stockholm AB
Tre teoretiska perspektiv på en klinisk vinjett
Vi kommer att presentera en klinisk vinjett som vi betraktar från tre olika teoretiska perspektiv: ett gruppanalytiskt, ett familjeterapeutiskt och ett individuellt psykodynamiskt perspektiv. Utifrån dessa perspektiv fortsätter vi att reflektera över olika sorts bemötande och tänkbara behandlingsalternativ tillsammans med seminariedeltagarna.
Barbro Åkerstedt-Nelehag, leg psykoterapeut
Gunnar Forsberg, leg psykoterapeut
Pia Litzell Berg, direktor, leg psykoterapeut

108
Sektionen för psykoterapi, Karolinska Institutet
Hur lär man sig psykoterapibedömning? Så här gör vi på Karolinska Institutets psykoterapeututbildning
Teamarbete är ett viktigt inslag i psykoterapeututbildningen vid Karolinska institutet. Teamen består av fyra studenter och en lärare/psykoterapeut. Arbetet utgår från skriftliga referat av de bedömningssamtal studenterna haft med patienter som sökt psykoterapi. Seminariet har formen av en teamsammankomst. Studenter kommer att presentera samtal med terapisökande patienter, en diskussion i teamet av varje samtal följer. Därefter inbjuds auditoriet att delta i en diskussion kring psykoterapeutiska bedömningar och värdet av detta moment i psykoterapeututbildningen. Begränsat deltagarantal.
Gerd Sundblad, studierektor
Ulla Floberg, kursansvarig
Carin Gunnarsson, student
Slavica Novak, student
Eddie Sandström , student
Marie-Louise Wikner, student

109
Solå ungdomscenter AB
Tonårsflickor i kris - vad är det som händer?
Solå ungdomscenter arbetar sedan 15 år tillbaka med flickor och deras familjer utifrån en psykodynamik grundsyn med inriktning på kvinnopsykologi. Flickor som som hotar andra flickor, flickor som isolerar sig hemma och flickor som inte kan vara ifrån sina mammor trots upprepade bråk dem emellan. Detta är exempel på några konflikter hos tonårsflickor. Föreläsningen sätter dessa konflikter och kriser i relation till tonårsflickans identitetsutveckling. Den tar också upp några behandlingsmetoder från Solå.
Åsa Rosén, socionom, leg psykoterapeut
Solveig Seuffert, fil kand i psykologi, leg psykoterapeut
 

Torsdag 18 maj kl 11.00–12.15

110
Stockholms institut för psykodrama, sociometri och gruppsykoterapi
JL Moreno och Daniel Stern - Ett genuint möte mellan två portalfigurer för den interpersonella psykologin. Workshop
JL Moreno formade fr o m 20-talet en interpersonell psykologi utifrån sociometrisk forskning och psykodrama. Hans väsentliga begrepp återfinns i ny dräkt i Daniel Stern´s nu baserade på modern forskning. Stern´s bok ger stöd åt terapi med fokus på nuet och det intersubjektiva. Psykodrama är av hävd ögonblickets terapi och en kungsväg till det genuina mötet. Jämförelsen av Stern´s och Morenos tankegångar har gett mig nya ögon för vad som sker i min egen verksamhet, inte minst beträffande det implicita.
Lars Tauvon, leg läkare, leg psykoterapeut, psykiater

111
Svenska Föreningen för Familjeterapi - sfft
Marte meo-arbete i nyblivna adoptivfamiljer - erfarenheter från en pilotstudie med sju familjer
Marte meo-arbete presenteras här som ett alternativ till stöd för nyblivna adoptivföräldrar. Inblickar i arbetet ges även med hjälp av videovinjetter. Marte meo-arbetet syftar till att främja föräldrarnas utvecklingsstödjande förhållningssätt gentemot sitt barn. Det centrala arbetsredskapet i Marte meo är videoupptagningar som analyseras och på ett tydligt och lättillgängligt sätt återges för barnets omsorgspersoner. Videon är ett hjälpmedel att fokusera på den egna rollen i samspelet med barnet.
Gunnel Osterman, barnmorska och Marte meo-terapeut

112
Svenska Föreningen för Kognitiv Psykoterapi och Forskning - SFKPF
Hur går det till? Arbetsmetodik i kognitiv psykoterapi
Undervisningsfilm, som beskriver arbetsmomentet i kognitiv psykoterapi, vilket illustreras genom avsnitt ur två terapier med unga kvinnor med social fobi respektive panikångestsyndrom. Utvalda delar visas och diskuteras.
Margareta Andersson, leg psykoterapeut

