PsykoterapiMässans ledning vill framföra ett stort tack till alla deltagare och besökare som bidrog till att göra årets mässa till en så stor och viktig mötesplats för psykoterapin i Sverige! På återseende...

Miniseminarier

Miniseminarier

Torsdag 18 maj

10.30–11.00
Svenska Nätverket för Existentiell Terapi–SNET
Nätbaserad Psykoterapiutbildning. Erfarenheter från ett EU-stött utvecklingsprojekt
I samarbete med flera EU-länder pågår vid Linköpings Universitet försök med nätbaserad psykoterapiutbildning. Hittills har sex generiska kurser (skolövergripande) konstruerats vilka motsvarar ca 10 poäng vardera. Nätundervisningens form och innehåll och för–och nackdelar presenteras.
Dan Stiwne, docent, leg psykoterapeut

11.00–11.30
Bodynamic Sverige
Vad är Bodynamic systemet?
Intro till en resursorienterad karaktärsteori–baserad på kunskaper om psykomotorisk utveckling hos barn. Hur ser ett karaktärsförsvar kroppsligt ut, knutet till en bestämd utvecklingsfas, hos en vuxen. Vad betyder det om försvaret är mest präglat av uppgivenhet eller av kontroll och hur kan en precis kroppslig pedagogik ge tillgång till den sunda potentialen knutet till samma utvecklingsfas? En av utvecklingsfaserna kommer att bli genomgånget som exempel.
Merete Holm Brantbjerg, psykomotorikpedagog, bodynamicanalytiker

11.30–12.00
PsykoterapiStiftelsen
Om bildterapi som forskningsområde
Föreläsaren som själv undersöker bildterapins användbarhet för psykiatrisk och somatisk vård berättar om egna erfarenheter från forskning inom det bildterapeutiska området.
Karin Egberg Thyme, leg psykoterapeut, bildterapeut

12.00–12.30
Svenska Föreningen för Symboldrama
Visualisering när hela havet stormar – att uttrycka och lära sig bära känslor i tonåren
Symboldrama–ett komplement till orden och genväg till de gömda känslorna i tonårsterapier.
Julianna Weiss, leg psykolog, leg psykoterapeut

12.30–13.00
KBC i Stockholm AB
Bridge over troubled water – att vara länken mellan det inre och yttre, mellan barndom och vuxenvärld
KBC i Stockholm är ett behandlingscenter som tar emot ungdomar med psykiska och psykosociala problem. Vi erbjuder en individuellt anpassad behandling med en kombination av miljöterapi, familjesamtal och individualsamtal. Även arbetet kring skolan utgör en viktig del av vistelsen på Kransen. Under miniseminariet har vi en dialog kring erfarenheter med denna behandlingsform.
Dieter Geisler, socionom, leg psykoterapeut
Kristina Vesterlund, institutionschef

13.00–13.30
Ericastiftelsen
Ericastiftelsens grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning på barn och ungdomar
Förkunskapskrav, innehåll och omfattning av utbildningen kommer att presenteras.
May Nilsson, socionom, leg psykoterapeut

13.30–14.00
PsykoterapiStiftelsen
Kan kroppen bli min?
Presentation av hur bildterapi i grupp används som integrerad del i behandlingen vid Frejagårdens behandlingshem för anorexi- och bulemiproblematik. Presentationen bygger på bilder hämtade från gruppdeltagares individuella processer.
Birgit Lindström, leg sjuksköterska, bildterapeut

14.00–14.30
European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector–EFPP
Tillsammans blir vi starkare
Hur arbetar vi inom EFPP–European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy–i ett alltmer sammanvävt Europa? Ordförande för EFPP, Siv Boalt Boëthius, samt de svenska delegaterna berättar om ett intressant internationellt samarbete och hur detta samspelar med de nationella nätverken för psykoterapeuter i Sverige för att stärka klinisk verksamhet och utbildning samt underlätta kontaktutbyte mellan länderna.
Siv Boalt Boëthius, ordförande i EFPP
Britta Blomberg, EFPP delegat
Juanita Forssell, EFPP delegat
Sonja Härdelin, EFPP delegat
Inger Larsson, EFPP delegat
Pia Litzell Berg, EFPP delegat

