Medverkande/utställare

 

Akademikerförbundet SSR:s yrkesförening för legitimerade psykoterapeuter

Föreningen utgår från det som är gemensamt för legitimerade psykoterapeuter. Huvudsyftet är att öka tillgängligheten till psykoterapi och stärka psykoterapins roll i samhället oavsett teoretisk referensram. Vi betraktar psykoterapeut som eget yrke och anser att lika arbete ska avlönas enligt samma principer. Genom Akademikerförbundet SSR ges tillgång till egenföretagarservice och ombudsmän som förstår psykoterapeuters villkor.
Föreningens syfte
• Stärka psykoterapins roll i samhället
• Stärka yrkesidentiteten psykoterapeut oavsett teoretisk referensram
• Bevaka och påverka det psykoterapeutiska kunskaps och verksamhetsområdet
• Bevaka och påverka den psykoterapeutiska utbildningen
• Delta i den offentliga debatten
www.akademssr.se
Programpunkter: 331, 340

Alla Kvinnors Hus

Alla Kvinnors Hus är ett skyddat boende för kvinnor och deras barn som blivit utsatta för brott i nära relation. Vår bas är boendet men vi har också en stor del av vårt arbete som riktar sig till kvinnor, barn och män som inte bor hos oss. Vi arbetar också specifikt med kvinnor som blivit våldtagna.
www.allakvinnorshus.org
Programpunkter: 351

Beroendecentrum Stockholm

Beroendecentrum Stockholm är en del av den specialiserade psykiatrin i Stockholms län. Verksamheten har sitt uppdrag från Stockholms läns landstings beställare av vård. Uppdraget innefattar större delen av den öppna och slutna vården samt akutvård för länets patienter med beroendeproblem. De huvudsakliga målgrupperna är personer med beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel. Många har ett blandmissbruk. Verksamheten bedrivs på ett 70-tal platser över hela länet. Psykoterapiverksamhet: Beroendecentrum Stockholm erbjuder våra patienter olika typer av psykoterapi: individuellt, i grupp eller för familjer.
www.slso.sll.se/SLPOtemplates/SLPOPage1__6639.aspx
Programpunkter: 105, 106, 131, 212, 263, 283, 286

Beroendekliniken i Göteborg

Beroendekliniken i Göteborg erbjuder utredning och behandling vid komplicerat missbruk, beroende av alkohol, läkemedel och narkotika hos personer med olika grader av psykiatrisk problematik. Därutöver finns specialistmottagningar bl a för unga, kvinnor och personer med psykotisk problematik. Ett integrerat arbetssätt eftersträvas där psykiska, sociala och medicinska faktorer beaktas. Behandlingen är individanpassad och sker ofta i samverkan med anhöriga och andra verksamheter. Grunder för behandlingen av missbruket och den psykiska ohälsan är ett psykoterapeutiskt förhållningssätt där bearbetning, hållande och långsiktighet är avgörande moment.
Programpunkter: 134, 235

Capio Anorexi Center

På Capio Anorexi Center har vi mångårig erfarenhet av att behandla personer med ätstörningar. Capio Anorexi Center är idag en av de ledande specialistenheterna i Norden när det gäller behandling av olika typer av ätstörningar. Capio Anorexi Centers verksamhetsidé är att erbjuda patienter med ätstörningar bästa möjliga kvalitet i diagnostik, behandling och bemötande. Vi arbetar utifrån evidensbaserade metoder och vi följer internationella, nationella och regionala riktlinjer. Stegvis behandling ”stepped care” är ett genomgripande förhållningssätt som syftar till att ge minsta möjliga behandling med högsta möjliga effekt vilket betyder att behandlingen inte ska vara mer intensiv än vad som är nödvändigt för att bli frisk/förbättrad. Vi gör en särskild bedömning för att rätt patient ska få rätt behandling på rätt vårdnivå. Capio Anorexi Center i Malmö erbjuder specialiserad dagsjukvårdsbehandling för ätstörning. Verksamheten tar emot patienter från 16 år som lider av någon form av ätstörning enligt DSM IV och som har ett BMI >15. Behandlingen sträcker sig över 12 veckor, på vardagar mellan måndag – fredag, 08.00- 16.00. Hos oss äter patienterna frukost, lunch och mellanmål medan de själva ansvarar för middag, kvällsmål och helgens måltider. Vi har möjlighet att erbjuda ett antal motiverande samtal inför planerad behandlingsstart samt ett antal uppföljande samtal efter avslutad behandling. Inför att patienten ska avsluta sin behandling hos oss görs en noggrann bedömning av patientens eventuella fortsatta vårdbehov samt överföring av patienten till lämplig vårdgivare.
www.capioanorexicenter.com
Programpunkter: 275

CHP- centrum för hypnos och psykoterapi

CHP-centrum för hypnos och psykoterapi är en intresseförening med syfte att främja, utbilda stödja och utveckla hypnosterapi och hypnospsykoterapi enligt Milton Erickson. Verksamheten bedrivs i form av utbildning, behandling, utvärdering och forskning. Medlemmar är olika yrkesgrupper med en legitimerad grundutbildning som psykolog, sjuksköterska, tandläkare, psykoterapeut, läkare. Vi sammanträffar 2 ggr/år för workshops, föreläsningar, teknikträning och presentation av näraliggande terapiområden. Utbildningen är upplagd enligt kunskapskrav hos ASCH (American society of clinical hypnosis) och består av 100 timmars grundkurs med påföljande fördjupningskurs för psykoterapeuter ytterligare 100 timmar.
www.chp.nu

Coachande Psykologer

”Coachande Psykologer” bildades 2009 och är ett fristående nätverk för psykologer som arbetar med coachning. Syftet med nätverket är att på ett effektivt sätt kunna driva frågor som rör psykologisk coachning, att stärka den professionella psykologin inom coachning, att stärka psykologernas varumärke inom coachning och att stötta forskning och metodutveckling inom psykologisk coachning. Nätverket ska förstås också vara en stimulerande mötesplats för medlemmarna där vi kan diskutera och utbyta erfarenheter med varandra och andra liknande grupper för coachande psykologer runt om i världen.”
www.coachandepsykologer.se
Programpunkter: 111

Cognitus Psykoterapi & Utveckling

Vi är distributör och återförsäljare av utbildningsfilmer inom psykoterapi med över 150 unika titlar i vårt sortiment. Utbildningsfilmerna låter dig sitta med när ledande experter demonstrerar eller bedriver psykoterapi i rollspelade eller autentiska sessioner. Cognitus kommer att expandera för att även producera svenska utbildningsfilmer med vision att utkomma med två filmer under 2012. Vår verksamhet innefattar även utveckling av psykoterapeutiska självhjälps och resursverktyg för mobila plattformar och web. I september 2011 lanserades vår första applikation DBT Self-help, ett självhjälpsverktyg och terapeutresurs som fungerar på Iphone/Ipod/Ipad.
Kontakt: info@cognitus.se, www.cognitus.se eller www.dbt-app.se
Programpunkter: 240

Enheten för Psykosomatisk Medicin

Enheten för Psykosomatisk Medicin bedriver verksamhet i Västerås med landstinget Västmanland som upptagningsområde. Våra fyra multimodala team utreder patienter med stress och/eller smärtproblematik. De flesta av patienterna går vidare till integrerad behandling på EPM. Den sker både i grupp och individuellt och leds av terapeuter med olika psykoterapeutisk och kroppsterapeutisk kompetens. Du är välkommen till vår monter för mer information och till vår föreläsning för att få mer kunskap och inspiration!
www.ltv.se/epm
Programpunkter: 276