113
Svenska Föreningen för Kognitiv Psykoterapi och Forskning - SFKPF
Kognitiv samtalsgrupp - en generaliserbar modell för rehabilitering
Det här manualbaserade kognitiva grupprogrammet har utvecklats i anslutning till ett omfattande forskningsprojekt vid Karolinska Institutet med inriktning på rehabilitering vid utmattningssyndrom och utmattningsdepression. Metoden är generaliserbar och användbar i många olika sammanhang där personlighet och livsstilsproblem spelar en mer framträdande roll genom att arbetet inriktas på mobilisering av patientens egna resurser att själv bidra till arbetet med att återvinna hälsa.
Jörgen Herlofson, psykiater, leg psykoterapeut

114
Svenska Föreningen för Symboldrama
Att befria sig ur självfällor - arbete med negativa självbilder i symboldrama
Marta Cullberg Weston illustrerar de negativa självbildernas koppling till självfällorna och visar med fallbeskrivningar hur man med arbete med inre bilder kan reparera självkänslan och befria personen ur självfällornas grepp.
Marta Cullberg Weston, fil lic, leg psykolog, leg psykoterapeut

115
Svenska psykoanalytiska föreningen - Spaf
"Motöverföringsfällor" i analysrummet och på vårdcentralen
Utgår från min erfarenhet som psykoanalytiker och som ledare för Balintgrupper med allmänläkare, som arbetar med fokus på patient-läkarrelationen. Kort historik ges. Fokusering på "motöverföringsfällor" vid psykoanalys och vid den tillämpning av analytiska kunskaper, som balintarbete är. Gemensamt är att starka känslor väcks i relation till analysand resp. patient, men såväl uppgift som ram har stora olikheter. Etiska regler - hinder eller skydd?
Anita Häggmark, läkare och psykoanalytiker

116
Viksjö Gård Behandlingshem och Psykoterapeutiskt Center AB
Familjeterapeutiskt arbete på Viksjö Gård med ungdomar och deras familjer
I föreläsningen beskriver vi hur det familjeterapeutiska arbetet på Viksjö Gård ser ut. Vi presenterar också en kvalitativ studie som bygger på djupintervjuer med föräldrar till ungdomar som varit inskrivna på behandlingshemmet. Vi beskriver hur vi lade upp studien och vad vi lärde oss när vi lyssnade till föräldrarnas synpunkter, känslor och tankar kring behandlingen.
Maria Kruse, psykolog
Lena Bernergård, psykolog
 

Torsdag 18 maj kl 13.30–14.45

121
Barn- och ungdomspsykiatrin, Stockholms läns landsting - BUP
"Anknytningsinstinkten" eller länken mellan det biologiska och det sociala med utgångspunkt av Imre Hermann
Imre Hermann (1889-1984) var en ledande gestalt in den ungerska psykologin. Många teoretiker (t.ex. Bowlby, Spitz, Winnicott) hämtade viktiga tankar av honom. Han betraktade barnets behov av och förmåga till anknytning som en biologiskt programmerad instinkt, inpräglad i nervsystemet genom evolutionen. Han integrerade bl a neurologi, etologi, anknytningstänkandet med psykodynamiskt synsätt. Kärnan till hans teori är växelverkningen mellan "nature och nurture". Han finner orsaken till olika patologier i den frustrerade anknytningsinstinkten som föreläsningen ge en överblick av.
Marie Balint, fil dr, leg psykolog

122
Beteendeterapeutiska föreningen - BTF
Kontextuella modeller för individer och par. ACT & Integrative Behavioural Couples Therapy
Utgångspunkten tas i den för de båda modellerna bakomliggande filosofiska vetenskapssynen Funktionell kontextualism samt inlärningsteori. Gemensamma drag i de båda behandlingsmodellerna beskrivs samt jämförs med andra nutida behandlingsmodeller. Specifika tekniker för individuell behandling samt för par och relationsterapi beskrivs med återkoppling till de teoretiska och filosofiska utgångspunkterna. Även ett par fallbeskrivningar kommer att användas. Möjlighet att diskutera och ställa frågor kommer att finnas.
Thomas Gustavsson, leg psykolog
Magnus Stalby, leg psykolog

123
Bokförlaget Natur och Kultur
Kris och utveckling
Johan Cullbergs klassiska bok Kris och utveckling har lästs och uppskattats av hundratusentals svenskar. Boken gavs ut första gången 1974, och nu utkommer den i en moderniserad och utökad utgåva, även om grundstrukturen står kvar. Kvar står också den hoppfulla synen på krisen som en hävstång för den mänskliga utvecklingen. Boken har kompletterats med ett avsnitt om katastrofpsykiatri och sena stressreaktioner av docent Tom Lundin. I samtal med Tom Lundin och Jacob Carlander.
Johan Cullberg, professor, författare
Jakob Carlander, teolog lic, leg psykoterapeut
Tom Lundin, docent i katastrofpsykiatri

