PsykoterapiMässans ledning vill framföra ett stort tack till alla deltagare och besökare som bidrog till att göra årets mässa till en så stor och viktig mötesplats för psykoterapin i Sverige! På återseende...

PsykoterapiStiftelsens Psykopolitiska Guldplakett 2006

Detta är en illustration som ej helt överensstämmer med den verkliga guldplaketten!

PsykoterapiStiftelsens Psykopolitiska Guldplakett 2006

 Vinnare denna gång är Kersti Jormfeldt, leg psykolog, leg psykoterapeut, med förslaget "Psykologbedömning på primärvårdsnivå". Psykoterapistiftelsen gratulerar Kersti och kommer nu att sprida förslaget bland politiker samt skicka det till facktidningar. Läs det vinnande förslaget nedan.

Psykologbedömning på primärvårdsnivå

Bakgrund
Försäkringskassans statistik visar att 60-70% av aktuella sjukskrivningar har psykiska komponenter. Det är inte bara underutnyttjande av psykoterapeutiska/psykologiska kunskaper samhället inte har råd med; de resurser som finns kommer ofta in för sent.

Alla försök med psykolog på vårdcentral beskrivs ha haft god effekt, så även psykiatriresurs på vårdcentral vad gäller lättare stresstillstånd och krisintervention.

Mitt förslag
Psykologbedömning borde vara lika självklar som labbprover och röntgen vid oklara sjukdomstillstånd och ett måste inför förlängd sjukskrivning. Då blir det också naturligt att det är psykologen som gör bedömning för psykoterapi, inte distriktsläkaren. Arbetet med vårdcentralspatienter kräver stor skicklighet och erfarenhet för att kunna motivera patienterna till förändringsarbete och godta interaktionen mellan ”kropp och själ”. Samtidigt står psykologkåren inför en avsevärd åderlåtning genom pensionsavgångar de närmaste tio åren.

Svårigheten att rekrytera erfarna psykologer till primärvården, som ofta innebär ensamarbete vid mindre vårdcentraler, kringgås genom att knyta bedömnings- och behandlingsarbetet till psykiatriska kliniker. Arbetet kan då fördelas på flera psykologer, på en klinik finns kollegialt utbyte och gemenskap och framför allt blir funktionen inte så sårbar.

Praktiskt genomförande
Erbjud varje psykiatrisk klinik 2 PTP-tjänster för varje 4-tal vårdcentraler de åtar sig. Det skulle frigöra arbetstid för klinikens psykologer (2 PTP kräver inte dubbelt så mycket utbildningstid som en) så att de mer erfarna psykologerna på kliniken kan åta sig bedömning av vårdcentralpatienter. Bedöm patienterna behöva psykoterapi utförs den av psykoterapeuter på kliniken så att patienterna kan erbjudas ett varierat utbud av tekniker utifrån behov.

Finansiering
2 PTP-psykologer kostar ca 1 miljon motsvarande en läkartjänst på vårdcentral. Om projektet slår väl ut, dvs leder till färre och kortare sjukskrivningar och till att någon vakant läkartjänst inte behöver tillsättas eller bemannas med hyrläkare, kommer projektet att ha finansierat sig själv inom ett år och tjänsterna kan permanentas som psykologtjänster. Dessutom är återväxten av psykologer säkrad.

En förhoppning är att Försäkringskassan kunde vara intresserad av att avsätta medel till ett projekt som förutom färre och kortare sjukskrivningar dessutom skulle ge ett tillskott i bedömningsarbetet vad gäller patientens arbetsförmåga.

Sammanfattning
Det är viktigt för en gynnsam utveckling av den psykiska hälsan i landet att det finns en psykologisk bedömning på ett mycket tidigt stadium i sjukdomsprocessen.

           

Utskriftsversion denna sida

Sidansvarig:
Webbmaster »»

Uppdaterad 2006-06-15
www.psykoterapimässan.se