Enheten för psykoterapi, Umeå universitet

Enheten för psykoterapi vid Umeå universitet erbjuder legitimationsgrundande utbildningar (90 hp.) inom individuell vuxenpsykoterapi, psykodynamisk och kognitiv beteendeinriktad, familjeterapi samt barn och ungdomsterapi. Enheten erbjuder även grundläggande psykoterapiutbildningar, en med bred teoretisk bas vari ingår psykodynamisk, kognitiv och familjeorienterad psykoterapi (60 hp.) samt grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning barn, familj, samspel. (60 hp.) Enheten erbjuder även kortare fristående kurser såsom Professionella Samtal (30 hp.) samt uppdragsutbildningar utifrån olika önskemål och behov.
www.umu.se
Programpunkter: 121, 204

Ericastiftelsen

Ericastiftelsen bedriver högskoleutbildning med inriktning på psykoterapi med barn, ungdomar och deras familjer samt klinisk verksamhet och forskning. Verksamheten utgår från psykodynamisk teori och aktuell forskning inom psykoterapi och utvecklingspsykologi samt från klinisk erfarenhet. Ericastiftelsens mest omfattande utbildning leder till psykoterapeutexamen. Dessutom bedrivs grundläggande psykoterapiutbildning och vidareutbildningar inom korttidspsykoterapi, handledning och specialpedagogik. Sedan 2010 har Ericastiftelsen fortlöpande en seminarieserie om mentalisering i psykiatriskt arbete med barn, ungdomar och föräldrar.
www.ericastiftelsen.se
Programpunkter: 103, 145

Ersta fristad

Ersta fristad är en verksamhet inom Ersta diakonisällskap. Vi arbetar med kvinnor och barn som utsatts för våld i nära relationer. Vi har sedan 1970 ett skyddat boende för kvinnor och barn i kris. Det har plats för fem kvinnor och deras barn. Sedan år 2005 bedriver vi traumabearbetande behandling i andra lokaler. Det året började vi med gruppterapeutisk behandling för kvinnor. Sedan 2009 har vi gruppbehandling för barn då deras mammor går i parallell gruppbehandling. Vi har även gruppbehandling för tonåringar. Hösten 2011 påbörjade vi samspelsbehandling för mammor och barn. Vi erbjuder även individuell behandling för både kvinnor och barn.
www.erstadiakoni.se/fristad
Programpunkter: 264, 302

Expressive Arts Stockholm AB

Expressive Arts Stockholm AB arbetar med utbildning, psykoterapi, handledning och forskning. Under 20 år har institutet drivit en 4-årig utbildning i uttryckande konstterapi, med grundutbildning i psykoterapi. För verksamma psykoterapeuter har vi en 2-årig utbildning i kreativ metodik samt en utbildning i mindfullness/grounding. Vi erbjuder också en musikterapeutisk utbildning, GIM. Hösten 2010 påbörjades ett forskningsarbete i onkologisk rehabilitering med musiklyssnande och bildskapande i samarbete med Aalborg Universitet, Karolinska Institutet och Karolinska Sjukhuset.
www.expressivearts.se
Programpunkter: 332, 373, 410

Falck Healthcare AB

Falck Healthcare AB är en Företagshälsovård med fokus på Personal-, Kris- och Organisationsstöd. Personalstödsprogrammet fokuserar på psykiska och psykosociala frågor, vilka är de största enskilda orsakerna till ohälsa i arbetslivet i dag. Förutom våra kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö har vi ett nätverk av legitimerade psykologer och psykoterapeuter i Sverige och Norden.
www.falckhealthcare.se

Föreningen EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

Föreningen EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) är en intresseförening för EMDR utbildade terapeuter. Föreningens syfte är bl.a. att informera allmänheten och professionella om EMDR, understödja handledning, forskning och fortbildning i EMDR samt understödja internationell samverkan inom EMDR.
www.emdr.se
Programpunkter: 129, 137

Föreningen för Interpersonell psykoterapi Sverige

IPT Interpersonell psykoterapi (IPT) är en tidsbegränsad (12- 16 sessioner) psykoterapeutisk metod som i sin grundmodell är anpassad till behandling av Egentlig depression. Anpassningar till andra diagnosgrupper finns, framför allt till affektiva störningar, för ungdomar (IPT-A), för äldre, vid postpartum depressioner, för bipolära tillstånd (IPSRT), vid dystymi (IPT-D) samt även för underhållsbehandling (IPT-M) Även för andra diagnosgrupper som ätstörningar, vid borderline, för PTSD osv. IPT är en strukturerad form av psykoterapi som fokuserar på hur problem i mänskliga relationer medverkar till psykologisk stress, och tvärtom; hur psykologiska problem påverkar våra relationer till andra. Metoden har evidens och rekommenderas i många länder vid behandling av depression, även av Socialstyrelsen. Föreningen Interpersonell psykoterapi är en förening som har till syfte att vara ett kontaktnät för Sveriges IPTterapeuter och att informera som att anordna utbildningar i IPT, samt att värna om kvaliteten i IPT-terapier. IPTs vill möjliggöra att IPT blir ett självklart behandlingsalternativ för patienter i Sverige och jobbar aktivt att utveckla metoden efter svenska förhållanden.
www.interpersonellpsykoterapi.se
Programpunkter: 290

Föreningen Psykisk Hälsa

Föreningen Psykisk Hälsa främjar den psykiska hälsan i samhället. Vi arbetar förebyggande genom att påverka politiker, sprida kunskap och ge stöd genom Föräldratelefonen. Verksamheten innebär följande:
• Vi ger ut den populärvetenskapliga facktidskriften Psykisk Hälsa 4 ggr/år.
• Vi ger ut det elektroniska veckobrevet Nyheter om Psykisk Hälsa
• Vi genomför seminarier och konferenser både för yrkesverksamma i människovårdande yrken och en intresserad allmänhet. Exempel på teman genom åren har varit Föräldrastöd, Utmattningssyndrom, Självmord och internet, samt Datorspelsberoende.
• Vi ger ut kvalificerade skrifter och policypapper för att öka kunskapen och påverka debatten.
• Vi genomför projekt för att granska olika aspekter av den psykiska hälsan. Under 2012 har vi ett projekt för att utveckla socialtjänstens insats kontaktfamilj.
• Vi ger stöd genom vår Föräldratelefon, dit föräldrar kan vända sig för att tala med erfarna psykologer och socionomer kostnadsfritt.
www.psykiskhalsa.se
Programpunkter: 349, 367

FörSorg

FörSorg är ett resurscentrum för barn och vuxna i sorg Syftet med verksamheten: • stödja och hjälpa sörjande till läkning och framtidstro • utbilda och handleda personer som själva arbetar med sörjande Verksamheten består av: • sorgbehandling genom enskilda samtal • sorgbehandling i grupp, föreläsningar och seminarier för sörjande • handledning för personer som arbetar med sörjande • utbildning och konferenser för den som möter sörjande • metodutveckling
www.forsorg.se
Programpunkter: 208, 225, 246, 304, 346, 407

Gestalt Akademin

I 35 år har Gestalt Akademin i Skandinavien arbetat för att öka människors livskvalitet och organisationers livsduglighet genom personligt och professionellt växande. Stiftelsens syfte är att bedriva utbildning inom psykoterapi och organisationsutveckling på gestaltteoretisk grund. Akademin ger i dag Terapeut – och Organisationsutbildningar samt diplomutbildningar, kortare kurser, seminarier och fortbildning. Dessa ger möjligheter både för dig som vill fokusera på personlig utveckling och dig som vill tillämpa gestalt i din yrkesroll.
www.gestaltakademin.se
Programpunkter: 232

Hans Åberg, leg psykolog och leg psykoterapeut (enskild firma)

Verksamheten innefattar föreläsning, utbildning, konsultation, handledning och författande inom området psykologisk behandling av relationsvåld. Författare av ett flertal artiklar i professionella tidskrifter och utbildningsmaterial. Tidigare verksamhetsansvarig vid Mansmottagningen mot våld i Uppsala – MVU, psykoterapeut vid S:t Lukas mottagning i Uppsala.
www.hansaberg.se
Programpunkter: 243, 280

Heartmath Scandinavia AB

HeartMath är pionjärer inom neurokardiologi och psykofysiologi - interaktionen mellan hjärtat och hjärnan. HeartMath har i 20 år forskat på stress, välmående och topprestation - flow. Vad händer i kroppen när vi mår som bäst och återhämtar oss och presterar på topp. Vi kallar det för koherens - samstämmighet. Forskningen har visat att samstämmighet i hjärtrytmen är viktig för vår återhämtning och vårt välbefinnande.
HeartMaths forskning har varit fokuserad på interaktionen mellan hjärtat och hjärnan och på hur vår inlärning och prestation påverkas när våra tankar och känslor skiftar. Nu finns vi i Skandinavien och hjälper många människor att hålla balansen i vårt höga tempo. Vi mäter din inre balans.