124
Bokförlaget Natur och Kultur
Tonårstid
Ökade krav på prestation och utseende gör dagens tonåringar mer sårbara, och fler söker professionell hjälp. Kanske behövs en regelbunden samtalskontakt, någon som har kännedom om tonåringens livssituation, som har klinisk erfarenhet och är öppen för nya metoder. Björn Wrangsjö och Majlis Winberg Salomonsson ger en teoretisk och klinisk grund för psykoterapi med tonåringar och ger inspiration till dem som i sin vardag möter tonåringar och intresserar sig för tonårens psykologi.
Björn Wrangsjö, barn & ungdomspsykiater, psykoanalytiker
Majlis Winberg Salomonsson, psykolog, psykoanalytiker

125
Psykiatrin Södra, SLSO
Gruppteamet - ett mobilt växthus för terapeutiska grupper
År 2003 tillskapades ett team inom Psykiatrin Södra. Det nya teamets uppdrag är att starta grupper på de psykiatriska öppenvårdsmottagningarna, de socialpsykiatriska enheterna samt en specialenhet för särskilt vårdkrävande patienter och patienter dömda till vård. Vi kommer att presentera en kartläggning av vilka grupper som bedrivs inom Psykiatrin Södra, hur vi har arbetat fram till dags dato och framtida planer. Teamet består av 5 psykoterapeuter på 3 tjänster, 3 gruppanalytiker, en KPT- och KBT- terapeut.
Inger Larsson, leg psykoterapeut, teamledare
Seija Hiltunen, leg psykoterapeut

126
Inställt

Föreläsning 127 + 128 öppen för alla mot uppvisande av tillträdeskort à 100 kr inkl moms.

127
PsykoterapiStiftelsen
Panel: Klinisk mötesplats
Ett möte mellan några kliniskt verksamma psykoterapeuter. Utifrån olika teoretiska perspektiv och infallsvinklar ger var och en av psykoterapeuterna sin syn på en patients problem. Vad förenar och hur skiljer sig psykoterapeuternas synsätt? Åhörarna inbjuds att tillsammans med panelen diskutera problemet.
Anna Krantz, leg psykolog, psykoanalytiker
Carl Gyllenhammar, leg läkare, leg psykoterapeut, kognitiv psykoterapi
Torborg Klingzell, leg sjuksköterska, leg psykoterapeut, familjeterapeut
Eva Lena Molin, leg psykoterapeut, bild- och symboldramaterapi
Moderator: Mikael Westrell, socionom, leg psykoterapeut

128
PsykoterapiStiftelsen
Panel: Behöver rehabiliteringen rehabiliteras?
I den offentliga debatten konstateras att endast 20 procent av de individer som behöver rehabiliteringsåtgärder får det, att mer än 8 000 kvinnor under 40 år har förtidspensionerats det senaste året och att rehabiliteringsåtgärder inte ger effekt pga att de sätts in för sent. Psykisk ohälsa är oftast den bakomliggande orsaken. Trots detta erbjuds inte psykoterapeutisk/psykologisk hjälp. Systemfel? Politisk dragkamp? I panelen kommer rehabiliteringsfrågan att diskuteras ur ett mångfacetterat perspektiv.
Medverkande:
Alf Bergroth, professor i rehabiliteringsvetenskap, Mittuniversitetet
Aleksander Perski, docent, chef för Stressmottagningen, Karolinska Sjukhuset
Erik Ullenhag, vårdpolitisk talesman (fp), m fl
Moderator: Sigmund Soback, överläkare, Psykoterapiinstitutet

129
Stockholms Akademi för PsykoterapiUtbildning - SAPU
Relationell psykoterapi - vad är det?
Del I (Del II, kl 15.30)
De senaste åren har mer integrativa synsätt inom psykoterapi vuxit sig starkare. Det gäller framför allt de olika självpsykologiska inriktningarna och den relationella psykoanalytiska strömningen. Gemensamt är betoningen på relationsperspektivet och affekternas centrala roll. Inom SAPU´s utbildningar och forskning sker en fortlöpande utveckling av dessa ideer.
Birgitta Elmquist, leg psykoterapeut, studierektor SAPU
Leif Havnesköld, leg psykoterapeut, rektor SAPU
Lotta Landerholm, leg psykoterapeut
Tomas Videgård, leg psykoterapeut

130
Svenska Föreningen för Familjeterapi - sfft
Ensamma mödrar som har problem med sina pojkar. En systemisk syn på en ny grupp som debuterar när samhället förändras
Den traditionella familjen förändras och samhället kan inte använda en kunskap som räknade med manliga gestalter, manliga förebilder och ett normalt nätverk kring barnen. Genom några representativa familjer och barnets olika utvecklingsfaser kan man försöka definiera en röd tråd som hjälper oss att förutse, förklara och analysera barnets beteende.
Alejandro Fuentes, behandlingsledare, master psykolog