14.30–15.00
Svenska Föreningen för Dansterapi
Dansterapi – presentation av en konstnärlig terapiform
Dansterapi utgår från att den kreativa processen i dansen har en läkande verkan. Dansterapeuten använder sig av kunskapen om att kropp och psyke ständigt samverkar och att en förändring i rörelseuttrycket därmed medför en inre förändring. Här beskrivs hur den dansterapeutiska processen kan användas vid behandling av långvarig smärtproblematik, däribland fibromyalgi.
Mirjam Grocher Schildt, socionom, dipl dansterapeut

15.00–15.30
Psykiatrin Södra, SLSO
Erfarenheter från projektet mottagningar för unga 16-20 år
Under maj 2005 startade Psykiatrin Södra och Barn- och ungdomspsykiatrin: BUP-sydost inom Stockholms läns landsting ett samarbetsprojekt med tre mottagningar för unga mellan 16-20 år. På en av mottagningarna deltar även Socialtjänsten. Erfarenheter från den mottagningen delges av: Petra Hohn, Agneta Dahl-Geijer, Yvonne Sikström.
Petra Hohn, vårdadministrativ chef, Årsta-Vantörs psykiatriska öppen- och jourmottagning
Agneta Dahl-Geijer, enhetschef, BUP-Johanneshov, leg psykolog, leg psykoterapeut
Yvonne Sikström, socionom, familjebehandlare, Vantörs stadsdelsförvaltning, socialtjänsten

Nya miniseminarier

Torsdag 18 maj kl 15.30–16.00

Beroendecentrum, Stockholm läns landsting
Motiverande samtal (MI)
Beroendecentrum Stockholm lär ut och använder MI. MI visar god effekt för en rad problem. Världen över utbildas i MI. Olika psykoterapiskolor möts som utövare. MI tycks definiera gemensamma s. k. ospecifika variabler, vilket framgent kan förklara olika klientutfall mellan terapeuter inom psykoterapiforskningen. Specifik återkoppling av egna samtal har effektiviserat MI-utbildningen. Återkoppling ges med hjälp av tillförlitlig kodning. Ibland uppger kliniker som lärt sig MI att negativ stress i arbetet har reducerats, en hypotes som undersöks.
Lars Forsberg, leg psykolog, leg psykoterapeut

Torsdag 18 maj kl 16.00–16.30

Förlagshuset Gothia
Från aggressivitet till harmoni – en introduktion till ART
Möt författaren till den nya och pedagogiska boken om ART, Helena Hammerström. ART-Aggression Replacement Training är en metod som utvecklats i USA för att hjälpa barn och ungdomar som visar aggressiva och andra antisociala beteenden. ART bygger på kognitiva och beteende terapeutiska teorier och i programmet arbetar man med tre strategier: social färdighetsträning, känslokontrollträning och moralträning. Helena Hammerström ger råd och inspiration om hur man kan arbeta med ART utifrån ett svenskt perspektiv.
Helena Hammerström, socionom

Torsdag 18 maj kl 16.30–17.00

Förlagshuset Gothia
Starka Känslor – affekter och emotioner i möten med människor
Psykoterapeuten Jakob Carlander presenterar sin nya bok "Starka känslor - affekter och emotioner i möten med människor". Boken ger vägledning i situationer där en patient eller klient fastnat och envist klamrar sig fast i en "stark" känsla, en hållning som kan förmörka livet och relationerna till andra. Carlanders bok bygger på moderna rön inom affektpsykologisk forskning där kropp och själ, biologi och biografi, hör ihop i en oskiljaktig förening.
Jakob Carlander, psykoterapeut