HOPP

HOPP är en riksorganisation som arbetar för jämställdhet och mot sexuella övergrepp. Föreningen bildades 1998 och är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation. HOPP arbetar för att förebygga sexuellt våld och för att sprida kunskap och information om förekomst och skadeverkningar. HOPP vill bidra till att de som drabbats av sexuella övergrepp får den rehabilitering och den vård de är i behov av. HOPP har lokalföreningar runt om i landet som bedriver stödverksamhet för kvinnor, män och anhöriga. Stöd ges individuellt och/ eller i grupp. Vi har också chatt, mailjour och telefonrådgivning. HOPP bedriver också utbildningsverksamhet och ger ut en tidning, Våga se, med fyra nummer per år. Mer information finner du på vår hemsida
www.hopp.org

Huddinge ungdomsmottagning

Huddinge ungdomsmottagning vänder sig till unga kvinnor och män mellan 13-23 år. Ungdomsmottagningen drivs i samverkan mellan Stockholms läns landsting och Huddinge kommun. Mottagningen arbetar utifrån en helhetssyn på ungdomar där kroppslig psykisk och social utveckling ingår. Ungdomsmottagningens övergripande syfte är att främja ungdomars sexuella välbefinnande och den reproduktiva hälsan. Ungdomsmottagningen utgår från ett salutogent, hälsofrämjande perspektiv.
Birgitta.orjes-svensson@huddinge.se, Inga-lill.olsson@sll.se
Programpunkter: 201

Insidan Anna Gerge AB

Insidan Anna Gerge AB arbetar med människor och mellanmänsklig utveckling i psykoterapi, handledning, chefshandledning och utbildning med särskild inriktning på komplex traumatisering, dissociation, EMDR, klinisk hypnos och resurs-orienterat arbete. Handledning på behandling av komplex traumatisering, anknytningsskador och dissociation liksom även handledning på handledning erbjuds. Insidan Anna Gerge AB driver även en basutbildning i psykoterapeutiskt arbete för legitimerade yrkesutövare samt utbildningar i kliniskt arbete med komplext traumatiserade patienter för legitimerade psykoterapeuter. Förlagsdelen av företaget ger ut böcker för att bidra till effektivare psykoterapeutisk behandling av patienter inom den svenska psykiatrin. Detta genom att främja en integrativ inriktning i behandlingsarbete samt höja kunskapen och förståelsen kring effekter av anknytningsskador och psykisk traumatisering i människors liv. Även böcker avseende självinsikt, psykologiska självhjälpsmetoder och relationell kompetens ges ut.
För förlagsdelen: www.insidan.se
Avseende psykoterapi och handledning: www.hypnosterapi.nu
Programpunkter: 133, 215, 256, 294

Interagera Psykologi

Interagera Psykologi är ett psykologföretag som arbetar med vidareutbildning och handledning av terapeuter i olika evidensbaserade metoder. Bland våra utbildningar finns KBT för psykodynamiker, IPT Nivå A och IPT Klinisk fördjupning, MI, Mindfulness i psykologisk behandling samt utbildning i KBT-Depressionsbehandling i grupp. Interagera verkar aktivt för idén att det behövs fler än en metod i psykologisk behandling och arbetar mot ökat utbyte och samexistens mellan olika terapiinriktningar. Vårt pedagogiska förhållningssätt i våra utbildningar är att vi alltid utgår ifrån deltagarnas egna kliniska erfarenheter och integrerar detta med ny fördjupad teoretisk kunskap och aktuell klinisk forskning.
www.interagerapsykologi.se
Programpunkter: 205, 224, 245

Intresseföreningen för ridterapi

Intresseföreningen för ridterapi verkar för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom området hästunderstödd terapi i Sverige. IRT samlar och förmedlar information och kontakter och har byggt upp ett bibliotek med litteratur och artiklar. IRT är medlem i den internationella organisationen FRDI, the Federation of Riding for the Disabled International. IRT har bland annat arbetat med att förankra en gemensam terminologi inom området. Som paraplybegrepp använder vi HUT = hästunderstödd terapi, som omfattar rörelsebehandling, psykoterapi, socialt arbete och specialpedagogik. För närvarande arbetar föreningen med en certifiering för terapeuter som arbetar med HUT. Hästunderstödd terapi kräver, utöver terapeutisk kompetens i den egna professionen, även en fördjupad kunskap om hästar, ridning och säkerhet samt utbildning i att använda hästen terapeutiskt. Endast grundprofessionen är därför inte tillräcklig för att bedriva terapi med hästen som medarbetare. IRT:s certifiering syftar till en kvalitetssäkring/kvalitetsbeskrivning av de personer som bedriver behandlande verksamheter med hästar som medhjälpare. Avsikten är att värna om patientsäkerhet och djurskydd samt önskemål om en hög professionell och etisk yrkesutövning vilken samtidigt även följer respektive grundprofessions krav.
www.irt-ridterapi.se

Järvapsykiatrin

Praktikertjänst Psykiatri AB driver den psykiatriska öppenvården för vuxna i stadsdelarna Spånga-Tensta och Rinkeby- Kista, Stockholm. Vårt uppdrag är att utreda och behandla personer med allvarliga, svårbedömda eller svårbehandlade psykiska besvär. Patienten kan komma till oss genom att ringa vår egenanmälan eller på remiss från till exempel sin husläkare. Om patienten har svårt att prata och förstå svenska bokar vi en professionell tolk till besöket hos oss.
www.jarvapsykiatrin.se
Programpunkter: 251

Kind

Karolinska Institutet Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND) är ett kompetenscentrum för forskning, utveckling och undervisning med fokus på utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsstörningar inom ett flertal neuropsykiatriska/ neurologiska tillstånd. Autismspektrumstörningar och ADHD är exempel på några av de vanligaste. KIND är en centrumbildning i samarbete mellan Karolinska Institutet och Stockholms Läns Landsting.
www.ki.se/kind
Programpunkter: 117

Kognitiva Relationella Institutet

Kognitiva Relationella Institutet, KRI, erbjuder grundläggande psykoterapiutbildning , sk steg1, och handledarutbildning på kognitiv relationell grund. Utbildningen har sin utgångspunkt i den kognitiva terapins tradition i sokratisk filosofi, kombinerat med den relationella affektfokuserade terapins grunder och anknytningsteori. Vårt relationella perspektiv sträcker sig bortom relationen patient/ terapeut i terapirummet, och vill framhäva betydelsen av terapeutens egna reaktioner, reflektioner och värdegrund. För att tillgodose denna process ägnas en betydande del av utbildningen till fördjupning i mindfulness och den sokratiska värdeteorin.
www.krinstitutet.se
Programpunkter: 274, 295

Kuratorsmottagningen S:t Eriks Vårdcentral

Vårdcentralen är ett personalägt aktiebolag på Kungsholmen med ca 18 000 listade patienter. Husläkarna remitterar patienter till 2 kuratorer som arbetar med psykoterapeutiska samtalskontakter. Många patienter födda på 80-talet söker för depression, ångest och sömnsvårigheter. Kuratorerna har utvecklat en mycket väl fungerande gruppverksamhet för dessa patienter. Grupp Existens.
www.steriksvardcentral.se
Programpunkter: 402