131
Svenska föreningen för familjeterapi - sfft
Kärlek och hälsa - parbehandling i ett folkhälsoperspektiv
Detta är en vetenskaplig utvärdering av parterapi inom familjerådgivningen. Ca 300 par deltog. Paren visade allvarliga problem. Kvinnorna hade allvarligare problem än männen. Studien visar att familjerådgivningen bidrar, med en relativt kort behandlingsinsats, till goda resultat både vad gäller förbättrade relationer och förbättrad hälsa. Kvinnor och män förbättrades i lika stor omfattning. Behandlingen tycks också bidra till att par, som övervägt skilsmässa, fortsätter att leva tillsammans.
Ann-Marie Lundblad, leg psykoterapeut, fil dr

132
Svenska Föreningen för Kognitiv Psykoterapi och Forskning - SFKPF
Dalai Lama möter Aaron Beck
Del I (Del II, kl 15.30)
När Aaron Beck mötte Hans Helighet Dalai Lama i Göteborg i juni 2005 talade de om centrala frågor i kognitiv psykoterapi och buddistisk psykologi. En DVD från detta möte visas och diskuteras bit för bit. Kognitiv psykoterapi sätts in i ett globalt sammanhang. Ta del av grunder i kognitiv psykoterapi på ett lättsamt sätt!
Jan Beskow, professor

133
Svenska psykoanalytiska föreningen - Spaf
Vad talar för psykoanalytisk terapi?
Psykoanalytiskt baserade behandlingar, inklusive psykoanalys, har under de senaste åren blivit föremål för en massmedial desinformation som det är seminariets avsikt att korrigera. Vi kommer bl a att redovisa empiriska prövningar av psykoanalytiskt baserade hypoteser om själslivet och primär- och sekundärstudier (d v s meta-analyser) av psykoanalys och psykoanalytiskt baserade terapier.
Rolf Sandell, professor
Peter Ankarberg, leg psykolog, leg psykoterapeut
Stephan Hau, docent

134
Tarab Institute Sweden
Mindfulness-baserad stresshantering
Del I (Del II, kl 15.30)
Vi blir stressade, när vi inte förstår sinnets/kroppens olika funktioner och börjar använda dem på ett ohälsosamt sätt. I workshopen ingår teori och diskussion samt övningar utifrån zen-traditionen, den tibetanska traditionen och enligt Jon Kabat-Zinn.
Liisa Vuorinen, leg psykolog, leg psykoterapeut
 

Torsdag 18 maj kl 15.30–16.45

141
Beteendeterapeutiska föreningen - BTF
Självhjälp mot tinnitusbesvär - med bok och via Internet
Tinnitus kan mycket sällan åtgärdas medicinskt, men besvären kan minskas med psykologisk behandling (kognitiv beteendeterapi). Självhjälpsbehandling är ett sätt nå ut till fler patienter och öka valmöjligheten för dem. Vid Akademiska sjukhuset i Uppsala har en strukturerad självhjälpsmanual utvecklats och utvärderats både som bok och som Internetbaserat behandlingsprogram. Terapeuten ger återkoppling via telefon eller e-post. Resultaten, som visat sig jämförbara med de vid ordinarie behandling, och praktiska implikationer diskuteras.
Viktor Kaldo, leg psykolog, doktorand

142
Bokförlaget Natur och Kultur
Kognitiv beteendeterapi inom psykiatrin
Med utgångspunkt från antologin Kognitiv beteendeterapin inom psykiatrin, avsedd som kursbok och som stöd för professionellt verksamma terapeuter, visar professor Lars-Göran Öst hur KBT kan tillämpas vid en rad olika psykiatriska tillstånd som exempelvis paniksyndrom, social fobi, depression och bipolär störning, schizofreni och självskadande beteende. Han beskriver olika behandlingsvägar och likaså hur behandlingsresultaten kan vidmakthållas samt ger konkreta fallbeskrivningar.
Lars-Göran Öst, professor i klinisk psykologi, psykoterapeut

143
Ericastiftelsen
På samma spår - barn och föräldrar i psykoterapi
Att arbeta med både barn och föräldrar som barnpsykoterapeut, har blivit en allt vanligare metod. Här belyses arbetssättet utifrån kliniska exempel.
May Nilsson, socionom, leg psykoterapeut

144
Förbundet S:t Lukas
Samtal om gränser
Gränser och gränsöverskridanden är betydelsefulla begrepp inom såväl existensfilosofiskt som psykoterapeutiskt tänkande. Vad kan existensfilosofin tillföra den psykodynamiska psykoterapin? Ett samtal mellan psykoterapi, existensfilosofi och religion.
Björn Elwin, fil dr, psykoanalytiker
Jonna Bornemark, doktorand
Raili Hultstrand, leg psykoterapeut