 

Fredag 19 maj

10.00–10.30
Bodynamic Sverige
Traumer, trygghet och gränser
Introduktion till Bodynamic Chocktrauma terapi. Vad kan träning av kroppsliga mästringsstrategier tillföra i arbetet med traumapåverkade människor? Hur kan man arbeta med att (gen-) etablera trygghet och säker avgränsning efter en nutida eller en tidigare o glömd chockbegivenhet? Exempel på konkreta metoder och tankar bakom dem kommer att presenteras.
Merete Holm Brantbjerg, psykomotorikpedagog, bodynamicanalytiker

10.30–11.00
Riksföreningen PsykoterapiCentrum – RPC
Starkt vetenskapligt stöd för psykodynamisk psykoterapi
Med ökande krav på vetenskapligt stöd för offentligt finansiera-de behandlingar blir kunskap om stödet för olika metoder allt viktigare. Här presenteras en genomgång av effektforskning kring psykodynamisk psykoterapi som visar att metoden har ett starkt vetenskapligt stöd vid ett flertal psykiatriska diagnoser.
Peter Ankarberg, leg psykolog, leg psykoterapeut

11.00–11.30
Svenska psykoanalytiska sällskapet – Spas
Psykoanalytikerutbildning vid Svenska psykoanalytiska sällskapet
Svenska psykoanalytiska sällskapet–Spas–är en förening, vars institut har som huvudsyfte att utbilda psykoanalytiker. Den femåriga utbildningen, som innefattar psykoterapeutexamen, har sin grund i Sigmund Freuds teori och behandling med den vidareutveckling av psykoanalysen som representeras av den objektrelationsteoretiska traditionen. Utbildningen består av teoretiska seminarier, eget psykoanalytisk arbete under handledning, vetenskaplig uppsats samt behörighetsseminarium. Egen psykoanalys är ett krav.
Lena Necander-Redell, psykoanalytiker
Kersti Flygare, psykoanalytiker

11.30–12.00
Svenska Nätverket för Existentiell Terapi – SNET
Konsten att älska – Att leva i Kärlek och Fruktan. En existentiell terapeuts möten med varats underbara svårigheter (även förel/seminare se program nr 375)
Kärlek-Amor innebär att du går Tilliten till mötes. Död-Morte innebär att Tilliten går dig till mötes. Tillit-Kärlek-Död är avgöranden livet erbjuder människan. Hur möter hon dem? Vari består valet? Amor betyder ursprungligen att vara, hemma; Morte död, människa. Hur kan ett terapeutiskt möte bidra till att en människa förverkligar kärlekens möjligheter? Är fruktan kärlekens motpol? Hur lever människan i den paradoxen? Existentiell terapi har en passionerad relation till tillvarons paradoxer. Hur främjar det konsten att älska?
Lance Cederström, leg psykoterapeut

12.00–12.30
Göteborgs Psykoterapi Institut – GPI
Buenos Aires – Göteborg
För 30 år sedan grundades GPI av de argentinska psykoanalytik-erna Dora och Angel Fiasche. Därigenom introducerades i Sverige Melanie Kleins arbete samt en utvecklad argentinskt tradition utifrån Enrique Pichon-Rivières tankar. Det dialektiska samspelet; människa, samhälle och kultur står härvid i fokus lik-som kliniskt kraftfulla modeller med begrepp som: överlevnads-strategi, inre drama, medlevarskap, intersubjektivitet, proto-depressionen, psykotiska kärnor, neurotiska överbyggnader m m.
Mats Mogren, leg psykoterapeut, director