Linköpings universitet

Avdelningen för klinisk- och socialpsykologi vid Linköpings universitet har en omfattande forskning i klinisk psykologi, psykoterapi, Internetbehandlingar, hälsa samt grupp- och socialpsykologi. Avdelningen har också en omfattande undervisning varibland märks psykologprogram, psykoterapeutprogram, grundläggande psykoterapiutbildning och handledar- och lärarutbildning i psykoterapi.
www.ibl.liu.se/cs/om?l=sv
Programpunkter: 100, 206, 226, 266

MBT-teamet Huddinge

MBT-teamet Huddinge var först i Sverige med att bedriva psykoterapeutisk behandling enligt Anthony Batemans och Peter Fonagys modell. Teamet är utbildat i mentaliseringsbaserad terapi vid Anna Freud Centre i London och verksamheten startades i februari 2005. Behandlingen ges till patienter med borderline personlighetsstörning från Stockholms län. Programmet består av 18 månaders kombinerad individual- och gruppterapi, samt en psykopedagogisk kurs. Teamet utbildar sedan 2008 i MBT vid Karolinska Institutet och handleder kollegor i metoden. Behandlingen utvärderas i ett pågående forskningsprojekt.
Programpunkter: 209, 231, 248, 267

MGB SKAPA Symbolkort Akvarell

Symbolkort Akvarell– Känslor i en ask. Genom att använda bilder kan man nå djupare i olika former av terapier och samtal såväl i grupp som enskilt. De här samtalskorten är helt öppna för mottagarens egen tolkning. Allt från glada eller rofyllda motiv till sorgliga och mörka ger betraktaren/klienten möjlighet att få fatt i sina egna känslor och upplevelser. I utställningsmontern visar och berättar Monica Benon mer om Symbolkort Akvarell och hur de kan användas.
www.symbolkortakvarell.se

Modern Psykologi

Modern Psykologi är en svensk tidskrift om psykologi och hjärnforskning som ges ut av förlaget Modern Psykologi i Sverige AB. Chefredaktör och ansvarig utgivare är Patrik Hadenius. Tidskriften ägs till största delen av förlaget Natur&Kultur. Modern Psykologi skriver om tänkande, känslor och relationer. Här hittar du inspirerande reportage, spännande artiklar, nya forskningsfynd inom psykologi och hjärnforskning samt nyttiga tips. Magasinet innehåller också en hel avdelning med läsarnas frågor och experternas svar. Redaktionen bevakar aktuell utgivning av böcker inom psykologiområdet och böckerna kan köpas av läsarna till förmånliga priser. Besök vår monter och teckna en prova-på-prenumeration!
www.modernpsykologi.se

Mullingstorp

Vi är ett holistiskt spetsinstitut med över 25 år erfarenhet av personlig utveckling. 13 gånger per år håller vi intensivkurser i psykoterapi. Våra kursdeltagare ges möjlighet att, under trygga förhållanden, bearbeta känslor och upplevelser från barndomen. Genom olika övningar och samtal, både i grupp och individuellt, får deltagarna uttrycka sina känslor och därigenom finna nya vägar för ökad självkänsla och personlig utveckling. De tekniker som använts är kroppspsykoterapi, frigörande andningsövningar, primalterapi och andra fysiska övningar som syftar till att öka den känslo- och förnuftsmässiga medvetenheten. Deltagarna får en ökad insikt i hur upplevelser från barndomen omedvetet och känslomässigt påverkat den egna utvecklingen och vilka mönster deltagaren omedvetet återupprepar i sitt liv. Kurserna är mycket personaltäta och deltagarna får stöd även på natten vid behov. På steg 1 består kursledningen av en kursledare, en terapeut per tre-fyra, en läkare samt minst åtta assistenter.
www.mullingstorp.com

NASP

NASP: Nationellt center för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa är Stockholms läns landstings och statens expertorgan för suicidprevention. Verksamheten delas in i fyra huvudområden: Forskning och metodutveckling, analys och uppföljning av epidemiologiska data, information och undervisning.
www.ki.se/nasp
Programpunkter: 341, 363

Natur & Kultur

Ända sedan starten 1922 har bokförlaget Natur & Kultur stått för en kvalificerad psykologiutgivning. Sedan 1947 drivs Natur & Kultur som en stiftelse som bl.a. har till uppgift att ”motverka totalitära idéer och statsskick samt främja ekonomisk och politisk frihet”. Detta uppdrag fullföljs dels i utgivningen, dels genom bidrag i form av priser och stipendier för att uppmuntra initiativ som ligger i linje med stiftelseurkundens intentioner. Stiftelseformen gör Natur & Kultur till en unik, oberoende kraft inom svensk förlagsvärld.
www.nok.se
Programpunkter: 156, 236, 242, 257, 313, 354, 375, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 422

Norstedts

Norstedts grundades 1823 och är Sveriges äldsta förlag, med ambitionen att också vara det modernaste. Vår utgivning omfattar skönlitteratur och fakta och kännetecknas av kvalitet och bredd. Förutom svensk och utländsk skönlitteratur ger vi ut memoarer, biografier, debatt- och reportageböcker, samt fackböcker inom historia, mat, trädgård, djur och natur, nautica, ordböcker, kartor och akademisk kurslitteratur. Norstedts ingår i Norstedts Förlagsgrupp där även Rabén & Sjögren ingår, landets främsta utgivare av böcker för barn och ungdomar. Norstedts Förlagsgrupp ingår i KF Media, ett helägt dotterbolag till Kooperativa Förbundet (KF).
www.norstedts.se
Programpunkter: 130, 308, 309, 412

Propens Organisationskonsulter AB

Propens Organisationskonsulter AB är ett företag med fem konsulter som arbetar tillsammans. Vi knyter ibland till oss andra konsulter som arbetar enligt samma grunder. Propens är bildat för att i organiserad form kunna arbeta med konsultation både på individ-, grupp- och organisationsnivå – vi menar att det krävs en organisation för att kunna konsultera i en organisation. Det ger en ram för arbetet och är samtidigt en resonansbotten för det arbetssätt vi representerar. Propens organisationskonsulter är en organisation med huvuduppgift att bistå andra organisationer i deras arbete och utveckling Vi ser oss själva som en del i ett system av organisationer, företag, offentliga förvaltningar och myndigheter – vårt samhälle. I det här systemet har alla organisationer sin uppgift (ibland flera, men bara en huvuduppgift). Uppgiften har organisationen fått av sin uppdragsgivare. Det kan vara ägare, medlemmar eller hela samhället, folket/väljarna. För att lösa uppgiften har organisationen skaffat sig resurser, personal, maskiner, ekonomiska medel mm. Hur dessa är sammansatta, organiserade och samverkar kallas företagets design. Organisationens bemanning, personalen, har sina deluppgifter, som har utformats för att bidra till att lösa hela organisationens uppgift. Varje person har fått eller har tagit sin roll i detta arbete. Propens arbetar tillsammans med sina kunder /uppdragsgivare med att tolka, tydliggöra, renodla och utveckla uppdragsgivarens uppgift. Vi utforskar också hur roller tas och utformas av medarbetarna i kundens organisation. Vi hjälper därmed till att analysera roller och arbetssätt och kan på så sätt bidra med stöd till organisationens utveckling.
www.propens.se
Programpunkter: 323

Psykhälsan

Psykhälsan, som tillhör Hudkliniken på Södersjukhuset, är Stockholms läns landstings mottagning för hbt-personer samt deras närstående. Mottagningen erbjuder samtal, individuellt till par samt i grupp. Längre psykoterapier kan erbjudas till personer med mer omfattande svårigheter kopplade till sexuell läggning och/eller könsidentitet samt till personer med ett sexuellt riskbeteende avseende hiv.
www.sodersjukhuset.se/Avdelningar--mottagningar/Mottagningar/Psykhalsan/
Programpunkter: 220