145
Psykoterapiinstitutet - PI
Bryggor mellan psykodynamiskt och biologiskt perspektiv och arbetssätt
Forskning inom neurovetenskap har visat att känslomodaliteter och kognitiva funktioner har neurobiologiska korrelat likaväl som att biologiska processer, spontana eller inducerade, finner uttryck i den psykiska funktionen. Inom den kliniska praktiken har det blivit allt vanligare att kombinera farmakoterapeutiska och psykoterapeutiska insatser. Dessa omständigheter tas som utgångspunkt för en diskussion om möjligheter och svårigheter som uppstår i mötet mellan de psykodynamiska och biologiska perspektiven.
Johan Schubert, docent, verksamhetschef

146
Psykoterapiinstitutet - PI
Med patientens berättelse i fokus
PT-intervjun (om privata teorier) är en metod som syftar till att underlätta för patienten att ge sin egen berättelse om problemen, hur de har uppstått och hur de kan avhjälpas. Intervjun används i flera projekt med olika slags patienter, bl.a. unga vuxna före och efter psykoterapi samt vid två uppföljningstillfällen. Vid seminariet presenteras bakgrunden till och förhållningssättet vid intervjun samt kodningen. Intervjuförfarandet illustreras med rollspel.
Kerstin Schewenius, leg psykoterapeut
Sotiris Greveniotis, psykolog
Bengt Lauthers, leg psykoterapeut
Stefan Löwenthal, leg psykoterapeut

147
Psykoterapiinstitutet - PI
Psykoanalys inifrån
Psykoanalys inifrån. Vad pågår bakom stängda mottagningsdörrar? Vi vet vad som händer i det egna rummet, men vad händer i andras? På PI i Stockholms läns landsting sker kvalitativa studier av de psykoanalyser som bedrivs inom verksamheten. Vi vill nu presentera några patienters syn på vad som underlättat och försvårat det egna förändringsarbetet. Patienternas egna berättelser kan ge oss kunskap och skapa underlag för en diskussion på seminariet. Välkomna!
Gunnel Jacobsson, fil dr, psykoanalytiker
Sonja Härdelin, psykoanalytiker
Pirjo Lantz, psykoanalytiker
Andrzej Werbart, docent, psykoanalytiker

148
Psykoterapisällskapet i Stockholm AB
Samtal om den gruppanalytiska psykoterapiutbildningen, dess innehåll, pedagogik, och användbarhet
Vi vill presentera den tre-åriga gruppanalytiska utbildningen genom ett samtal mellan kursansvariga lärare och handledare samt de som har gått utbildningen tidigare och nu kan använda de gruppanalytiska kunskaperna i olika sammanhang. Vi kommer att belysa innehållet, pedagogiken och användbarheten.
Pia Litzell Berg, direktor
Susanna Bergom Larsson Harris, leg psykoterapeut
Eva Rosenlund, leg psykoterapeut
Studerande från tidigare kurser.

149
Riksföreningen PsykoterapiCentrum - RPC
Att skapa utrymme för psykoterapi
Debatten om den psykiatriska vårdens utformning, om prioritering mellan olika behandlingsideologier och behandlingsformer präglas alltför ofta av en polarisering. Att behålla synen på individen som unik och som agenten i sitt eget liv - är de psykodynamiska terapiernas styrka. Målen är komplexa, baserade på den relation som skapas mellan patient och personal och de syftar till att främja autonomi, kunskap, emancipation och hälsa.
Imre Szecsödy, docent

150
Riksföreningen PsykoterapiCentrum - RPC
Piller eller terapi - en fråga om vetenskap eller ideologi
Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för psykoterapi men stödet är svagt för huvuddelen av all behandling med psykofarmaka. Att företrädare för evidensbaserad psykiatri kommer till en motsatt slutsats beror på att de ställer hårdare krav på generalisering av forskningsresultat för psykoterapi än för psykofarmaka. Genom att ställa samma krav tydliggörs det starkare vetenskapliga stödet för psykoterapi och goda mänskliga möten.
Peter Ankarberg, leg psykolog, leg psykoterapeut

151
Riksföreningen PsykoterapiCentrum - RPC och Svenska psykoanalytiska sällskapet - Spas
Genus och psykoterapi
Vad har könet för betydelse i psykoterapi? Debatten om psykoanalysens syn på kön har böljat fram och åter. Ömsom har psykoanalysen anklagats för bakåtsträveri, ömsom har man framhävt psykoanalysens frigörande kraft. Dagens genusforskning har myntat begrepp som genus, queer, heteronormativitet, intersektionalitet. Med utgångspunkt från psykoanalytiska teoretiker som närmat sig genusvetenskapen som Nancy Chodorow och Jessica Benjamin diskuterar jag vad av en sådan samsyn kan innebära för psykoanalys och psykoterapi.
Christina Flordh, leg psykoterapeut, psykoanalytiker