12.30–13.00
Nätverket Psykisk Hälsa – NPH
Hur kan ideella organisationers kunskap och erfarenhet användas för att främja psykisk hälsa?
NPH är ett ovanligt nätverk eftersom vi företräder både pro-fessionen inom psykisk hälsa och organisationer för anhöriga/ närstående och patienter–en allians som vi på sikt hoppas ska bli påtryckare för bättre psykisk hälsa i Sverige. Vi kommer pre-sentera vilka vi är och vad vi hittills har gjort och vad vi har för planer för framtiden.
Margareta Mörner, leg sjukgymnast, leg psykoterapeut
Mona Danielson, kanslichef Sfph

13.00–13.30
Svenska Föreningen för Dansterapi
Dansterapeututbildningen på Danshögskolan i Stockholm.
Dansterapi är en konstnärlig terapiform. Utbildningen bedrivs på Danshögskolan i Stockholm och ger GPU-kompetens. Utbildningen kommer att bedrivas på MA-nivå.
Birgitta Härkönen, utbildningsledare, DH dipl dansterapeut

14.00–14.30
Sektionen för psykoterapi, Karolinska Institutet
Vågar vi möta suicidala ungdomar?
Hur påverkas behandlaren i mötet med suicidala ungdomar. Hur ser överföringen och framförallt motöverföringen ut. Lyssnar man in sin motöverföringskänsla eller förlägger man focuset utanför sig själv? Kan man se det som ett sätt hos behandlaren att försvara sig mot för svåra känslor, de känslor som gör att ungdomen inte vill leva.
Beny Plüss, socionom, påbyggnadsutbildningen i psykoterapi
Ewa Minicz, socionom, psykoterapistud

14.30–15.00
Riksföreningen PsykoterapiCentrum – RPC
Vad vill mina symptom mig?
Seminariet berör hur psykoterapi kan ses som en meningsskapande verksamhet. Dels skapas en mening i mötet i sig; det blir meningsfullt att möta en person som lyssnar till ens berättelse. Dels gestaltas patientens problematik i mötet på ett sätt som ger det innebörder som kan formuleras. Patientens berättelse bär för det mesta på ännu ej sedda eller hörda undertexter som kan träda fram. Allt detta bidrar till att ge patienten en helare bild av och djupare kontakt med sig själv.
Bengt Sandström, leg psykolog, leg psykoterapeut

15.00–15.30
Svenska föreningen för psykodynamisk kroppsterapi – PDK
Psykodynamisk kroppsterapi PDK – ett patientfall. Tonvikt på medveten närvaro och implicita processer
En behandling av en kvinna presenteras, utifrån Psykodynamisk Kroppsterapi (PDK). En terapi modell som integrerar affektteori med självpsykologi och kroppsliga interventioner. Patienten presenteras utifrån problem och resurser tillsammans med undersökningsfynden i den resursorienterade kroppsundersökningen ROK. Vi sätter in symptomen i sitt sammanhang av nuvarande livssituation och kroppshistoria/livshistoria. Vi undersöker patientens självbild och kroppsbild. Behandlingsförloppet presenteras med tonvikt på kroppsliga processer.
Annelie Nilsson, leg sjukgymnast

15.30–16.00
Stockholms Akademi för PsykoterapiUtbildning – SAPU
PAK – psykodynamisk affektiv korttidsterapi
SAPU har under flera år arrangerat utbildningar i psykodynamisk korttidspsykoterapi på relationell grund och momentet ingår också i SAPUs legitimationsgrundande psykoterapiutbildning. PAK baseras på modern forskning inom bl a affektteori och är väl förankrat i aktuell psykoterapiforskning. Kliniskt innebär detta en ökad fokusering på klientens positiva resurser och mer direkt fokus på alliansbyggande och ömsesidig känslomässig kommunikation. Miniseminariet kommer att presentera PAKs grundläggande teori och kliniska uppläggning.
Birgitta Elmquist, leg psykoterapeut. studierektor SAPU

16.00–16.30
Svenska psykoanalytiska sällskapet – Spas
Varför det är så himla kul att vara analytiker!
Lite privata funderingar kring varför jag tycker det är så stimulerande att arbeta som psykoanalytiker och att vara analysand.
Sara Janowski, leg psykoterapeut, psykoanalytiker

