PsykoterapiMässan fredag 11 maj 2012

Se utförligare program i Mässkatalogen!

Generell branschnivå, gb
Ger grundläggande orientering i det aktuella ämnet. Vänder sig till psykoterapeuter, psykologer, läkare, studenter samt andra inom branschen med grundläggande kunskaper kring psykoterapi, behandling och psykologi.

Fördjupad branschnivå, fb
Främst riktad till yrkesverksamma inom branschen samt andra personer med särskilda förkunskaper i det aktuella ämnet. Utgår från att publiken är väl bekant med problemområdet, den aktuella tekniken etc.

Generell och fördjupad branschnivå, gfb
Vänder sig i lika hög utsträckning till branschfolk i allmänhet som till personer med särskilda förkunskaper inom det aktuella ämnet. Ger både grundläggande orientering och fördjupad kunskap.

Gästföreläsare: Russ Harris 08:45–10:30

200 gfb
The Happiness Trap

Programpass 1, 09:00–10:15

201 gb
Smärta vid samlag, presentation av en teambehandlingsmodell, "Huddingemodellen"
Birgitta Örjes-Svensson

203 gfb
Filosofi för företag
Birger Persson

205 gfb
Mindfulness och känslomässig reglering i pdt och kbt
Mats Jacobson

206 gfb
Motivation och Reflekterande funktion, två viktiga faktorer i psykoterapi
Björn Philips

207 gb
Psykodrama - att arbeta med exponering och nyinlärning - med kreativitet men utan manual
Lars Tauvon

208 gb
Om hopp och mening i sorgen
Lena Fagéus

209 gb
Betydelsen av mentalisering för en god terapeutisk allians med borderlinepatienter
Niki Sundström

210 gfb
Tystnaden bryts. En sann berättelse om livet och psykoterapi
Monika Thelin

212 fb
Adult Attachment Projective Picture System
Lena Lillieroth

213 gfb
Psykoterapier med unga och unga vuxna män i ett sammanhang med enbart manliga terapeuter. Del 1
Jan Löwdin

214 gfb
Utfall, bortfall och organisationens betydelse i offentligt finansierad psykoterapi
Andrzej Werbart

215 gfb
Att hantera traumarelaterad dissociation - fasspecifik psykoterapi med människor med dissociativa störningar
Anna Gerge

Programpass 2, 10:45–12:00

221 gfb
Genus, normmedvetenhet och psykoterapi
Rose-Marie Bresäter

222 gfb
Användandet av medvetenhet om tidsperspektiv vid bedömning, behandling och rekrytering
Britt Wiberg

223 gfb
Existentiell handledning – vad hur varför?
Jan Aronsson

224 gfb
IPT – en doldis i rehabgarantin
Karin Hammarstrand

225 gb
Tiden läker alla sår, eller?
Ann-Kristin Lundmark

226 gfb
God terapiallians minskar symptom: Resultat från en studie av samtalsbehandling i primärvården
Rolf Holmqvist

227 gfb
Mentaliseringsbaserad miljöterapi på ett behandlingshem för ungdomar med allvarliga psykosociala problem
Christine Román

228 fb
Anknytningsbaserad familjeterapi: svårigheter och framgångar vid implementering
Magnus Ringborg

230 gfb
På gott och ont – handledares erfarenhet av handledning under psykoterapeututbildning
Joakim Norberg

231 gb
Mentaliseringsbaserad terapi: värdet av det mentaliserande teamet i arbetet med borderlinepatienter
Anna Sten

232 gfb
Gestaltpsykoterapi
Ia Mårtensson Astvik

233 gfb
Psykoterapier med unga och unga vuxna män i ett sammanhang med enbart manliga psykoterapeuter. Del 2
Jan Löwdin

235 gfb
Kvinnor med beroende och psykiatrisk samsjuklighet – Bemötande och behandling
Solveig Olausson

236 gfb
Våld i nära relationer
Magnus von Campenhausen

237 gfb
Psykoterapi för borderline personlighetssyndrom med fokus på objektsrelationer
Sophie Steijer

238 gfb
Jag ser att du gråter…
Elisabeth Rosén

Film: Otto Kernberg 13:30–16:30

240 gfb
Otto Kernberg: Live Case Consultation, Otto Kernberg /Cognitus

Programpass 3, 13:30–14:45

241 fb
Unga mäns narcissism
Andreas Murray

242 gb
Tröst och reparation – så når man ett inkännande med sig själv på djupet
Marta Cullberg Weston

243 gfb
Att arbeta med våld – en angelägen och tacksam uppgift för den nya psykologgenerationen
Hans Åberg