152
Stiftelsen Kricagården
Sexualitet som försvar och psykisk hud
Föredraget handlar om en ung man som behandlas på institution och parallellt går i individualterapi.Tankar framförs om att hans symptom, tidig sexualisering och sexuella övergrepp, kan förstås utifrån tidigt separationstrauma. Kliniska vinjetter från individualterapin presenteras där överförings-motöverföringsfältet är av speciellt intresse för att försöka förstå mekanismerna i hans problematik.
Kjell Weman, leg psykolog, psykoanalytiker

153
Stockholms Akademi för PsykoterapiUtbildning - SAPU
Relationell psykoterapi - vad är det?
Del II (Del I, kl 13.30)
De senaste åren har mer integrativa synsätt inom psykoterapi vuxit sig starkare. Det gäller framför allt de olika självpsykologiska inriktningarna och den relationella psykoanalytiska strömningen. Gemensamt är betoningen på relationsperspektivet och affekternas centrala roll. Inom SAPU´s utbildningar och forskning sker en fortlöpande utveckling av dessa idéer.
Birgitta Elmquist, leg psykoterapeut, studierektor SAPU
Leif Havnesköld, leg psykoterapeut, rektor SAPU
Lotta Landerholm, leg psykoterapeut
Tomas Videgård, leg psykoterapeut

154
Svenska Föreningen för Kognitiv Psykoterapi och Forskning - SFKPF
Dalai Lama möter Aaron Beck
Del II (Del I, kl 13.30)
När Aaron Beck mötte Hans Helighet Dalai Lama i Göteborg i juni 2005 talade de om centrala frågor i kognitiv psykoterapi och buddistisk psykologi. En DVD från detta möte visas och diskuteras bit för bit. Kognitiv psykoterapi sätts in i ett globalt sammanhang. Ta del av grunder i kognitiv psykoterapi på ett lättsamt sätt!
Jan Beskow, professor

155
Svenska psykoanalytiska föreningen - Spaf och Svenska psykoanalytiska sällskapet - Spas
Uppläsning av pjäs: DRIVKRAFTEN- om Freuds, Ferenczis och Jungs resa till Amerika- skriven av Thomas Böhm
En dokumentär dramatisering uppläst av sex skådespelare om en resa som gjordes 1909 till Worcester i USA.
Regi: Thomas Böhm
Skådespelare: Roberto Gonzales, Duncan Green, Robert Sjöblom, Kristina Rådström, Thomas Wijmark, Magnus Eriksson.
Pjäsen har urpremiär med anledning av att det är 150 år sedan Freuds födelse.
Efter pjäsen följer en diskussion, se program nr 175.
Tomas Böhm, leg läkare, psykoanalytiker

156
Tarab Institute Sweden
Mindfulness-baserad stresshantering
Del II (Del I, kl 13.30)
Vi blir stressade, när vi inte förstår sinnets/kroppens olika funktioner och börjar använda dem på ett ohälsosamt sätt. I workshopen ingår teori och diskussion samt övningar utifrån zen-traditionen, den tibetanska traditionen och enligt Jon Kabat-Zinn.
Liisa Vuorinen, leg psykolog, leg psykoterapeut
 

Torsdag 18 maj kl 17.00–18.15

161
Beroendecentrum, Stockholms läns landsting
Psykoterapi; en betydelsefull komplementär behandling för människor som har utvecklat missbruk/beroenden
Beroendecentrum Stockholm (BCS) har idag en gruppanalytisk enhet, ett familjeterapeutiskt nätverk samt ett individualpsykoterapeutiskt nätverk där både kognitiva, psykodynamiska och kognitivt beteendeterapeutiska psykoterapeuter ingår. Seminariet kommer belysa historik, nätverkstanken samt syftet med och betydelsen av psykoterapi för patienter med dolt eller öppet missbruk.
Louise Lettholm, leg psykolog, chefspsykolog
Monica Busch, leg sjuksköterska., leg psykoterapeut
Peter Comstedt, familjeterapeut
Lars Forsberg, leg psykolog, leg psykoterapeut
Ulla Kahn, psykiater, leg psykoterapeut
Eva Magoulias, leg psykolog, leg psykoterapeut
Eva Rosenlund, socionom, leg psykoterapeut

Föreläsning 162 öppen för alla mot uppvisande av tillträdeskort à 100 kr inkl moms.