Psykiatri Södra Stockholm, SLSO

Psykiatri Södra Stockholm erbjuder psykiatrisk öppenoch heldygnsvård till i första hand boende över 18 år i södra och sydöstra (enbart heldygnsvård) Stockholm. Inom verksamheten finns en Psykoterapienhet där patienter som är aktuella inom den psykiatriska verksamheten, erbjuds olika former av psykoterapi (bl.a psykodynamisk psykoterapi, kognitiv beteendeterapi, schematerapi, DBT, EMDR) individuellt eller i grupp. Inom verksamheten finns även en Gruppenhet, som stöd för en omfattande verksamhet med olika former av gruppterapi/behandling på de olika enheterna. Det finns tre mottagningar för unga 16-20 år, som drivs i samarbete med Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP sydost.
www.psykiatrinsodra.se
Programpunkter: 113, 127, 128, 136, 146, 147, 155, 229, 230, 234, 306, 328, 344, 345

Psykosyntesförbundet

Psykosyntesförbundet är ett oberoende yrkesförbund som är öppet för yrkesverksamma inom området psykosyntes och har som syfte:
• att verka för kontakt och information mellan yrkesutövande och organisationer inom psykosyntes.
• att verka för information om psykosyntes och dess tillämpning till allmänheten, myndigheter, näringsliv mfl.
• att medlemmar ska erbjudas utvecklingskonferenser med workshops som berör psykosyntes och vår yrkesroll. Centralt i teorin om psykosyntes är antagandet om att det i varje människa finns en inneboende kraft att komma vidare, en sort självläkande kraft.
www.psykosyntesforbundet.se
Programpunkter: 285

Psykoterapeutiska verksamheter inom Karolinska Universitetssjukhuset

Kuratorsklinikens psykoterapimottagning består av legitimerade psykoterapeuter med olika psykoterapeutiska inriktningar. Mottagningen vänder sig till patienter inom den somatiska sjukvården på Karolinska Universitetssjukhuset. Att drabbas av fysisk sjukdom i kombination med psykisk sårbarhet och emotionell belastning kan leda till behov av psykoterapi. Sjukgymnastik inom det psykosomatiska fältet. Behandlingen utgår från patientens upplevelse av sitt lidande och sina resurser. Patientens enskilda symtom ses ur biopsykosocialt perspektiv. Målsättningen är att öka patientens förmåga att uppfatta kroppen; att känna den, att förstå, respektera och hantera signaler från kroppen samt att förstå sig själv i mellanmänskligt sammanhang. Musikterapi inom barnsjukhuset använder sig framförallt av musik som kommunikationsmedel i behandlingsarbetet.

PsykoterapiStiftelsen

PsykoterapiStiftelsen – stiftelsen för främjandet av psykisk hälsa genom psykoterapi – bildades 2003. Stiftelsen är sedan hösten 2011 helt fristående. Stiftelsen ska stödja ökad tillgång till kunskap och forskning om, samt utveckling av psykoterapi. Stiftelsen fullgör sitt uppdrag genom att i olika sammanhang informera om psykoterapi, stödja initiativ inom psykoterapeutisk verksamhet, delta i Samrådsforum för psykoterapi, dela ut resestipendier och sedan 2004 arrangörskapet av PsykoterapiMässan.
www.psykoterapistiftelsen.se
Programpunkter: 100, 200, 240, 320, 423, 424, 425, 426

Psykoterapisällskapet i Stockholm AB

Psykoterapisällskapet är ett institut för psykoterapi, handledning, konsultation och utbildning. Vi har lång erfarenhet av att ge utbildningar i gruppsykoterapi och individuell psykoterapi och har de senaste åren också erbjudit och genomfört utbildningar i Konstruktiv konflikthantering, Krisstöd och krisintervention, Avlastningssamtal samt Psykologisk första hjälp vid stora olyckor och katastrofer.
www.psykoterapisallskapet.se
Programpunkter: 250, 321

RFSU-kliniken

Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, är en ideell förening. Sedan 1937 har RFSU utöver sitt övriga upplysningsarbete och engagemang i sexualpolitiska frågor bedrivit en klinisk verksamhet. RFSU-klinikens uppdrag är att erbjuda medicinsk och psykoterapeutisk rådgivning och behandling av sexuella frågor och problem. För sexualrådgivningen och det psykoterapeutiska arbetet svarar en grupp legitimerade psykoterapeuter med lång klinisk erfarenhet. Kliniken bedriver också högskolekurser, anordnar utbildningar kring sexualitet på uppdrag samt erbjuder handledning till yrkesverksamma kliniker.
www.rfsu.se
Programpunkter: 122

Riksföreningen PsykoterapiCentrum RPC

Riksföreningen PsykoterapiCentrum är landets största intresseförening för att utveckla och stödja psykodynamiskt orienterad psykoterapi och har ca 1150 medlemmar. RPC arbetar med fortbildning, information, etik, vårdavtalsfrågor, skriver remissvar på statliga utredningar och gör uppvaktningr och aktioner angående psykoterapi. RPC deltar i psykoterapins utveckling internationellt. RPC följer och stödjer psykoterapiforskningens utveckling. RPC ger ut tidningen INSIKTEN.
www.rpc.nu, www.riksforeningenpsykoterapicentrum.se
Programpunkter: 107, 115, 149, 152, 153, 210, 211, 222, 249, 269, 271, 291, 293, 322, 327, 368, 372, 501

Riksföreningen Stödcentrum Mot Incest, Rsci

Riksföreningen Stödcentrum Mot Incest, Rsci, är en ideell förening som startades 1981. Föreningens viktigaste uppgift är att ge stöd och hjälp åt vuxna kvinnor som utsatts för incest och andra sexuella övergrepp. Vi erbjuder jourtelefon och jourmail som är öppen för alla. I våra lokaler har vi aktiviteter för våra medlemmar som stödgrupper, personliga samtal, kurser och café, medlemsmöten mm. Vi skickar ut information, tar emot studiebesök, håller föreläsningar och har en tidskrift Spegeln. Under mässan kommer vi att sälja boken ”Incest och andra sexuella övergrepp” som är slut på förlaget.
www.rsci.nu

Roslagens Elevhem AB

Roslagens Elevhem AB är ett hem för vård och boende (HVB) för barn och ungdomar från 12 år, med placering enligt SoL och LVU. Vi har sammanlagt 26 platser fördelade på 5 enheter i Täby, Vallentuna och Österåker kommuner. Vi vänder oss till ungdomar med allvarliga psykiska problem och beteendestörningar som visat sig vara svårbehandlade. De flesta ungdomar som kommer till oss har flera avbrutna behandlingar och placeringar bakom sig. De uppvisar en mängd symptom och beteendestörningar som är svårhanterliga och som skrämmer omgivningen, ofta av aggressiv och sexuell karaktär. De är traumatiserade och har ofta haft en uppväxt som präglats av kaotiska förhållanden och många separationer. Många har utsatts för omsorgssvikt, psykiska, fysiska och/eller sexuella övergrepp. Behandlingsarbetet bygger på en psykodynamisk grundsyn – objektrelationsteori, anknytningsteori och teorin om mentalisering. Symptomen ses som ett språk och en gestaltning av ungdomarnas problem, bristande tillit och traumatisering. Ambitionen är att inte ge upp och låta ungdomarna ”straffa ut sig”. Därmed möjliggörs anknytning, skapande av tillit, en positiv personlighetsutveckling och en socialiseringsprocess. Det handlar om att skapa förutsättningar för ungdomarna att relatera till sin omvärld på ett annorlunda och bättre sätt än tidigare. Genom behandlingen får ungdomarna en möjlighet att utveckla ett språk, förmåga att mentalisera, verbalisera och hantera känslor. Vi vill erbjuda dem en ny möjlighet att knyta an, växa och att kunna skapa bärande relationer.
www.roslagenselevhem.se
Programpunkter: 227

RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, organiserar sedan 1967 människor med psykisk ohälsa, anhöriga och andra intresserade i kamratstöd och påverkansarbete. På vår hemsida kan du komma vidare till RSMHbloggen där medlemmar bloggar om återhämtning, kognitiva hjälpmedel, personligt ombud, ekonomiska villkor, tvångsvård och annat som är intressant.
www.rsmh.se
Programpunkter: 411

SAG – Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter

Vi arbetar för att värna vetenskaplig kunskap, yrkeskompetens, etik och klientens trygghet. SAG är en yrkesförening som auktoriserar gestaltterapeuter sedan 1993 och har över 100 medlemmar som verkar inom många olika områden i samhället. SAG utfärdar etiska regler och ansvarar för uppföljning vid eventuella klagomål, för att skapa trygghet för de klienter som medlemmarna möter samt för att värna om kompetens, utbildning och utveckling bland gestaltterapeuter i Sverige. Föreningen arbetar för att öka tillgång för forskning och mångfald inom psykoterapin i Sverige. SAG har ett brett kontaktnät och samarbetar med organisationer såväl nationellt som internationellt. Medlemmarna har en fyra år lång terapeututbildning från Gestalt-Akademin i Skandinavien (Sverige), GIS- International (Danmark) eller annat likvärdigt utbildningsinstitut som ackrediterats av EAGT, European Association for Gestalt Therapy. www.eagt.org. En majoritet av medlemmarna har en grundutbildning till sjuksköterska, socionom, psykolog eller dyl. Bland de övriga har de flesta skaffat sig behandlarerfarenhet från t ex psykiatrin under utbildningen. Ett antal av medlemmarna som gått bl.a. Gestalt-Akademins utbildning under senare år har genom ett samarbete med Derby universitet en akademisk examen: ”Master of Science in Gestaltpsychotherapy”. Denna utveckling sker på många institut i Norden och Europa.
www.gestaltterapeuterna.se
Programpunkter: 216, 352

SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering

SBU utvärderar vårdens metoder. Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, är en statlig myndighet. Vi utvärderar vårdens metoder ur medicinskt, socialt, etiskt och ekonomiskt perspektiv. Vilken nytta gör metoden för patienterna, finns det några risker? Hur påverkas vården och samhället om en ny metod sprids? Med hjälp av ämnesexperter sammanställer och granskar vi forskningen om behandlingar och diagnosmetoder. SBU:s systematiska översikter ger en samlad bild av tillgängliga forskningsresultat, till stöd för dem som arbetar i vården och som ska välja bland metoderna. Under 2011 har vi haft ett särskilt uppdrag kring diagnostik och behandling inom psykiatrin. Resultaten publiceras under 2012.
www.sbu.se

SexualMedicinska Institutet SMI

Vi arbetar var för sig eller tillsammans utifrån psykodynamisk sexologi/sexualmedicin. Vår tid fördelas mellan: psykoterapier (individuellt, par, grupp), handledning och undervisning. Vi bedriver även utbildningar i egen regi. Eddie Sandström; leg sjuksköterska, leg psykoterapeut, leg barnmorska, handledare och lärare i psykoterapi, klinisk sexolog. www.sexmedicin.com Essinge Psykoterapi AB Irene Lainio; socionom, leg psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi, klinisk sexolog.
www.sexmedicin.com, www.essingepsykoterapi.se
Programpunkter: 101, 140, 262, 405

SFFT – Svenska föreningen för familjeterapi

Svenska föreningen för familjeterapi, SFFT, är en intresseförening vars syfte är att främja och bidra till teori- och metodutveckling samt forskning inom familjeterapin och dess gränsområden. SFFT vill fungera som en samlingspunkt för behandlare, handledare, utbildare och forskare som är speciellt intresserade av familjeterapi, nätverksarbete, individuella insatser, organisationsarbete, forskning samt handledning och utbildning på bred systemisk grund. SFFT består av 11 lokalföreningar med totalt ca 900 medlemmar och har en nationell styrelse. Föreningen arrangerar årligen en nationell kongress samt ger ut en tidskrift SFT som kommer ut med 4 nummer/år.
www.sfft.se
Programpunkter: 228

Sjukhuskyrkan, enheten för psykiatri

Sjukhuskyrkan, enheten för psykiatri, är två präster med psykoterapeutisk kompetens inom Svenska kyrkan, Stockholms stift. Vi erbjuder samtal i andliga, existentiella och etiska frågor för den psykiatriska vården i norra och södra Stockholm. Våra arbetsområden är utbildning, handledning och själavård. Vi arbetar också med att skapa mötesplatser för såväl patienter som närstående och personal.
Programpunkter: 292

Sofiaängen AB

Sofiaängen AB är en psykoterapeutisk dagbehandlingsenhet och friskola på grund- och gymnasienivå. Målgruppen är ungdomar med psykiatriska och neuropsykiatriska diagnoser samt psykosocial problematik. I behandling ingår individualpsykoterapi, familjeterapi och miljöterapi. Skolundervisningen är individuell och anpassad till varje elevs särskilda behov.
www.sofiaangen.se

Stadsmissionens Terapicenter för unga
Stadsmissionens Mottagning för unga män

Terapicenter är en psykodynamiskt inriktad psykoterapimottagning för båda könen. VI tar emot cirka 140 unga i åldern 16-25 år i icke tidsbegränsade individuella terapier per år. Vi erbjuder även grupper för unga kvinnor. Hälften av terapierna utförs av frivilliga terapeuter. Mottagningen för unga män är en psykodynamiskt inriktad mottagning för unga män. För närvarande ett projekt finansierat av Arvsfonden. Vid mottagningen arbetar enbart manliga psykoterapeuter. Mottagningen erbjuder individuella terapier och gruppterapi. Även grupper för föräldrar till unga män som inte själva förmår att ta sig till oss.
www.stadsmissionen.se
Programpunkter: 213, 233

Stockholms Akademi för Psykoterapi Utbildning SAPU

SAPU är en privat högskola för psykoterapiutbildning med examensrätt sedan 1994. Inriktningen är integrativ relationell psykoterapi. Ca 40 elever går för närvarande legitimationsgrundande utbildning i psykoterapi (90 hp). Dessutom bedriver SAPU basutbildning i psykoterapi och handledar och lärarutbildning i psykoterapi. Sedan flera år tillbaka sker metodutveckling i affektfokuserad psykoterapi och utbildning på flera nivåer erbjuds med speciell fördjupning i Leigh McCulloughs Affektfobi-modell. Som ett led i den metodutvecklingen sker regelbundet samarbete med Leigh McCullough och andra företrädare för modellen t ex Kristin Osborn.
www.sapu.se
Programpunkter: 320, 353

Stockholms Institut för Psykodrama, Sociometri och Gruppsykoterapi (SIPS)

Stockholms Institut för Psykodrama, Sociometri och Gruppsykoterapi (SIPS) bedriver utbildning i psykodrama på samtliga nivåer alltifrån grundutbildning till psykodramaregissör och lärare och anordnar därutöver informationskvällar och introduktionskurser. Institutet är medlem av Nordic and Baltic Board of Examiners. Lärargruppen består f.n. av elva medlemmar varav majoriteten är leg. psykoterapeuter. De arbetar nu inom psykiatrisk och psykoterapeutisk verksamhet, med beroendeproblematik, inom organisationer, inom åldringsvård, med pedagogisk och kreativ inriktning samt med psykodramatisk handledning.
www.psykodramastockholm.se
Programpunkter: 108, 125, 141, 207, 288, 360, 406