 

Lördag 20 maj

9.30–10.00
Referenspunkt Ersta
Psykoterapeuter i katastrofarbete efter flodvågskatastrofen annandag jul 2004
Referenspunkt Ersta tillkom som ett uppdrag från Socialdepartementet för
att arbeta med dem som drabbats av flodvågskatastrofen och för att
förbereda Sverige psykosocialt inför kommande katastrofer.
I seminariet presenteras uppdraget och exempel kommer att ges ur grupp- och
utbildningsverksamheterna. Bl a om stödgrupper för unga föräldrar som
förlorat barn och för mor- och farföräldrar som förlorat två generationer.
Kristina Brandänge, verksamhetschef, präst, psykiater, psykoanalytiker
Margareta Mörner, leg sjukgymnast, leg psykoterapeut

10.00–10.30
Svenska psykoanalytiska sällskapet – Spas
Presentation av Svenska psykoanalytiska sällskapet
Svenska psykoanalytiska sällskapet, f d Holistiska föreningen för psykoterapi och psykoanalys, grundades 1968 och är den ena av de två psykoanalytiska föreningarna i landet. Sällskapet är en intresseförening med 75 medlemmar var av 17 är utbildningskandidater. Sällskapet bedriver psykoanalytikerutbildning i vilken ingår en legitimationsgrundande psykoterapiutbildning. Internt arbetar sällskapet för fördjupning och metodutveckling inom psykoanalysen. Sällskapet har en omfattande utåtriktad verksamhet i form av föreläsningar, seminarier, skriftställning och utbildning och handledning på många håll.
Madeleine Bachner, psykoanalytiker, ordförande

10.30–11.00
Bodynamic Sverige
Dansen mellan Värdighet och Samhörighet
Vad är de grundläggande drivkrafterna i människor? – och vad driver oss till att skapa våra psykologiska försvar? Bodynamic systemets bud är att värdighet och samhörighet är grundläggande, medfödda villkor och att balansen mellan dem är avgörande för oss. Olika försvarsmönster kan förstås som olika kompromisser mellan de 2 grundenergierna. Hur får vi tillgång till att märka värdighet och samhörighet via kroppen?
Merete Holm Brantbjerg, psykomotorikpedagog, bodynamicanalytiker

11.00–11.30
Solå ungdomscenter AB
Solå: Intensivstöd eller dagbehandling? Vad är det för skillnad?
Solå Ungdomscenter erbjuder två typer av verksamhet för tonårsflickor 13-20 år; intensivstöd och dagbehandling. Föredraget handlar om verksamheternas olika utformning, inriktning och metoder. Seminariet riktar sig i första hand till placerare inom landsting och kommun.
Kerstin Nordman-Olsén, socionom
Jessica Lindqvist, socionom

11.30–12.00
Psykologenheten, somatisk vård, Karolinska Universitetssjukhuset
Ätstörningstendenser bland barn och ungdomar med fetma – symtombild och behandlingsbehov
Övervikt och fetma ökar i befolkningen och är idag det största folkhälsoproblemet bland barn och unga. När alltfler patienter behöver hjälp med viktkontroll, finns också risk för en ökad förekomst av ätstörningar. På Rikscentrum för överviktiga barn har en studie genomförts med hjälp av instrumentet EDI-C (Eating Disorder Inventory for Children) i samarbete med projektet SAMÄT i Uppsala och Örebro. Resultatet visar att tecken på ätstörning, främst hetsätning, finns bland feta tonårsflickor.
Gunilla Lundstedt, fil dr i klinisk psykologi

 