162
Bokförlaget Natur och Kultur
Åldersupproret
Vad beror den svenska åldersdiskrimineringen på? En förklaring är den allmänna tron att vi tänker och mår sämre när vi blir äldre. Forskningen stödjer dock inte detta. Mentalt är de flesta lika pigga när de är sextio som när de var tjugo. Men fördomarna är stora och de svenska attityderna till åldrandet är hämmande. Många arbetsgivare tvekar att anställa redan dem som fyllt femtio. Detta i stark kontrast till andra länder där man värderar äldre arbetskraft, politiker och konstnärer högt.
Ludvig Rasmusson, författare, kolumnist

163
Förbundet S:t Lukas
Psykoterapi och religion. Om psykoterapins språk och själavårdens
Bearbeta gudsbilder eller möta Gud? Olika verklighetsuppfattningar eller olika språkvärldar för liknande erfarenheter. Kring detta reflekterar Pelle Bengtsson och Bengt Thurfjell.
Bengt Thurfjell, präst, leg psykoterapeut
Pelle Bengtsson, präst, Lukasterapeut

164
Föreningen EMDR Sverige
EMDR som behandlingsmetod för klienter utsatta för sexuella övergrepp
Seminariet ger information om de grundläggande stegen i EMDR-metoden. Information om vikten av kunskap om dissociation vid behandling av klienter utsatta för sexuella övergrepp kommer att betonas. Metodik för stabilisering presenteras. EMDR-behandlingen illustreras med kliniska exempel.
Anne Martinell Vestin, leg psykoterapeut, EMDR facilitator

165
Mareld Bokförlag
Samforskning - en utmaning för alla
Vi kommer att ta upp möjligheter och svårigheter med samforskningssamtal. Vad är samforskningssamtal? Vad kan man lära sig? Vad kan man förvänta sig för svar beroende av vilka frågor man ställer. Vad krävs av intervjuaren, vad krävs av behandlaren?
Anders Wächter, socionom, leg psykoterapeut
Carina Buvik, socionom, familjeterapeut

166
Mellanrummet
Hur tänker barn? Psykoanalytisk psykoterapi och kognition
Vi får höra om nyare teorier om hur barns kognitiva förmåga utvecklas och hur kognitionen formas i affektiva tillstånd i samspel med de närmaste. Många exempel från spädbarnsobservationer och barnpsykoterapier visar hur tankeapparaten byggs upp innan innehållet i tankarna kan bli föremål för behandling.
Britta Blomberg, leg psykolog, leg psykoterapeut

167
Psykoterapienheten City, Sollentuna och Södra, Stockholms läns landsting
Psykoterapi - bortom metoderna
På psykoterapienheterna arbetar representanter för olika psykoterapeutiska inriktningar under samma tak. Vi förutsätts samarbeta. Hur fungerar detta? Hur och på vilket sätt är det möjligt att nå samförstånd/fatta beslut när synsätten och metoderna är olika? Eller: Hur olika är de? Vad är det som förenar oss, vad skiljer oss åt. Vi kommer att diskutera förutsättningarna för samarbete men även de svårigheter som finns. Bl.a. kommer de olika terminologierna att fokuseras och ett försök till en översättning mellan de olika begreppsapparaterna göras.
Anneli Mark Orbinski, leg psykoterapeut
Inger Larsson, leg psykoterapeut
Britt Nauckhoff, leg psykoterapeut
Hanna Sitter Randén, leg psykoterapeut
Peter Skaldeman, leg psykoterapeut

168
Psykoterapiinstitutet - PI
Självdestruktivitet, självhat och sexuell förnedring hos unga kvinnor
Unga kvinnor som inte kan härbärgera psykisk smärta inombords utan agerar ut den i självdestruktiva handlingar är ett ökande problem. Föreläsningen utgår från ett psykodynamiskt perspektiv på relationen mellan mor och dotter samt faderns betydelse för flickans utveckling. Behandling och behandlarens egna reaktioner gås igenom. Föreläsningen bygger på drygt 20 års handledarerfarenhet inom socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, behandlingshem och eget psykoterapeutiskt arbete.
Ingrid Skinner, socionom, leg psykoterapeut

169
PsykoterapiStiftelsen
"mediCinema" = filmterapi. Filmens olika användningsmöjlighet i den psykoterapeutiska praktiken
Filmen kan vara en dröm, en myt om vårt eviga sökande efter sammanhang. Den kan användas som ett projektivt test och ger oss ett speciellt verktyg att korrigera patientens avvikande mentalisering. Filmterapin kombinerar verksamma element från flera psykologiska skolor samt neuropsykologi. I Malmös allmänpsykiatriska öppenvård har år 2004 startats två större grupper i filmterapi för patienter med diagnosen personlighetsstörning. Föreläsningen visar utvalda filmscener.
Ursula S. Henningsson, leg psykolog, filmvetare