244 gfb
Om närvaro i handledning
Jan Aronsson

245 gfb
Kbt för psykodynamiker – när två paradigm möts
Mats Jacobson

246 gb
Barn i sorg och kris
Birgitta Gälldin Åberg

247 gfb
Det omedvetna på internet
David Clinton

248 gb
"Don’t worry and don’t know": det mentaliserande förhållningssättet
Mikael Cleryd

249 gfb
Diagnosing narcissistic personality disorder within the therapeutic alliance
Elsa Ronningstam

250 gb
Kriskursdeltagarnas samlade smärta – om självrapporterad återhämtning
Claes-Otto Hammarlund

255 gb
Självkänsla: Bortom populärpsykologi och enkla sanningar
Magnus Lindwall

256 fb
Klinisk hypnos som resurs i traumaterapier för att installera neuroceptionen av trygghet
Anna Gerge

257 gfb
Samtal som fungerar
Johan Holmberg

Programpass 4, 15:15–16:30

260 fb
Hur kan du integrera MI och KBT i ditt arbete?
Liria Ortiz

261 gfb
Workshop: Dans och rörelse som terapeutiskt verktyg
Nita Gyllander

262 gfb
Erektionssvikt; psykoterapi med stake i
Eddie Sandström

263 gfb
Färdighetsträningsgrupp för personer med ADHD och tidigare missbruk
My Frankl

264 gb
Samspelsbehandling för mammor och barn som har utsatts för våld
Peter Rösare

266 gfb
Preliminära resultat från utvärderingar av samtalsbehandling i psykiatrin och beroendevården
Rolf Holmqvist

267 fb
Mentaliseringsbaserad terapi för borderlinepatienter: förbättring i symptom, självmordstankar och alexitymi
Joakim Löf

269 gfb
Evidens för psykodynamisk terapi
Gunnar Bohman

271 fb
Den fenomenala kroppen – Kroppen i handledningen
Annelie Nilsson

273 gb (ersatt)
Internationell utblick – terapeutiska infallsvinklar
May Nilsson

274 gfb
Kognitiv Relationell Psykoterapi – Med Sokrates, Kierkegaard och Clas Ohlsonkatalogen i terapirummet
Calle Fjellman

275 gfb (ändrad)
Dagsjukvård inom ätstörningar – en utmaning!
Charlotta Axelqvist, Cecilia Stavegård, Kathrin Persson.

276 gfb
Traumabearbetning genom bildterapi
Maj-Len Rådmans

Programpass 5, 17:15–18:30

280 gfb
Upphör våldet? Mål och resultat vid psykologisk behandling av våld
Hans Åberg

281 gfb
Utbrändhet och hypnos
Susanna Carolusson

282 fb
Existentiellt arbete inom ramen för KBT
Fredrik Gunnarsson

283 gb
Behandling av alkoholberoende: dags att ta steget ut från specialiserad beroendevård
Sven Andréasson

285 gfb
Förhållningssätt hos behandlare och patient - en underskattad möjlighet. Ett interaktivt seminarium
Svante Björklund

286 gfb
Livsstilsmottagningen – påverkar alkohol och narkotika din livsstil och hälsa
Ulf Wahlgren

287 gfb
Unga vuxna som gick i behandling hos Freud
Andreas Murray

288 gb
Trauma och psykodrama – från katastrofalt till hanterbart genom spontan aktion
Kate Bradshaw Tauvon

289 gfb
Hur ser vi på människan? Del II
Alexandra Billinghurst

290 gfb
Interpersonell Psykoterapi
Thomas Ström

291 gfb
Paneldebatt: Psykiatrisering av själslivet eller psykoterapi – ett vägval
Lance Cederström

292 gb
Tro i psykoterapi
Elisabeth Pettersson

293 gfb
Krisbehandling efter hjärntrauma – ett negligerat område!
Susanna Carolusson

294 gfb
Från empatitrötthet till medkänsletillfredställelse
Anna Gerge

295 gfb
Den sokratiska positionen: ett stöd att fokusera både person och problem i kognitiva terapisamtal
Jörgen Herlofson

296 gfb
Ingen tog mig, ingen lämnade mig: Om den andre och svårigheter att etablera ett triangulärt utrymme
Annika Hirdman-Künstlicher

 

 

 

Mässkatalogen (pdf 6,8mb)

 

 

Allmänhetsprogram lördag 12 maj

 

Förstasidan

Inledning och invigning

Gästföreläsare

Torsdag

Fredag

Lördag

Allmänhetsprogrammet

Kvällsprogram

Medverkande/utställare

Arrangörer

 

 

 

   

 

 

 

 

Uppdaterad 2012-05-08  ●  Copyright Psykoterapistiftelsen  ●  mbj