12.30–13.00
Bokförlaget Natur och Kultur
Kärleksrelationen
Tomas Böhm är psykoanalytiker och författare. Hans böcker om kärlek och relationer har blivit mycket uppmärksammade och sålt i stora upplagor. Efter förälskelsen, Om otrohet, och Ska du säga! Om gräl och försoning i parförhållanden har tidigare samlats i volymen Kärleksrelationen. Nu kommer boken i en uppdaterad utgåva med ett nyskrivet avsnitt om den långvariga kärleksrelationen. Tomas Böhm berättar utifrån sin bok om centrala utmaningar och meningsfulla vinster som vi upplever i en relation.
Tomas Böhm, psykoanalytiker, författare

13.00–13.30
Mansmottagningen mot våld i Uppsala – MVU
Pappagrupp – om att problematisera våldsbenägna män som fäder
Pappagruppen är en projektverksamhet vid MVU. Att samla företrädesvis unga och nyblivna pappor som har problem med våld och fokusera papparollen, innebär att möta männen i en känslig men tacksam period av deras pappaskap.
Roberto Abarzúa, leg barnmorska, gestaltterapeut
Mikael Nordh, leg psykoterapeut

13.30–14.00
Mansmottagningen mot våld i Uppsala – MVU
Gruppbehandling av våldsbenägenhet – och andra problem?
Gruppbehandlingen vid MVU riktar sig mot männens våldsbenägenhet. Men av bara farten fästs mycket uppmärksamhet vid männens arbetssituation och övriga sociala fungerande, familjerelationer, beroendeproblematik och självkänsla. Vad behandlas egentligen i grupperna med våldsbenägna män, och på vilka områden når man resultat?
Helena Lindstedt, leg arbetsterapeut, fil dr
Hans Åberg, leg psykolog, leg psykoterapeut

14.00–14.30
Terapikolonier AB
Terapikollo – en skjuts i processen
Behandlingen på terapikollo är oftast ett led i någon annan pågående behandling. Vad är viktigt att tänka på när man kliver in i någon annans arbete under en begränsad tid? Och hur kliver man ur på ett konstruktivt sätt? Föreståndargruppen delar med sig av sina erfarenheter och reflektioner.
Dick Westlund, leg psykoterapeut

14.30–15.00
Svenska föreningen för Dansterapi
Dansterapi kan vara en väg ut ur depression
Genom att arbeta med kropp och kroppsbild påverkas självbild och en integrering kan börja. Genom rörelsen väcks känslor och minnen som blir tillgängliga för bearbetning. Att via rörelse och dans ge uttryck för inre skeenden blir vägen till förståelse och läkning. Rytm, rörelse och dans engagerar hela personen och kropp, känsla och tanke kan mötas och förenas.
Nita Gyllander Vabö, dipl dansterapeut, utbildad handledare

15.00–15.30
Svenska OCD-förbundet Ananke
Frisk – ett mirakel eller lyckopiller
Olle Åsard föreläser om sitt liv med OCD i 25 år. En berättelse med mycket humor med ett stort allvar bakom.
Olle Åsard, ordförande i OCD-förbundet Ananke i Stockholm

15.30–16.00 Del 1
16.00–16.30 Del 2
Riksföreningen PsykoterapiCentrum–RPC
Nätverket för psykoterapiforskning
Allt fler psykoterapeuter inser betydelsen av forskning och utvärdering och efterfrågar sådan kunskap. Därför behövs nu ett aktivt nätverk som kan erbjuda ett forum för information, kunskapsförmedling och diskussion. Det är också angeläget att samarbeta för att synliggöra positiva forskningsresultat av psykodynamisk behandling och alternativa evidensbegrepp i den allmänna debatten. Vi inbjuder till ett samtal om hur vi skall bygga upp och använda nätverket för psykoterapiforskning.
Pia Eresund, fil dr, leg psykoterapeut
Peter Ankarberg, leg psykolog, leg psykoterapeut
Ulla Bertling, fil dr, leg psykoterapeut

           

Utskriftsversion denna sida

Sidansvarig:
Webbmaster »»

Uppdaterad 2006-06-15
www.psykoterapimässan.se