170
PsykoterapiStiftelsen
Samverkan som terapeutisk intervention - UngdomsHälsan Umeå
UngdomsHälsanUmeå (UHU) är en verksamhet där landsting, kommun, arbetsförmedling och försäkringskassa samverkar. Goda förutsättningar skapas för ungdomar och unga vuxna 16-25 år i Umeåområdet och som behöver stöd som berör flera områden i livet och/eller kortare samtalsbehandling. Efter ett års verksamhet har Utvecklings- och fältforskningsenheten (UFFE), Umeå socialtjänst, utvärderat - Ungdomarnas möte med UHU - Att utveckla effektkriterier och dokumentationsrutiner på UHU - UHU uppfattas av de anställda som en attraktiv och utvecklande arbetsplats
Marie Sjömar, forskningsassistent
Ann-Christine Libelius, samordnare
Ingrid Lång, leg psykoterapeut

171
Riksföreningen PsykoterapiCentrum - RPC
Varför krig? En psykoanalytisk betraktelse
Utgångspunkten är att belysa hur vi berörs när vi tar emot alla intryck om kriget, om förstörelsen, om våldet, om hatet; att uppmärksamma hur den yttre världen återspeglar vår inre värld och hur den i sin tur formar den inre; samt att undersöka hur förutsättningar skapas för okontrollerad fientlighet, främlingshat och förtryck av minoriteter. Frågan är hur man kan äga sin historia, som innefattar att bejaka den sammansatta helheten av ont och gott, av begränsningar och tillgångar, av inre och yttre sammanhang och att ha en förmåga att härbärgera tvetydighet och motstridiga känslor.
Imre Szecsödy, docent

172
Svenska Föreningen för Dansterapi
"Känslans dans-praktisk affektskola"
Introducerande föredrag kring ett psykopedagogiskt instrument i dans, rörelse och samtal med syfte att öka kunskapen om våra grundaffekter, för att bättre kunna identifiera, tolerera och uttrycka våra känslor på ett adekvat sätt - teoretisk bakgrund samt kliniska vinjetter för att åskådliggöra arbetet.
Elisabeth Rosen, leg psykolog, dipl dansterapeut

173
Svenska Föreningen för Kognitiv Psykoterapi och Forskning - SFKPF
Kognitivt förhållningssätt och mindfulness - kompletterande arbetssätt
Med ett kognitivt förhållningssätt stöttas patientens observerande och utforskande förmåga. Syftet är att öka möjligheterna för patienten att välja förändring genom att synliggöra det som pågår i nuet. Vid mindfulness är syftet att öka förmågan till medveten närvaro i nuet, med alla sinnen öppna, men utan avsikt att förändra det som pågår. Föreläsningen bygger på erfarenheter från ett flertal utbildningar där bägge perspektiven tillämpas för att underlätta bemötandet vid problematiska kliniska kontakter.
Jörgen Herlofson, psykiater, leg psykoterapeut

174
Svenska psykoanalytiska föreningen - Spaf
Ett Winnicott-perspektiv på ätstörningar
Jag har funnit Winnicotts teoretiska bidrag till psykoanalysen särskilt användbara i mina försök att förstå ätstörningarnas uppkomst och problematik. Inte minst gäller detta begreppet "falskt själv". En klinisk konsekvens av detta tänkande är att det är viktigt att komma bakom den prydliga och välartikulerade fasad som finns hos många personer med ätstörningar. Detta förutsätter ett fördjupat och ofta långvarigt psykoterapeutiskt arbete.
Ann-Mari Hofsten, leg psykolog, leg psykoterapeut

175
Svenska psykoanalytiska föreningen - Spaf och Svenska psykoanalytiska sällskapet - Spas
Diskussion om pjäsen DRIVKRAFTEN - om Freuds, Ferenczis och Jungs resa till Amerika - skriven av Thomas Böhm
Diskussion om frågeställningar väckta av pjäsen DRIVKRAFTEN, speciellt relationen mellan Freud och Jung. Publiken inbjuds även i diskussionen. Se program nr 155.
Christina Oldfelt-Ekéus, jungiansk analytiker
Tomas Böhm, leg läkare, psykoanalytiker, m fl

176
Terapikolonier AB
Hur viktigt är det med kompisar?
"Det känns som om hela världen är emot en om man inte har någon att vara med." Hur viktigt är det att ha kompisar när man är 10 -12 år? Psykologkandidat Jennifer Sternberg presenterar en forskningsöversikt kring kamratrelationer och deras betydelse för den psykiska hälsan hos mellanstadiebarn. Översikten är en del av hennes kommande utvärdering av terapikollo med fokus på barnens tankar om sig själva och sin förmåga till sociala kontakter före och efter kollo.
Jennifer Sternberg, psykolog

           

Utskriftsversion denna sida

Sidansvarig:
Webbmaster »»

Uppdaterad 2006-06-15
www.psykoterapimässan.se