Studentlitteratur AB

Studentlitteratur stödjer lärandet, förenklar vardagen och hjälper dig att åstadkomma resultat längs hela kunskapsresan – från grundskola, gymnasium, universitet och högskola och genom hela yrkeslivet. Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3 500 titlar författade av 4 000 forskare och lärare. Förlaget erbjuder läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, omsätter drygt 230 miljoner kronor och har cirka 110 anställda. Verksamheten finns i Lund.
www.studentlitteratur.se
Programpunkter: 116, 135, 255, 273, 329, 370, 374

Svenska C G Jung Stiftelsen

Svenska C G Jungstiftelsens uppgift är att verka för analytisk psykologi, vars grunder utformats av psykiatern och djuppsykologen Carl Gustav Jung. Stiftelsens ändamål är att:
• genom stipendier eller på annat sätt stödja utbildning och forskning inom området analytisk psykologi.
• arrangera eller ekonomiskt stödja föreläsningar, seminarier m.m.
• samla in, katalogisera och förvalta ett forsknings- och referensbibliotek.
I Sverige finns en handfull nu verksamma Jungianska analytiker samt utbildningskandidater vid olika utbildningsinstitut i bl.a. Zürich och Köpenhamn. Dessutom finns vänföreningar i Stockholm och Göteborg samt i Skåne. Dessa är mötesplatser för alla som är intresserade av analytisk psykologi. Dessutom ger vi ut årsboken CONIUNCTIO som kombinerar den analytiska psykologin med kulturartiklar, dikt och konstbilder av hög kvalité. Nyligen publicerade vi även en introduktionsskrift till den analytiska psykologin med titeln Psykologi för Vår Tid. Vi ser fram emot att ytterligare få presentera oss och mötas under Psykoterapimässan 2012!
www.jungstiftelsen.se
Programpunkter: 151, 254, 305, 348, 409

Svenska Föreningen för Dansterapi

Föreningen bildades 1985 med det huvudsakliga syftet att verka för en svensk utbildning i dansterapi. I dag är syftet att vidareutveckla dansen som terapiform inom olika delar av samhället. Inom föreningen finns både yrkesutövande dansterapeuter och stödjande medlemmar. Föreningen har ett yrkesregister för medlemmar som genomgått den svenska utbildningen vid Danshögskolan eller motsvarande. Dansterapi riktar sig till alla åldersgrupper inom ett spektrum från pedagogiskt inriktad verksamhet till behandling. Dansterapeuter utgår från en helhetssyn där kropp och själ samverkar och där rörelse och dans är terapeutiska verktyg.
www.dansterapi.info
Programpunkter: 109, 261

Svenska Föreningen för Gruppsykoterapi och Grupputveckling (SFGG)

Svenska Föreningen för Gruppsykoterapi och Grupputveckling (SFGG) är en intresseförening som har till uppgift att förmedla och utveckla kunskap om grupper och professionellt arbete med grupper. Föreningens målsättning är att värna om teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter inom gruppsykoterapi och grupputveckling Föreningen ordnar seminarier och medlemsmöten. Vi skickar ut medlemsbrev med aktuell information om vårt arbete och aktuell forskning, samt information om konferenser. Vi samarbetar med andra instanser om att ordna kongresser och konferenser.
www.gruppterapi.org
Programpunkter: 150

Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos – SFKH

Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos – SFKH är en ideell förening som syftar till att främja och stödja forskning, utveckling och utbildning i klinisk hypnos. Medlemskap är begränsat till av Socialstyrelsen legitimerade yrkesgrupper och personer som i yrke eller studier är synnerligen relaterade till dessa yrken och vars verksamhet regleras av Patientsäkerhetslagen. SFKH är ansluten till European Society of Hypnosis (ESH) och International Society of Hypnosis (ISH). Dessa internationella paraplyorganisationer accepterar endast medlemmar med en statlig legitimation för klinisk verksamhet.
www.hypnosforeningen.se
Programpunkter: 132, 281, 324, 350, 371

Svenska Föreningen för Symboldrama

Föreningen är en sammanslutning av psykoterapeuter som arbetar med symboldramametoden. Symboldrama är en integrativ visualiseringsmetod som utgår från psykodynamisk teori samt kunskap om den läkande kraften i inre bilder och scener. I en aktiv samarbetsrelation sker bearbetning på djupet av ursprungliga reaktioner på tidigare laddade situationer. Föreningen anordnar introduktionskurser, 2-årig utbildning för leg psykoterapeuter samt 3,5-årig för dem med grundläggande psykoterapiutbildning. Seminarier och fortbildning ingår i verksamheten. Symboldramapsykoterapeuter finns i hela landet och föreningen samverkar med symboldramaföreningar i olika länder.
www.symboldrama.se
Programpunkter: 102, 110, 142, 301, 364

Svenska Imagoföreningen

Svenska Imagoföreningen är en intresseförening för imago relationsterapi. Imago Relationsterapi har utvecklats av psykologerna och det äkta paret Harville Hendrix och Helen Hunt i USA. Metoden bygger på mångårig erfarenhet av psykoterapi med par. Metoden är integrativ och bygger på interpersonell neurobiologi, kognitiv, systemisk, kommunikationsteoretisk, objektsrelationsteoretisk psykologi och mindfulness. Ett centralt verktyg i arbetet är den intentionella dialogen. Den kan sammanfattas i tre steg: spegling, validering och empati. Genom dessa tre steg försäkrar man att båda parterna blir hörda, får bekräftelse för sin upplevelse och förståelse för sin verklighet.
www.imagoforeningen.se
Programpunkter: 154, 311, 330

Svenska psykoanalytiska föreningen SPAF (Swedish Psychoanalytical Association)

Svenska psykoanalytiska föreningen (Swedish Psychoanalytical Association) arbetar för att främja psykoanalys i Sverige. Föreningen består av 280 psykoanalytiker och kandidater, och sedan 2010 omfattar både den tidigare Svenska psykoanalytiska sällskapet (grundad 1968) och Svenska psykoanalytiska föreningen (grundad 1934). Föreningen är ansluten till den International Psychoanalytical Association (IPA) och till European Psychoanalytical Federation (EPF). Medlemmarna och kandidater i föreningen bedriver psykoanalys, psykoanalytisk psykoterapi, handledning, utbildning och forskning.
www.psykoanalys.se
Programpunkter: 112, 214, 241, 247, 287, 289, 296, 307, 315, 325, 335, 343, 347

Svenska Rorschachföreningen

Svenska Rorschachföreningen har som syfte att främja intresset för personlighetsdiagnostik, främst Rorschachmetoden. Det gör vi genom att anordna utbildning och fortbildning i personlighetsdiagnostik i form av kurser, seminarier och workshops. Vidare, både följer vi och verkar aktivt för metodutveckling och forskning inom kunskapsområdet, samt är ett forum för utbyte av erfarenheter och synpunkter i ett vidare perspektiv, kring Rorschach och annan projektiv och performancebaserad metodik.
www.rorschach.nu
Programpunkter: 270

Sveriges Akademiska Musikterapeuter, SAM

SAM är en yrkesförening vars medlemmar är musikterapeuter utbildade vid Kungl. Musikhögskolan, eller likvärdig musikterapeututbildning med psykoterapeutisk inriktning. Föreningen bildades 2010. Föreningens ändamål är att värna musikterapi som akademiskt kunskapsområde, sprida kunskap om musikterapi och musikterapeutisk forskning, arbeta för att främja medlemmarnas yrkesidentitet samt arbeta för kontakt och gemenskap bland medlemmar. Vi arbetar för att kvalitetssäkra musikterapi som behandlingsform för våra klienter och patienter. SAM:s medlemmar är verksamma inom många olika områden, exempelvis äldreomsorgen, psykiatrin, sjukvården och skolan. Flera driver också egna företag där man erbjuder musikterapi till privatpersoner och företag.
E-post: akademusik@hotmail.com
Programpunkter: 144, 202, 284, 300, 342, 366

Sveriges Psykologförbund

Psykologförbundet är den fackliga yrkesorganisationen för psykologer, studerande vid psykologprogrammen samt disputerade i psykologi och pedagogik. Förbundet bildades 1955, har ca 9 800 medlemmar och tillhör Saco, Sveriges Akademikers centralorganisation. Psykologförbundet arbetar med att göra psykologer och psykologiska kunskaper tillgängliga, att främja utvecklingen av psykologin som vetenskap och tillämpning, för goda arbetsvillkor. Aktuella frågor för Psykologförbundet är till exempel att utveckla specialistutbildningen för psykologer, att arbeta för tillgång till psykolog på varje vårdcentral och inom elevhälsan och för att titelskyddet för psykologer förstärks och utvidgas så att allmänheten skyddas mot oseriös yrkesutövning inom psykologisk verksamhet. Psykologförbundet äger en webbportal om psykologi, www.psykologiguiden. se med psykologilexikon, frågor och svar om psykisk hälsa, söktjänst för att hitta en psykolog och mycket mer. Sajten vänder sig till allmänheten och har mer än 70 000 besök i månaden.
www.psykologforbundet.se, www.facebook.com/psykologförbundet 
Programpunkter: 312, 334, 421

Sällskapet för existentiell psykoterapi, SEPT

Sällskapet för existentiell psykoterapi, SEPT, är en ideell förening, vars ändamål är att främja existentiella perspektiv och existentiell psykoterapi, vilket innebär att vara en aktiv röst och ett forum för existentiell praktik och teori. Föreningen och dess medlemmar ska föra dialog med en bredare allmänhet om existentiella perspektiv och existentiell psykoterapi. Föreningen ska även föra dialog och initiera samarbete med fysiska och juridiska personer som är verksamma inom politik, media, kultur, vård, utbildning och forskning. Föreningen har en akademi för existentiell psykoterapi, som erbjuder utbildningar, seminarier och föreläsningar.
www.sept.se, Akademin för Existentiell Psykoterapi: akademi.sept.se/moodle/
Programpunkter: 104, 114, 123, 126, 148, 157, 203, 223, 244, 282, 303, 326, 408

Tidskriften Socionomen

Tidskriften Socionomen är en oberoende, prenumererad tidskrift för kvalificerat socialt arbete och psykoterapi. Pia Litzell Berg, socionom och leg psykoterapeut, är redaktör för avdelningen Psykoterapi – teori och metod där aktuella frågor inom området behandlas. Lena Engelmark är chefredaktör och ansvarig utgivare. Ägare är Akademikerförbundet SSR. Tidskriften är ledande inom sitt område och vänder sig till forskare, yrkesverksamma, studenter och kulturarbetare.
www.socionomen.nu
Programpunkter: 314

Till kunskap Liria Ortiz AB

Beskrivning av verksamheten: Till Kunskap anordnar kurser, som bidrar till den professionella eller individuella utvecklingen. Man kan förfina eller skaffa sig kunskaper och kraftfulla verktyg som kan hjälpa de personer man arbetar med att bland annat hitta den egna motivationen till förändring med hjälp av metoden Motiverande samtal (MI) i en grund- eller fördjupningskurs. Man kan gå en kurs i personlig utveckling för att bättre hantera nära relationer, bland annat erbjuder företaget en kurs baserad på boken Jag och min mamma- om att kunna hanterar en viktig relation. En annan kurs handlar om att kunna hjälpa sig själv eller andra i att förebygga eller hantera ett fall eller återfall i ett problembeteende eller beteendemönster. Kursen heter Återfallsprevention.
www.liriaortiz.com
Programpunkter: 260, 401

Tri Psykologi AB

Tri Psykologi är ett företag som erbjuder psykoterapi, handledning och utbildningar till företag, organisationer och privatpersoner. Arbetet bedrivs utifrån ett modernt dynamiskt koncept vilket uttrycks med mottot att ”förstå något som ännu inte har blivit förstått”. Konceptet kan användas förebyggande eller problemlösande. Genom att se sammanhang och få nya insikter kan man gå från låsning till lösning. Ingen människa kan leva om sitt liv, utan har att utifrån sin levda erfarenhet hantera livet i relation till sig själv och andra. Kvinnor och män upplever och ser olika på sig själva och vad som händer dem i livet, därför är genustänkande en given utgångspunkt i vårt arbete.
Programpunkter: 120, 221

Trollängen

www.trollangen.se

Ungavuxna

Ungavuxna är en psykoterapeutisk öppenvårdsmottagning som vänder sig till unga och unga vuxna och deras familjer. Mottagningen bedriver förutom psykoterapi, familjeterapi, gruppterapi även handledning och utbildning för yrkes professionella. Ungavuxna är en enhet inom Krica Behandling och Utbildning.
www.ungavuxna.se, www.krica.se 

UniKrea-Studio

På Fjällgatan, med utblick över himmel och hav, och med en av Stockholms vackraste vyer, ligger UniKrea-Studio för Konstnärligt Gestaltande Terapi och Kurser. I studion kan du utforska ditt inre via bild, musik, rörelse, röst och poesi, i grupp eller enskilt. Stiga in i mytens eller sagans värld och i lekandet uppnå läkande av oförlöst sorg, söka svar på existentiella frågor om livets uppkomst och mening, bearbeta smärtsamma upplevelser och separationer och upptäcka vilan och magin i skapandeprocessen. Där, i skapandet, upprättas balans mellan kropp och själ, vara och göra, känna och tänka, lyssna och uttrycka. Jag erbjuder bildterapi, uttryckandekonst terapi, samtalsterapi, GIM och kurser. Min inriktning är samspelet tanke-känsla-handling, kropp-själ-ande, individ-kultur-samhälle. Jag arbetar individuellt med unga vuxna, vuxna, 55+ och äldre, med längre och kortare terapi. Även gruppterapi, enstaka konsultationer, existentiella samtal och sorgbearbetning.
www.uttryckandekonst.se
Programpunkter: 124, 143, 253, 272, 403, 404

UNP – Upprop för ny psykiatri

Upprop för ny psykiatri är ett nybildat nätverk av forskare, kliniker, brukare, anhöriga och intressenter för att initiera en förnyelse av svensk psykiatri utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv. UNP verkar för:
• målinriktade aktioner för att utarbeta och framföra konkreta och realistiska förslag på en omdanad psykiatri.
• en psykiatrisk vård som erbjuder patienter valfrihet och individanpassad terapi
• att den moderna forskningen för bredare behandlingsinriktningar beaktas
• en långsiktig planering av psykiatrin samt att ekonomiska satsningar på psykiatrin prioriteras
www.nypsykiatri.se
Programpunkter: 365

Viksjö Gård AB

Viksjö Gård Behandlingshem tillhandahåller kvalificerad psykoterapeutisk behandling för ungdomar 14-20 år med psykiska och psykosociala problem. Behandlingen vilar på psykodynamisk grund och består av individualterapi och familjeterapi integrerade med miljöterapi, som utgör basen för hela verksamheten. Viksjö Gård Resursenhet arbetar med ungdomar 16-21 år i behov av stöd och behandlingsinsatser för att få vardagen att fungera. Vi arbetar även med ensamkommande flyktingungdomar. Vår arbetsmodell är baserad på KBT med fokus på relationens betydelse som terapeutiskt instrument. Ungdomarna bor i något av våra tre stödboenden, bemannade dygnet runt, eller i träningslägenheter.
www.viksjogard.se
Programpunkter: 310

 

 

 

 

Mässkatalogen (pdf 6,8mb)

 

 

Allmänhetsprogram lördag 12 maj

 

Förstasidan

Inledning och invigning

Gästföreläsare

Torsdag

Fredag

Lördag

Allmänhetsprogrammet

Kvällsprogram

Medverkande/utställare

Arrangörer

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad 2012-05-07  ●  Copyright Psykoterapistiftelsen  ●  mbj